ตารางอบรม รายปี 2567

Loading Events

« All Events

หลักสูตร การประเมินผล ติดตามผล และการวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการฝึกอบรม (Training Evaluation Follow-up and ROI)

June 24

Public Training ยืนยันจัดอบรม หลักสูตร การประเมินผล ติดตามผล และการวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการฝึกอบรม (Training Evaluation Follow-up and ROI) อบรม  24 มิถุนายน 2567

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม-สัมมนา มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินผล การติดตามผลการฝึกอบรม และการวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการฝึกอบรมมอย่างมีระบบที่ดี

เพื่อให้ผู้เข้าการฝึกอบรม-สัมมนา ฝึกทักษะการออกแบบหลักสูตร ออกแบบการประเมินผล และติดตามผลอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับระบบคุณภาพต่างๆ ในองค์กร

เพื่อให้ผู้เข้าการฝึกอบรม-สัมมนามีแนวทาง วิธีการคิดใหม่ๆ ในการบริหารจัดการงานฝึกอบรม-สัมมนาอย่างมีระบบแบบมืออาชีพ

 

ประเด็นการสัมมนา

1. เป้าหมายของการฝึกอบรม และความคาดหวังของผู้บริหารในการพัฒนาบุคลากร
2. การออกแบบหลักสูตรพัฒนาบุคลากรให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด
WORKSHOP :ฝึกทักษะการออกแบบหลักสูตรแบบมืออาชีพ ให้สอดคล้องกับระบบคุณภาพ, Competency, Core Valuesเป็นต้น
3. เครื่องมือที่นิยมใช้ในการประเมินผลและติดตามผลการฝึกอบรม
4. รูปแบบและวิธีของการประเมินและติดตามผลการฝึกอบรม
5. การกำหนดเกณฑ์ และตัวชี้วัดความสำเร็จของหลักสูตรฝึกอบรม(KPIs)
6. การวางแผนการประเมินผลและติดตามผล
7. การเขียนรายงานผลการฝึกอบรม-สัมมนาเพื่อการพัฒนาความก้าวหน้าในงาน
WORKSHOP:ฝึกการเขียนรายงานการฝึกอบรมและศึกษาตัวอย่างการประเมิน
8. การประเมินคุณภาพของแบบประเมิน แบบทดสอบและข้อสอบตามรูปแบบการประเมินการฝึกอบรมThe Kirk Patrick Approachของเคิร์กแพทริค
§ การประเมินการเรียนรู้ (Learning Evaluation)
§ การประเมินปฏิกิริยาตอบสนอง(Reaction Evaluation)
§ การประเมินพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปหลังการอบรม(Behavior Evaluation)
§ การประเมินผลลัพธ์ที่เกิดต่อองค์กร(Results Evaluation)
9. สูตรสำเร็จการคิดค่าคุ้มทุนในการคำนวนค่าใช้จ่ายงานฝึกอบรม
§ ค่าใช้จ่ายโดยตรง
§ ค่าใช้จ่ายโดยอ้อม
WORKSHOP :ฝึกวิธีการคิดค่าใช้จ่ายงานฝึกอบรมแบบโดยตรงและโดยอ้อม
10. การคำนวณค่าใช้จ่าย และประเมินผลตอบแทนจากการฝึกอบรมในเชิงความคุ้มค่าใช้จ่าย (ROI) และการคิดย้อนกลับความคุ้มค่าแบบProductivity และSatisfaction
11. วิธีการคำนวนค่าคุ้มทุนหลักสูตรการฝึกอบรม
§ สูตร 1 ROI =ค่าใช้จ่ายX100
ต้นทุน
§ สูตร 2 ROI =จำนวนของผลผลิตของงาน(Productivity)
§ สูตร 3 ROI =ค่าความพึงพอใจของาน(Satisfaction)
WORKSHOP:ตัวอย่างการคิดค่าคุ้มทุนงานฝึกอบรมแบบสูตร1-2-3
§ ตัวอย่าง1 หลักสูตรการผลิตสินค้าให้ได้ตามเป้าหมาย
§ ตัวอย่าง2 หลักสูตรการให้บริการลูกค้าอย่างมืออาชีพ
§ ตัวอย่าง3หลักสูตรการสอนงานของหัวหน้างาน
§ ตัวอย่าง4หลักสูตรการให้คำปรึกษาและคำแนะนำลูกน้อง
§ ตัวอย่าง5หลักสูตรการทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ
§ ตัวอย่าง 6หลักสูตรทักษะการเป็นหัวหน้างาน
12. ปัญหาการประเมินผลและการติดตามผลการอบรม
วิธีการฝึกอบรม– สัมมนา
เป็นการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (Dynamic & Workshop)เน้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน (Learning by Doing and Participating with Experiences) ซึ่งประกอบด้วย
{ การบรรยาย { กิจกรรม และเกม { การแสดงออก
{ กลุ่มสัมพันธ์ { การแสดงความคิด ถาม– ตอบ

วิทยากรนำการสัมมนา
ดร.พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง(อ.ปีเตอร์/ดร.ปื๊ด)
§ Managing Director : PLAN AND WORK CENTER
§ ที่ปรึกษาพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร: DE WISDOM Training Institute
§ ที่ปรึกษาอิสระพัฒนาพนักงานขายและพนักงานสัมพันธ์ลูกค้าด้วยกระบวนการ
Sales Consultant, Customer Service and Call Center Assessment or Development Center
§ ผู้เชี่ยวชาญการออกแบบหลักสูตร และเครื่องมือสำหรับการพัฒนาบุคลากรมากกว่า10ปี
อดีตที่ทำงาน
§ ที่ปรึกษาอาวุโสด้านพัฒนาบุคลากร Adecco Consulting Limited (Thailand)
§ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายพัฒนาบุคลาการThailand Duty Free Shop Co., Ltd. (ททท.)
§ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคลKing Power Duty Free Co., Ltd.(เอกชน)
§ ผู้จัดการฝ่ายบริการส่วนหน้า และผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรมBangkapi Royal Rose Hotel
Kasikorn Thai Bank, Ambassador Hotel Bangkok
การศึกษา
–ปริญญาเอก สาขาพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
(HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ชื่อเรื่องดุษฎีนิพนธ์การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการสอนงานของหัวหน้างานในโรงงานอิเล็กทรอนิกส์ไทย
A Development of theCoaching Training Curriculum for Supervisor in Thai Electronic Industries.
–ปริญญาโท สาขาการศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
(HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
–ปริญญาตรี สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร(ENGLISH COMMUNICATION ART)
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ศิษย์เก่าดีเด่นปี พ.ศ.2539 รางวัลนพรัตน์เชิดชูเกียรติ ประเภทผู้ให้บริการสังคม
Certificated to Mini Master of Management (MMM) NIDA
Certificated toService Plus as Service Training for Trainer
DDI-Development Dimensions International (Thailand)
Certified to DJ Professional Training KPN MUSIC ACADEMY
ค่าอบรมสัมมนา
ราคาท่านละ 3,900 บาท/วัน (ไม่รวม VAT)
สมาชิกท่านละ 3,500 บาท
สมัครอบรม 5 ท่านขึ้นไปท่านละ 2900 เข้าอบรมได้ 6 ท่าน

ราคาดังกล่าว ฟรี
1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)
2) ใบประกาศผ่านการอบรม
3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันโรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

สถานที่จัดอบรม โรงเเเรมโนโวเทล สุขุมวิท 20 ติดBTS อโศก

ติดต่อสอบถาม
Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง
E-mail: inwtraining.sale@gmail.com
Line id : @Tesstraining
Facebook : tesstrainingpage
ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร
หลักสูตรสามารถเลือกจัดรูปเเบบ IN HOUSE ในองค์กรเเจ้งได้ค่ะ

Organizer

TESS TRAINING

Venue

โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

Organizer

TESS TRAINING

Venue

โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20
สอบถามหลักสูตร / ติดต่อวิทยากร
รายละเอียดที่ต้องการ