จ้างที่ปรึกษา โครงการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรของกองกองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ

ชื่อโครงการ: จ้างที่ปรึกษา โครงการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรของกองกองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ พ.ศ. 2561 – 2564 หน่วยงาน: กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ   วันที่ประกาศ: 25 พฤษภาคม 2017 Link: ข้อมูลเพิ่มเติม http://dep.go.th/sites/default/files/files/announcement/2560.PDF

จ้างที่ปรึกษา โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาและจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โครงการพัฒนาระบบจดทะเบียนกรรมสิทธิ์เครื่องจักรออนไลน์ กรมโรงงานอุตสาหกรรม

งานจ้างที่ปรึกษาดำเนินการประเมินศักยภาพ การประปานครหลวง

ชื่อโครงการ: งานจ้างที่ปรึกษาดำเนินการประเมินศักยภาพ ของผู้เข้าร่วมโครงการจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งงานยุทธ์ศาสตร์ หน่วยงาน: ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล การประปานครหลวง วัตถุประสงค์ เพื่อให้การประปานครหลวงมีแนวทางการวางแผนสืบทอดตำแหน่งของผู้บริหารการประปานครหลวง ประกอบด้วย คุณสมบัติของตำแหน่งต้นแบบของผู้บริหารระดับผู้ว่าการ โดยจัดให้มีวิธีการและกระบวนการประเมิน เกณฑ์การคัดเลือกและแนวทางการพัฒนาในการเพิ่มศักยภาพผู้บริหารที่ผ่านการประเมินให้ใีความพร้อมที่จะดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น เพื่อให้การประปานครหลวงมีเครื่องมือการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่ช่วยส่งเสริมให้ผู้บริหารมีศักยภาพในการทำงาน มีความพร้อมในการเป็นผู้นำสำหรับการปฏิบัติงานในระดับสูงขึ้นและมีกรอบการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีความเหมาะสม เพื่อนำผลการวิเคราะห์ประเมินสมรรถนะผู้บริหารที่สามารถเชื่อมโยงกับระบบบริหารทรัพยากรบุคคลที่ดำเนินอยู่ เช่น การกำหนดแนวทางการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง การเลื่อนตำแหน่งแต่งตั้ง การพัฒนาตามทิศทางการดำเนินงานขององค์กร งบประมาณรวม: 2,000,000 บาท   Link: ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.mwa.co.th/ewt_dl_link.php?nid=31477