ตารางอบรม รายปี 2567

Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

การวิเคราะห์ ปัจจัย4Mเพื่อการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุงทางด้านผลผลิต คุณภาพ ต้นทุน และ เวลา

21/02/2023 @ 00:00

Online Zoom การวิเคราะห์ ปัจจัย4Mเพื่อการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุงทางด้านผลผลิต คุณภาพ ต้นทุน และ เวลา (1 มี.ค.66) อ.เหรียญชัย

ราคา 2500 บาท


 

หลักสูตร การวิเคราะห์ ปัจจัย 4เพื่อการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุงทางด้านผลผลิต คุณภาพ ต้นทุน และ เวลา

 

(4M For Change in Operation to Improve Productivity Quality Cost and Time)

 

หลักการเหตุผล

   สภาวการณ์โลกแห่งความไม่แน่นอน ความซับซ้อน ความคลุมเครือ การเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี ความซับซ้อนในความต้องการของผู้บริโภค หรือ ลูกค้า ทำให้องค์กรต้องเกิดการตระหนักรู้และตื่นตัวในการเปลี่ยนแปลง ปัจจัยทั้งสิ่งแวดล้อมภายนอก และ ปัจจัยภายในให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง เพื่อดำรงไว้ซึ่งความอยู่รอด อยู่ด้วยความยั่งยืน และต้องสามารถมีความได้เปรียบเชิงการแข่งขัน หรือ สามารถสร้างความเป็นเลิศในการดำเนินงานได้ยิ่งได้ผลสัมฤทธิ์ผลสูงสุด

   ในการรองรับการเปลี่ยนแปลงนี้ ปัจจัยที่สำคัญตามที่กล่าวถึงนั้น ทางองค์กรต้องบริหารการจัดการการควบคุมปัจจัยภายในให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนปัจจัยภายนอก คือ ปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้ แต่ถ้าบริหารการติดตามด้วยข้อมูลข่าวสาร ทางองค์กรก็สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงนี้โดยการบริหารการเปลี่ยนแปลงนี้โดยการรูปแบบเชิงการป้องกัน หรือ เชิงการพัฒนา

   ปัจจัยภายในพื้นฐานที่สามารตอบโจทย์ได้ คือ การวิเคราะห์ และบริหารการจัดการปัจจัยทางด้าน 4M (Man, Machine, Method, Material) ซึ่งพื้นฐานที่สำคัญ ดังนั้นบริบทในหัวข้อนี้จึงเป็นที่มาของการที่ทางองค์กรต้องมีฐานข้อมูลรองรับ พร้อมกับมีทักษะในการวิเคราะห์สังเคราะห์ ให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น แล้วสามารถตกผลึกได้ว่าส่งผลกระทบต่อการด้านผลผลิต คุณภาพ ต้นทุน และเวลา ได้อย่างไร

 

วัตถุประสงค์

เพื่อให้เกิดความเข้าใจปัจจัย 4ส่งผลกระทบต่อ รายได้ ต้นทุน ค่าใช้จ่ายอย่างไร

เพื่อให้เกิดความเข้าใจบนพื้นฐานของข้อมูลที่มีส่งผลกระทบให้เห็นถึงแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงปัจจัยทั้ง 4ได้อย่างไร

เพื่อให้สามารถมองปัจจัยภายนอก และปัจจัยภายในส่งผลกระทบต่อปัจจัย 4อย่างไร

เพื่อให้สามารถวิเคราะห์ Platform เพื่อใช้ในการเก็นฐานข้อมูล

เพื่อให้สามารถสร้าง Visual control ของการเปลี่ยนแปลง 4เพื่อใช้ในการสื่อสาร

 

หัวข้อการอบรม

กรอบความคิดมีประเด็นต่อการทำงานด้าน 4อย่างไร

Facilitation and Group Coaching เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เกิดการตระหนักรู้และเข้าใจบริบทกรอบความคิด ด้าน Growth Mindset และ Outward Mindset ส่งผลกระทบเชิงบวกต่อการบริหารงานด้านการเปลี่ยนแปลง 4และเห็นผลเชิงบวกต่อผลประกอบการของบริษัทอย่างไร

ทำไมต้องมองปัญหาให้ขาด

Facilitation and Group Coaching เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เกิดความเข้าใจและตระหนักรู้ถึงประเภทของปัญหาที่เกิดขึ้นภายในองค์กร มีกี่ประเภทใหญ่ และ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เกิดการเข้าใจในและตระหนักรู้ถึงประเด็น “ปัญหาที่แท้จริง” ทั้งนี้เพื่อจะเขื่อมโยงไปสู่ปัจจัย 4ได้อย่างง่ายและเข้าใจ

ข้อมูลที่ผ่านการวิเคราะห์ และสังเคราะห์ สำคัญต่อการวิเคราะห์และปรับปรุง 4จริงหรือ

Facilitation and Group Coaching เพื่อให้เกิดการชวนคิดกับผู้เข้าอบรมว่า

การมีข้อมูล และไม่มีข้อมูลส่งผลกระทบอย่างไร

ข้อมูลที่ไม่ได้ผ่านการวิเคราะห์ และ ผ่านการวิเคราะห์จะส่งผลกระทบอย่างไร

แล้วทางผู้เข้าอบรมจะได้ข้อมูลดิบเหล่านั้นมาจากไหน

ต้องวางรูปแบบของการเก็บข้อมูล หรือไม่ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ตรงและมีคุณภาพ

ความสำคัญของการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยภายนอก และปัจจัยภายใน

Facilitation and Group Coaching เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเห็นถึงข้อมูลที่สำคัญชองปัจจัยภายนอกปัจจัยภายใน ที่จะส่งผลกระทบต่อปัจจัย 4และเกิดการตระหนักรู้ไปสู่การวางแผนการเก็บข้อมูลและการบริหารการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร

ปัจจัยทาง ด้าน 4M ,มีปัจจัยอะไรที่ต้องเฝ้าระวังและติดตามการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อ 4บ้าง

Facilitation and Group Coaching เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เกิดความเข้าใจและตระหนักรู้ถึงปัจจัย 4M

Man ตระหนักรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงของปัจจัย Man ว่ามีอะไรบ้าง จะเกิดขึ้นในกระบวนการใดของการดำเนินงาน ต้องมีกระบวน Visual Control อย่างไร และมีแนวทางปรับปรุง ป้องกัน และพัฒนา ในการเพิ่มผลผลิต คุณภาพ ต้นทุน และเวลา อย่างไร

Machine ตระหนักรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงของปัจจัย Machine ว่ามีอะไรบ้าง จะเกิดขึ้นในกระบวนการใดของการดำเนินงาน ต้องมีกระบวน Visual Control อย่างไร และมีแนวทางปรับปรุง ป้องกัน และพัฒนา ในการเพิ่มผลผลิต คุณภาพ ต้นทุน และเวลา อย่างไร

Method ตระหนักรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงของปัจจัย Method ว่ามีอะไรบ้าง จะเกิดขึ้นในกระบวนการใดของการดำเนินงาน ต้องมีกระบวน Visual Control อย่างไร และมีแนวทางปรับปรุง ป้องกัน และพัฒนา ในการเพิ่มผลผลิต คุณภาพ ต้นทุน และเวลา อย่างไร

Material ตระหนักรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงของปัจจัย Material ว่ามีอะไรบ้าง จะเกิดขึ้นในกระบวนการใดของการดำเนินงาน ต้องมีกระบวน Visual Control อย่างไร และมีแนวทางปรับปรุง ป้องกัน และพัฒนา ในการเพิ่มผลผลิต คุณภาพ ต้นทุน และเวลา อย่างไร

รูปแบบ A3 Report สำคัญต่อการบริหารการเปลี่ยนแปลง และการดำเนินงานด้าน 4ให้เกิดมีประสิทธิภาพได้อย่างไร

Facilitation and Group Coaching เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เกิดความเข้าใจและตระหนักรู้เห็นถึงความสำคัญของรูปแบบ Visual Control ในรูปแบบ Report ซึ่งจะใช้ในการบริหารการเปลี่ยแปลงที่เกิดขึ้น และเพื่อใช้ในการบริหารการดำเนินงานในแต่ละขั้นตอนของแต่ละหน่วยงานและขององค์กร

 

ราคา 2,500 บาท บรรยาย 09.00-16.00

โปรโมชั่น สมัครเข้าอบรม 4 ท่าน ชำระเพียง 3 ท่าน

 

สามารถเรียนได้ทางคอมเเละมือถือ อยู่ที่ไหน ก้อสามารถเรียนได้ ผ่านระบบโปรเเกรม ZOOM

หลักสูตรนี้มีคำตอบ ที่นี่ที่เดียว
สนใจสมัครเพื่อรับองค์ความรู้ได้ที่ คุณกุ้ง 0988209929 คุณกุ้ง

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

หลักสูตรสามารถเลือกออกเเบบเพิ่มจัดรูปเเบบ IN HOUSE  ในองค์กรเเจ้งได้ค่ะ

http://www.tesstraining.com

Details

Date:
21/02/2023
Time:
00:00
Event Category:

Details

Date:
21/02/2023
Time:
00:00
Event Category:
สอบถามหลักสูตร / ติดต่อวิทยากร
รายละเอียดที่ต้องการ