ตารางอบรม รายปี 2567

Loading Events

« All Events

หลักสูตร การบริหารเวลาและจัดลำดับความสำคัญของงาน

August 8

เปิดรับรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร การบริหารเวลาและจัดลำดับความสำคัญของงาน อบรม  8 สิงหาคม 2567

 

หลักการเเละเหตุผล

“เวลา” เป็นทรัพยากรที่มีค่าและมีความสำคัญต่อทุกคน ทั้งนี้เพราะธรรมชาติของเวลามีลักษณะพิเศษคือ เป็นทรัพยากรที่มีจำกัด ใช้แล้วหมดไป ไม่สามารถซื้อเพิ่มได้ ไม่ว่ารวยหรือจนไม่สามารถเก็บเอาไว้ใช้ได้เวลาผ่านไปเรื่อยๆ ไม่หวนย้อนกลับมาอีก ท่านอาจจะเคยได้ยินมาบ้างว่า “เวลาเป็นสิ่งมีค่า หาซื้อไม่ได้”

การบริหารเวลา คือ การรู้จักวางแผนและจัดสรรเวลาในการทำงานอย่างถูกต้อง เหมาะสม ซึ่งไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นนักบริหารเท่านั้นที่จะสามารถบริหารเวลา ทุกคนก็สามารถทำได้เพียงแต่ต้องรู้จักที่จะแบ่งเวลา โดยจัดสรรเวลาของตนเองให้ถูกต้องและเหมาะสมตามวันเวลาที่กำหนด

ความจำเป็นในการบริหารเวลา

เวลาที่ทุกคนถือครองในแต่ละวันมีเท่ากัน จึงมีความจำเป็นที่ต้องมีการบริหารเพื่อการใช้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด จะเห็นได้ว่าบุคคลที่มีความก้าวหน้าในชีวิตส่วนใหญ่ไม่มีใครนั่งเฉยๆ แต่ละคนต้องทำงานมากมายในแต่ละวัน และต้องรู้จักบริหารเวลา ความจำเป็นในการบริหารเวลามีดังนี้

เพื่อความสำเร็จของงานและชีวิต

เพื่อทำให้มีค่าเพิ่มขึ้น เป็นเงิน เป็นเกียรติเป็นสุข

การจัดเวลาเพื่อทำให้ WORK SMART, NOT WORK HARD

สามารถพัฒนางานและตนเองสู่เป้าหมาย ทำงานอย่างมีความสุขโดยที่การบริหารเวลาที่มีประสิทธิภาพ

ทำแผนและข้อมูลการใช้เวลา ให้เหมาะสมกับงาน ชีวิต

การพัฒนางาน การพัฒนาตน อายุงาน อายุคน

มีวินัยกับการใช้เวลา พยายามทำงานตามแผน/กำหนดการให้มากที่สุด

ตรวจสอบการใช้เวลา แผน ผล ประสิทธิภาพ และพยายามเตือนตัวเองไว้เสมอว่า ทำให้ดีกว่าได้หรือไม่

ถ้าเรารู้จักการใช้เวลาจะไม่มีคำว่าไม่มีเวลา

 

วัตถุประสงค์

 • เพื่อสร้างจิตสำนึกและความเข้าใจถึงความสำคัญของการบริหารเวลา
 • เพื่อสร้างแนวคิดในการบริหารเวลา อย่างเป็นระบบ
 • เพื่อเสริมสร้างแนวคิดการป้องกัน การวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา อย่างมีรูปแบบ
 • เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุง และพัฒนาหน่วยงาน ด้านเวลาในการทำงาน
 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความมั่นใจในการทำงานให้ทันเวลามากขึ้น

รายละเอียดของหลักสูตร (Key Contents

 • การบริหารเวลาคืออะไร
 • การวิเคราะห์เวลาการทำงาน
 • เทคนิคการวางแผน และวิธีจัดแบ่งเวลาในการทำงาน
 • แนวความคิดของการรู้จักใช้เวลาอย่างมีประสิทธิผล
 • แนวทางการขับเคลื่อน “การวางแผนและการบริหารเวลา” วิเคราะห์และขจัดสาเหตุที่ก่อให้เกิดการสูญเสียเวลา (Time Wasters)
 • หลักการเบื้องต้นและขั้นตอนการบริหารเวลา

เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

 • เทคนิคการจัดลำดับความสำคัญ ความเร่งด่วนของงานและเอกสาร
 • กฎ ในการจัดลำดับความสำคัญของงาน
 • แผนภูมิการจัดลำดับความสำคัญของงาน
 • การกำหนดความเร่งด่วนของงาน
 • เทคนิคการวางแผนงาน เพื่อความสำเร็จในการปฏิบัติงาน (Action Plan)
 • แนวคิดในการวางแผนเพื่อสู่เป้าหมาย (ความสำเร็จ)

การวางแผนเกี่ยวข้องกับ “เวลา” และการบริหารเวลาอย่างไร?

 • การกำหนดเป้าหมายและระยะเวลาในการดำเนินงานของแผนงาน
 • องค์ประกอบของ “กระบวนการวางแผนงาน”
 • การตั้งเป้าหมายและการวางแผน Goal Setting & Planning
 • การกำหนดเป้าหมายในการทำงาน
 • กรอบการทำแผนปฏิบัติงาน

แผนปฏิบัติงานที่แสดงกระบวนการทำงาน

 • ความเสี่ยงของแผนงานและการจัดการความเสี่ยง
 • เทคนิคการปรับเปลี่ยนนิสัยในการทำงาน ให้สอดคล้องกับการวางแผนงานและบริหารเวลา
 • Workshop / ภาคปฏิบัติ
 • สรุปการเรียนรู้ร่วมกัน ถาม ตอบ

ถ่ายรูปหมู่ร่วมกันค่ะ

 

 

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม (Target Participants)

 • เจ้าของบริษัท / ผู้บริหาร
 • ผู้จัดการ / หัวหน้างาน
 • พนักงาน / ผู้ที่สนใจพัฒนาตนเอง

อบรม ออนไลน์ 09.00-12.00 น.

ราคา 1500/คน

 

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

www.tesstraining.com

www.inwtraining.com

 

 

 

Organizer

TESS TRAINING

Venue

Online Zoom

Organizer

TESS TRAINING

Venue

Online Zoom
สอบถามหลักสูตร / ติดต่อวิทยากร
รายละเอียดที่ต้องการ