ตารางอบรม รายปี 2567

Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

การเพิ่มประสิทธิภาพงานด้วยเทคนิค HoRenSo

12/12/2023

- 3500฿

การเพิ่มประสิทธิภาพงานด้วยเทคนิค HoRenSo

รายละเอียด
หลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพงานด้วยเทคนิค Horenso
วันอังคารที่ 12 ธันวาคม 2566
ณ โรงแรมแปซิฟิค พาร์ค อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี เวลา 09.00 – 16.00 น.ข้อหัวการอบรม
• ปัญหาในระหว่างการทำงานที่มีผลกระทบต่อผลการปฏิบัติงาน
• วันเวลาเป็นของมีค่าต่อการทำงานตามวัฒนธรรมญี่ปุ่น
• ความสำคัญและแนวคิด HORENSO
• หลักการทำงานแบบญี่ปุ่น
• 3 เสาหลัก HORENSO
o Houkuoku หมายถึง การรายงานสภาพการทำงานต่อผู้บังคับบัญชาหรือผู้เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง รวมถึงปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการทำงาน
o Renraku หมายถึง การแจ้งข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่เกี่ยวกับงานให้ผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน หรือผู้เกี่ยวข้องทราบ การแจ้งนั้นจะต้องทำด้วยความรวดเร็ว ข้อมูลต้องถูกต้อง ตรงไปตรงมา และเป็นไปตามข้อเท็จจริง ครอบคลุม ทั่วถึง ราบรื่น ต่อเนื่อง ให้เกียรติและเป็นมิตร
o Soudun หมายถึง การปรึกษาหารือหัวหน้าหรือผู้เกี่ยวข้อง เมื่อมีปัญหาอุปสรรคในการทำงาน หรืออาจขอคำแนะนำ ขอความเห็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องโดยจะไม่ทำงานไปโดยพลการเมื่อไม่ใช่หน้าที่หรือความรับผิดของตนเอง
• หัวใจสำคัญของ HORENSO
• การเชื่อมโยง HORENSO ไปสู่ความเป็นระบบ และความสำเร็จและยั่งยืน 

กลุ่มเป้าหมาย
หัวหน้างาน ผู้บังคับบัญชา หรือพนักงานทั่วไป ทุกแผนก ทุกฝ่าย

วิธีการอบรม
บรรยาย / Workshop

วัน/เวลา/สถานที่
วันอังคารที่ 12 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 – 16.00 น.

ค่าลงทะเบียน (สถาบันไม่ได้จดภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ท่านละ 3,500 บาท หักภาษี ณ ที่จ่าย 105 บาท จ่ายสุทธิ 3,395 บาท
สมัคร 2 ท่านขึ้นไป ท่านละ 3,000 บาท หักภาษี 90 บาท จ่ายสุทธิ 2,910 บาท
(รวมเอกสารประกอบการบรรยาย อาหารกลางวัน 1 มื้อ และอาหารว่าง 2 มื้อ)

วิธีการสมัคร
1. สมัครได้ที่ [email protected] หรือแอดไลน์ 0814239891 หรือโทรศัพท์ 081-423-9891
2. แจ้งชื่อบริษัทที่จะให้ออกใบเสร็จรับเงิน / ที่อยู่ / เลขประจำตัวผู้เสียภาษี / เบอร์ติดต่อ /
ชื่อผู้ประสานงาน / ชื่อผู้เข้าอบรม / ตำแหน่ง
3. เมื่อได้รับรายชื่อแล้ว ทางสถาบันจะจัดส่ง Invoice พร้อมรายละเอียดการชำระเงินมาให้
4. บริษัทฯ ชำระเงินตามวันที่ทางสถาบันกำหนดไว้
5. สถาบันจะส่งใบเสร็จรับเงินกลับไปให้

วิทยากรผู้บรรยาย
อาจารย์สานุพันธ์ ใบศรี
ประธานเจ้าหน้าที่ สถาบันพัฒนาบุคลากร โปร สมาร์ท
วิทยากรประจำ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) หรือ ส.ส.ท.
อดีต ผู้จัดการฝ่ายทรัพยกรบุคคล บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
อดีต ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท ซันโย เซมิคอนดัคเตอร์ ประเทศไทย จำกัด

สถานที่อบรม (Onsite หรือ Online)

โรงแรมแปซิฟิค พาร์ท อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

ราคา

3500

การติดต่อ

อาจารย์สานุพันธ์ ใบศรี

Email

[email protected]

Venue

โรงแรมแปซิฟิค พาร์ท อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

Venue

โรงแรมแปซิฟิค พาร์ท อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
สอบถามหลักสูตร / ติดต่อวิทยากร
รายละเอียดที่ต้องการ