ตารางอบรม รายปี 2567

Loading Events

« All Events

หลักสูตร การบริหารกลยุทธ์สำหรับ HR มืออาชีพ

August 16

เปิดรับสมัคร Public Training หลักสูตร การบริหารกลยุทธ์สำหรับ HR มืออาชีพ  (Strategic Management for HR Professionals) : 16 สิงหาคม 2567

องค์กรธุรกิจกำลังก้าวสู่ยุคของการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี นวัตกรรม และการบริหารจัดการ ในฐานะ HR Professional ที่จะต้องก้าวข้ามการบริหารจัดการงาน HR แบบเดิมๆ เข้าสู่การเป็น Modern HR Strategy ในการมีส่วนร่วมกำหนดกลยุทธ์ขององค์กรด้าน HR (HR Strategy) ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์องค์กร (Corporate Strategy) หรือยุทธศาสตร์องค์กร เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจขององค์กร (Competitive Advantage) ให้สามารถบริหารงานได้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้

หลักสูตรฝึกอบรมนี้สถาบันฯ ได้ออกแบบจากประสบการณ์ตรงในการทำงานวิชาชีพด้าน HR กว่า 33 ปี และประสบการณ์ในการวิทยากรและที่ปรึกษาองค์กรธุรกิจชั้นนำขนาดใหญ่ มาบรรยายและถ่ายทอดที่จะให้ช่วยท่านและทีมงาน HR องค์กรของท่านให้เป็น Strategic HR

วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ : เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม

เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ หลักการ แนวคิด และแนวปฏิบัติของ Strategic HR ที่ตอบสนองความคาดหวังขององค์กร
เสริมสร้างเทคนิคในการบริหารงานเชิงกลยุทธ์ของ Modern HR
สามารถปรับหน้าที่และความรับผิดชอบให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ด้าน HR
สามารถกำหนด HR Strategy ให้เชื่อมโยงสอดคล้องกับ Corporate Strategy ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หัวข้อสำคัญของการอบรม :

ส่วนที่ 1 : ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการจัดการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (HRM & HRD Introduction)

ภาพรวมการจัดการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แนวใหม่
หัวใจสำคัญที่ผู้บริหารและองค์กรคาดหวังจาก HR มืออาชีพ
บทบาทใหม่ของ Modern HR Professional
ส่วนที่ 2 : กระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management Process)
กระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์
ความเชื่อมโยงของกลยุทธ์องค์กร (Corporate Strategy) กับกลยุทธ์ด้านทรัพยากรมนุษย์ (HR Strategy)
ส่วนที่ 3 : เทคนิคการวิเคราะห์องค์กรเพื่อกำหนด HR Strategy
แนวทางการกำหนด HR Strategy จาก HR SWOT และ TOWS Matrix
ตัวอย่าง : แบบฟอร์ม TOWS Matrix ในการวิเคราะห์กลยุทธ์
Workshop 1 : ฝึกปฏิบัติวิเคราะห์และจัดทำ HR SWOT และ TOWS Matrix
ส่วนที่ 4 : เทคนิคการกำหนด HR Strategy ให้เชื่อมโยงสอดคล้องกับกลยุทธ์องค์กร (Corporate Strategy) หรือยุทธศาสตร์องค์กร
แนวทางการกำหนด HR Strategy ให้เชื่อมโยงสอดคล้องกับกลยุทธ์องค์กร (Corporate Strategy) หรือยุทธศาสตร์องค์กร
ตัวอย่าง : แบบฟอร์มการกำหนด HR Strategy ให้เชื่อมโยงสอดคล้องกับกลยุทธ์องค์กร (Corporate Strategy) หรือยุทธศาสตร์องค์กร
กลยุทธ์การจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management Strategy) ในการสนับสนุนการดำเนินธุรกิจ
กลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Development Strategy) ในการสนับสนุนการดำเนินธุรกิจ
Workshop 2 : ฝึกปฏิบัติวิเคราะห์และกำหนด HR Strategy ให้เชื่อมโยงสอดคล้องกับกลยุทธ์องค์กร (Corporate Strategy) หรือยุทธศาสตร์องค์กร
ส่วนที่ 5 : เทคนิคการแปลง HR Strategy ไปสู่การปฏิบัติ (Techniques for HR Strategy in Action)
แนวทางการแปลง HR Strategy ไปสู่การปฏิบัติ
Workshop 3 : ฝึกปฏิบัติแปลง HR Strategy ไปสู่การปฏิบัติ
ส่วนที่ 6 : เทคนิคการประเมิน HR Strategy (Techniques for Evaluation HR Strategy)
แนวทางการประเมินผลกลยุทธ์ด้วย HR KPIs
รูปแบบและวิธีการเรียนรู้ :
การบรรยาย (Lecture) พร้อมการยกตัวอย่างจากประสบการณ์
การจัดทำ Workshop เชิงปฏิบัติการ
การนำเสนอกลุ่ม (Group Presentation)
การประชุมกลุ่มและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น (Group Discussion)
หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ :
ผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้าแผนก และนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ทุกระดับ

วิทยากร : อาจารย์ ธนุเดช ธานี (อ.ต้น)

วิทยากรและที่ปรึกษาผู้ชำนาญการพิเศษด้าน HR จากประสบการณ์ 33 ปี
วิทยากรพิเศษด้าน HRD ของ SGS ACADEMY
วิทยากรพิเศษด้าน HRD คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
อดีตกรรมการสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT) 2 สมัย

สถานที่สัมมนา :
โรงแรมเซนต์เจมส์ สุขุมวิท 26 กรุงเทพฯ (ใกล้สถานี BTS พร้อมพงษ์)

ค่าลงทะเบียนอบรม
3,900 บาท/ท่าน (ไม่รวม Vat)

พิเศษ 3,500 บาท/ท่าน (ไม่รวม Vat) ลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการอบรม 7 วันทำการ

พิเศษลงทะเบียน 5 ท่าน ชำระเพียง 4 ท่าน

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

www.tesstraining.com

www.inwtraining.com

Venue

โรงแรมเซนต์เจมส์ สุขุมวิท 26

Venue

โรงแรมเซนต์เจมส์ สุขุมวิท 26
สอบถามหลักสูตร / ติดต่อวิทยากร
รายละเอียดที่ต้องการ