จ้างที่ปรึกษา โครงการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรของกองกองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ

ชื่อโครงการ: จ้างที่ปรึกษา โครงการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรของกองกองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ…

งานจ้างที่ปรึกษาดำเนินการประเมินศักยภาพ การประปานครหลวง

ชื่อโครงการ: งานจ้างที่ปรึกษาดำเนินการประเมินศักยภาพ ของผู้เข้าร่วมโครงการจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งงานยุทธ์ศาสตร์ หน่วยงาน:…