ตารางอบรม รายปี 2567

Loading Events

« All Events

หลักสูตร การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCM) และทำ (BCP) 

June 29

เรียน ออนไลน์ เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCM) และทำ (BCP)  (1วัน)  29  มิถุนายน  2567

 

(ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สามารถลดหย่อนภาษีได้200%ตามประกาศ พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน)

 

หลักการและเหตุผล (Introduction)

ในการดำเนินธุรกิจไม่ว่าอุตสาหกรรม การผลิต หรือการบริการ องค์กรจำเป็นจะต้องมีความพร้อมในการรับมือกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดการณ์ที่มีความเสี่ยงกับการประภัยต่างๆไม่ว่าจะเป็นปัญญาของโรคระบาด ภัยพิบัติทางธรรมชาติ เหตุการณ์สึนามิ แผ่นดินไหว ไฟไหม้ เป็น ซึ่งอาจส่งผลที่ก่อให้เกิดความเสียหายจากผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้ธุรกิจหยุดชะงัก ทำให้องค์กรไม่สามารถตังตัวได้ทัน ดังนั้นผู้บริหารองค์กรจึงจำเป็นต้องมีความตะหนักที่จะต้องมีการเตรียมความพร้อมในการับมือจากเหตุการณ์ที่ไม่คาดที่ไม่สามารถคาดเดาได้ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า โดยจะต้องจัดทำแผนความต่อเนื่องของธุรกิจ (Business Continuity Plan) โดยหลักสูตรระบบการบริหารงานการจัดการความต่อเนื่องของการดำเนินธุรกิจตามมาตรฐาน ISO 22301 สามารถช่วยสร้างความยืดหยุ่นในการดำเนินการในภาวะวิกฤติเพื่อไม่ให้ธุรกิจหยุดชะงักเพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์  (Objective )

 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจในระบบบริหารงานการจัดการความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจเพื่อหาแนวทางในการบริหารงานได้อย่างเป็นระบบ
 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้นำหลักการบริหารความต่อเนื่องไปปรับประยุกต์ใช้ในธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมตอบสนองภัยพิบัติและช่วยลดความเสี่ยงในการหยุดชะงักของธุรกิจ และสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า
 4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจ แนวทางการประเมินความเสี่ยงของธุรกิจ การกำหนดกลยุทธ์ในการบริหาร การจัดทำแผนความต่อเนื่องของธุรกิจ
 5. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถจัดทำแผน BCP และ DRP ได้

 

 

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม (Target Participants)

 • ผู้จัดการ ผู้บริหารระดับสูง ผู้จัดการแผนความต่อเนื่องของธุรกิจ ทีมบริหารความเสี่ยง หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดทำแผนความต่อเนื่องของธุรกิจ BCM BIA BCP และ DRP

 

เนื้อหาการบรรยาย (Key Contents)

 1. กรอบแนวคิดของการบริหารความต่อเนื่องของธุรกิจ (Business Continuity Plan)
 2. ความสำคัญของ Business Continuity Management (BCM)
 3. องค์กรประกอบของ (BCM) เพื่อบริหารความต่อเนื่องของธุรกิจ
 4. ประโยชน์ของการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCM)
 5. ข้อกำหนดของระบบ BCM และความเข้าใจองค์กรและบริบทองค์กร
 6. ความหมายของโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) และการบริหารความเสี่ยง (Risk Management)
 7. Workshop 1: การวิเคราะห์โครงสร้างองค์กร เกี่ยวกับปัจจัยภายใน ปัจจัยภายนอก ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่ส่งต่อความเสี่ยงที่จะเกิด
 8. ความแตกต่าง BCP และ DRP
 9. เทคนิคการกำหนดกลยุทธ์ในการสร้างความต่อเนื่องของธุรกิจ(Business Continuity Plan)
 10. การจัดทำแผน (DISASTER RECOVERY PLANNING: DRP)
 11. แนวทางการวางแผนกู้คืนระบบ (Disaster Recovery Planning)
 12. การกำหนดโครงสร้างทีมกำกับเพื่อดูและการบริหารบริหารความต่อเนื่องของธุรกิจ (Business Continuity Plan)
 13. บทบาทหน้าที่ของทีมบริหารความเสี่ยง
 14. Workshop 2: กิจกรรมของบทบาทของทีมบริหารความเสี่ยง
 15. การจัดทีมสำหรับการจัดการสถานการฉุกเฉิน
 • ความเป็นผู้นำ (Leadership)
 • การวางแผนรับภัยพิบัติ (Planning)
 • การสนับสนุน (Support)
 • การดำเนินการขององค์กร (Operation)
 • ความสามารถและการประเมินผล (Performance Evaluation)
 • การปรับปรุง (Improvement)

16.Workshop 3: การจัดทำแผนการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCP)

17.Workshop 4: การจัดทำแผน (DISASTER RECOVERY PLANNING: DRP)

 

ระยะเวลาการฝึกอบรม (Time)

 • 1 วัน

รูปแบบการการอบรม (Methodology)

 • การบรรยาย กิจกรรมกลุ่ม และการนำเสนอ
 • การให้คำปรึกษาในการทำแผน BCP และ DRP

 

 

ราคาหลักสูตรออนไลน์

ราคาท่านละ 2,500 บาท (ไม่รวม VAT)

 

 

ราคาท่านละ 3,900 บาท/วัน (ไม่รวม VAT) 

ราคาสุดพิเศษอย่างยิ่ง

ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,000 บาท

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

 

ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร IN HOUSE & PUBLIC TRAINING

TEL : 0988209929คุณกุ้ง

E-MAIL: CONTACT.TESSTR@GMAIL.COM

LINE ID : inwtraining

FACEBOOK : TESSTRAININGPAGE  http://inwtraining.com

Website: www.tesstraining.com

Website: www.INWtraining.com

Organizer

TESS TRAINING

Venue

Online Zoom

Organizer

TESS TRAINING

Venue

Online Zoom
สอบถามหลักสูตร / ติดต่อวิทยากร
รายละเอียดที่ต้องการ