ตารางอบรม รายปี 2567

Loading Events

« All Events

หลักสูตร การผลิตแบบ Toyota (Toyota Production System: TPS)

June 7

เปิดรับสมัคร  ยืนยัน หลักสูตร การผลิตแบบ Toyota (Toyota Production System: TPS) อบรม 7 มิถุนายน 2567

 

การผลิตแบบโตโยต้า Toyota Production System คือปรัชญาพื้นฐานของความสำเร็จที่สมบูรณ์แบบในการกำจัดความสูญเปล่าในกระบวนการผลิตเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยเริ่มต้นจากการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในการผลิตยานพาหนะตามคำสั่งที่ลูกค้าต้องการด้วยความรวดเร็วตามปริมาณที่ลูกค้าต้องการและส่งมอบได้ตามกำหนด โดยมีหลักการ 2 ประการคือ Jidoka หรือระบบป้องกันความผิดพลาดที่เกิดจากมนุษย์หรือเครื่องจักร เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดของเสียด้วยการหยุดปัญหาที่เกิดขึ้นในสายการผลิตโดยทันที และการผลิตแบบทันเวลาพอดี หรือ Just in Time ด้วยการผลิตสินค้าตามปริมาณที่กระบวนผลิตการถัดไปต้องการเท่านั้นและให้การไหลของสินค้านั้นเป็นไปอย่างต่อเนื่อง

      หลักการ Toyota Production System นั้นจะช่วยให้สินค้าที่ผลิตได้มีคุณภาพที่ดีได้ตามที่ลูกค้าต้องการด้วยต้นทุนที่ต่ำเพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขันได้ทั้งในปัจจุบันและอนาคต อีกทั้งยังสามารถพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความชำนาญในการผลิตรถยนต์ที่มีคุณภาพมากขึ้น ด้วยความคิดที่สร้างสรรค์ รวมถึงสร้างคุณค่าให้กับสินค้าได้มากขึ้นอยู่ตลอดเวลา

 

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้พนักงานในองค์กรได้ทราบถึงหลักการผลิตแบบ Toyota Production System และสามารถ

   นำไปประยุกต์ใช้ได้กับงานประจำของตนเองให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

  1. เพื่อลดความสูญเปล่าในกระบวนการผลิตอย่างได้ผล และสามารถผลิตสินค้าได้ตามปริมาณที่ลูกค้า

   ต้องการ รวมถึงสามารถจัดส่งสินค้าได้ตามที่ลูกค้ากำหนด

  1. เพื่อสามารถผลิตสินค้าได้ตามคุณภาพ และมีมาตรฐานตามที่ลูกค้าต้องการ
  2. เพื่อสร้างบรรยากาศของความคิดสร้างสรรค์ให้เกิดขึ้นกับพนักงานในองค์กร
  3. เพื่อลดต้นทุนโดยรวมของการผลิตสินค้าได้อย่างต่อเนื่อง
  4. เสริมสร้างการทำงานเป็นทีม มีความรับผิดชอบร่วมกัน และทำงานได้อย่างสอดคล้องกันตลอดทั้ง

   สายการผลิต

  1. เพิ่มความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้อย่างยั่งยืน

 

หัวข้อการอบรม

 

– TPS คืออะไร ประวัติ หลักการ องค์ประกอบ และความสำคัญ

– วัฒนธรรมแบบ Toyota Way

– องค์ประกอบของบ้านที่มีคุณภาพแบบ TPS (Toyota Production System House)

– หลัก 7 ประการของ Toyota Production System

– การผลิตแบบ JIT (Just in Time ) และ ระบบป้องกันความผิดพลาดแบบ Jidoka

– 13 เสาหลักของ Toyota Production System

– กฎของการผลิตแบบ Kanban

– การประยุกต์ TPS สู่ระบบ Agile และ Lean Management

 

ระยะเวลาอบรม           อบรม 1 วัน วันละจำนวน  6 ชั่วโมง ตั้งแต่เวลา 9.00-16.00 น.

วิทยากร          อาจารย์อนันต์  ดีโรจนวงศ์

 

รูปแบบการฝึกอบรม      การบรรยาย, ให้คำปรึกษา แนะนำ, กรณีศึกษา 

 

กลุ่มเป้าหมาย    กลุ่มหลัก  ผู้บริหารระดับสูง/ระดับกลาง หัวหน้างาน เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการ ฝายปฏิบัติการผลิต, ฝ่ายวางแผนการผลิต ฝ่ายตรวจสอบคุณภาพ, ฝ่ายซ่อมบำรุง, ฝ่ายคลังสินค้า วิศวกร และฝ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 

วิทยากร  อนันต์ ดีโรจนวงศ์ ตำแหน่ง – ที่ปรึกษาอุตสาหกรรมด้าน Lean Production & Logistics กรม

                                      ส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

                                    – ที่ปรึกษาเครือข่าย สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุ่น 

                                    – ที่ปรึกษาอุตสาหกรรมและ Logistics & Supply Chain  

                                      Management สมาพันธ์สมาคมอุตสาหกรรมสนับสนุน

                                    – อาจารย์พิเศษ คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการโลจิสติกส์

                                      มหาวิทยาลัยรามคำแหง, สถาบันเทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุ่น, ม.ศรี     

                                      ปทุม, ม.ธุรกิจบัณฑิต       

                                    – ที่ปรึกษาสถานประกอบการดีเด่นสาขาการจัดการโลจิสติกส์   

                                      โครงการ OPOAI กระทรวงอุตสาหกรรม ปี พ.ศ. 2557

อบรมแบบ ONLINE ผ่าน ZOOM

เวลาอบรม 09.00-16.00 ได้รับใบประกาศนียบัตร

ราคา โปรโมรชั่น  2,500 บาท

โปรโมรชั่นสมัคร 3 ท่าน เเถม 1 ท่าน เข้าอบรม 4 ท่าน

 

โปรโมชั่น พิเศษดังกล่าว สงวนสิทธิ์เฉพาะ

บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เท่านั้น

 

 

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

www.tesstraining.com

www.inwtraining.com

Organizer

TESS TRAINING

Venue

Online Zoom

Organizer

TESS TRAINING

Venue

Online Zoom
สอบถามหลักสูตร / ติดต่อวิทยากร
รายละเอียดที่ต้องการ