อุตสาหกรรม โรงงาน เฉพาะทาง

ขนมอบเบเกอรี่และแนะนำการเปิดร้านเบื้องต้น19 เม.ย. 2563

ขนมอบเบเกอรี่และแนะนำการเปิดร้านเบื้องต้น

รายละเอียด

เปิดรับสมัครแล้ววันนี้

หลักสูตรขนมอบเบเกอรี่และแนะนำการเปิดร้านเบื้องต้น

(PASTRY AND BAKERY OPERATIONS FOR BAKERY HOUSE)

เรียนรู้การทำเบเกอรี่ขั้นพื้นฐานไม่ว่าจะเป็นคุ๊กกี้ ขนมปัง พาย และเค้กชนิดต่าง ๆ

อัดแน่นไปด้วยความรู้และเทคนิคการทำเบเกอรี่ ที่คุณไม่ควรพลาด!

เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐาน หรือผู้ที่มีสนใจจะนำไปต่อยอดทางธุรกิจในอนาคตก็สามารถเรียนได้

เราเทรนตั้งแต่เริ่มต้นทุกขั้นตอน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้วัตถุดิบที่เหมาะสม การใช้อุปกรณ์อย่างถูกต้อง

พร้อมด้วยการคำนวณต้นทุน และแนะนำการเปิดร้านเบเกอรี่เบื้องต้น

>> อบรมวันที่ 19 เมษายน 2563 – 30 สิงหาคม 2563

>> เรียนเฉพาะวันอาทิตย์ 18 วัน

>> สถานที่ วิทยาลัยดุสิตธานี Dusit Thani College

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 02-7218469-72 ต่อ แผนกบริการวิชาการ Line: @dusit.edu
การส่งใบสมัคร ท่านสามารถส่งเอกสารการสมัครได้หลายวิธี คือ ส่งด้วยตนเองที่วิทยาลัยดุสิตธานี ส่งทางไปรษณีย์, ส่งแฟกซ์ หรือ ส่งทาง e-mail เพื่อสำรองที่นั่งล่วงหน้าได้เช่นกัน

เอกสารประกอบการสมัคร

1. ใบสมัคร

2. ใบตรวจสุขภาพ (ตามฟอร์มของวิทยาลัย)

3. สำเนาบัตรประชาชน

4. สำเนาทะเบียนบ้าน

5. ใบ pay-in

การชำระค่าธรรมเนียม ทั้งนี้ท่านสามารถชำระค่าธรรมเนียม 52,000 บาท

(ราคารวมเอกสารประกอบการบรรยาย / ชุดเชฟ / อุปกรณ์และวัตถุดิบตลอดการอบรม / รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) พร้อมการสมัครได้ทันที

โดยท่านสามารถชำระค่าธรรมเนียมได้ตามช่องทางต่อไปนี้

1. เช็คสั่งจ่าย “วิทยาลัยดุสิตธานี”

2. โอนเงินเข้าบัญชีชื่อ “วิทยาลัยดุสิตธานี” ได้ที่ธนาคารดังต่อไปนี้

-บัญชี ธนาคารกรุงเทพ สาขาพัฒนาการ (สะสมทรัพย์) เลขที่ 198-0-85294-9

-บัญชี ธนาคารกสิกรไทย สาขาซีคอนสแควร์ (ออมทรัพย์) เลขที่ 095-2-48283-1

วิทยาลัยได้รับการยกเว้นภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ตามมาตรา 39 แห่งประมวลรัษฎากร/เลขที่ผู้เสียภาษีของวิทยาลัยดุสิตธานี คือ 0-9940-00174-90-0

***หลังจากการโอนเงินแล้วกรุณาแฟกซ์หรืออีเมล์ใบ PAY-IN และ ภพ.20 (กรณีต้องการออกใบเสร็จในนามบริษัท) มาที่ โทรสาร 02-721-8476 หรือ E-mail: training@dtc.ac.th

ทางวิทยาลัยฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้มีโอกาสต้อนรับท่านในครั้งนี้

วันที่อบรม : 19/04/2020

ราคา : 52000

การติดต่อ : แผนกบริการวิชาการ/วิทยาลัยดุสิตธานี/02-721-8469-72

Email : training@dtc.ac.th

“หลักสำคัญของอุตสาหกรรมการบิน (Fundamentals of the Aviation Industry)”19 ส.ค. 2563

“หลักสำคัญของอุตสาหกรรมการบิน (Fundamentals of the Aviation Industry)”

รายละเอียด

หลักการและเหตุผล
เนื่องด้วยสภาวการณ์ด้านอุตสาหกรรมการขนส่งทางอากาศของประเทศ มีอัตราการขยายตัวที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงจำเป็นต้องมีบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งต่างๆเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนการเติบโตของอุตสาหกรรรมการบิน ซึ่งการพัฒนาบุคลากรในองค์กรจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการดำเนินธุรกิจในทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ดังนั้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับบุคลากรที่เข้าสู่สายงาน/หน่วยงานในด้านการบิน และบุคคลากรในหน่วยงานที่ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการบิน ให้มีความรู้และความเข้าใจในภาพรวมของอุตสาหกรรมการบิน หลักสูตร “หลักสำคัญของอุตสาหกรรมการบิน (Fundamentals of the Aviation Industry)” จึงสามารถตอบสนองความต้องการในการพัฒนาบุคลากรด้านการบิน เพื่อให้เกิดความเข้าใจถึงภาพรวมในบทบาทของหน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้อง สภาพแวดล้อมการบินในปัจจุบัน ความปลอดภัยการเดินอากาศ รวมถึงความเข้าใจด้านเศรษฐกิจในอุตสาหกรรมการบิน เพื่อให้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานและเกิดประโยชน์ต่อองค์กร
วัตถุประสงค์
• เพื่อให้ผู้อบรมได้เข้าใจภาพรวมของอุตสาหกรรมการขนส่งทางอากาศ
• เพื่อให้ผู้อบรมเข้าใจถึงบทบาทพื้นฐาน หน้าที่ รวมทั้งองค์ประกอบภายในองค์กรหรือหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมการบิน
• เพื่อให้ผู้อบรมได้เข้าใจถึงหลักการพื้นฐานในระบบอุตสาหกรรมการบิน
• เพื่อให้ผู้อบรมได้ความรู้ และทักษะสำหรับการปฏิบัติงานภายในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เป้าหมายในการจัดฝึกอบรม
พัฒนาบุคลากรในระดับปฏิบัติการของหน่วยงานต่างๆในอุตสาหกรรมการบิน
กลุ่มเป้าหมาย(หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ)
• บุคลากรระดับผู้ปฏิบัติงาน (Operation)
• ผู้ที่ย้านสายงาน/หน่วยงาน เข้าสู่สายงาน/หน่วยงานด้านการบิน
• หน่วยงานที่ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการบิน
• ผู้ที่มีความสนใจและเล็งเห็นถึงศักยภาพทางด้านอุตสาหกรรมการบิน
ระยะเวลาโครงการ
รุ่นที่ 1 จัดขึ้นระหว่างวันพุธที่ 22 ถึงวันศุกร์ที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2563 จำนวน 3 วัน
จำนวนผู้เข้าอบรม 35 คน
สถานที่ฝึกอบรม โรงแรม อโนมา กรุงเทพ
ประกาศนียบัตร ผู้เข้ารับการอบรมต้องเข้ารับการอบรมเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 80% ของเวลาการอบรมทั้งหมด

รูปแบบการฝึกอบรม
การบรรยายเนื้อหา กิจกรรมกลุ่ม และอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ค่าลงทะเบียน ท่านละ 9,500 บาท (เก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม และ ยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย

วันที่อบรม : 19/08/2020

ราคา : 9500

การติดต่อ : นางสาวใจทิพย์ จาดขำ โทรศัพท์ 093-325-3343

Email : training.atrc@gmail.com

คอร์สออนไลน์ พื้นฐานและการออกแบบระบบโซล่าเซลล์02 มี.ค. 2563

คอร์สออนไลน์พื้นฐานและการออกแบบระบบโซล่าเซลล์

คอร์สนี้เป็นคอร์สออนไลน์ หลังจากลงทะเบียนและชำระเงินแล้วสามารถเรียนผ่านคอมได้เลย

สามารถเรียนทบทวนได้ในระยะเวลา 6 เดือน

สนใจสมัครเรียน สามารถลงทะเบียนและแจ้งชำระเงินได้ที่
http://www.richcourseonline.com
(ติดต่อทาง Line เพื่อส่งไฟล์การลงทะเบียนและแจ้งชำระเงิน)

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ผู้ที่ประกอบวิชาชีพทางช่างไฟฟ้า ช่างโซล่าเซลล์ หรือผู้ที่สนใจทางด้านโซล่าเซลล์ สามารถนำความรู้ที่ได้ไปปฏิบัติงานออกแบบและติดตั้งโซล่าเซลล์ตามความต้องการของลูกค้าได้

หัวข้อการอบรม
1.แนะนำคอร์สพื้นฐานและการออกแบบระบบโซล่าเซลล์
2.แนะนำหัวข้อการอบรมในคอร์ส
3.พื้นฐานไฟฟ้า และการเชื่อมต่อแบบอนุกรมและขนาน (Basic of Electrical)
4.ชนิดของระบบโซล่าเซลล์ (Solar cell system Type)
5.ส่วนประกอบของระบบโซล่าเซลล์ – แผงโซล่าเซลล์ (Solar Panel)
6.ส่วนประกอบของระบบโซล่าเซลล์ – แบตเตอรี่ดีพไซเคิล (Deep Cycle Battery)
7.ส่วนประกอบของระบบโซล่าเซลล์ – เครื่องควบคุมการชาร์จแบตเตอรี่ (Solar Charge Controller)
8.ส่วนประกอบของระบบโซล่าเซลล์ – เครื่องแปลงกระแสไฟ (Inverter)
9.ระบบป้องกันโซล่าเซลล์ (Solar System Protection)
10.อุปกรณ์โครงยึดแผงโซล่าเซลล์ (Solar Mounting and Floating System)
11.การออกแบบและคำนวณระบบโซล่าเซลล์แบบออฟกริด (Off-Grid Solar System Design)
12.การออกแบบและคำนวณระบบโซล่าเซลล์แบบไฮบริดออฟกริด (Hybrid Off-Grid Solar System Design)
13.การออกแบบและคำนวณระบบโซล่าเซลล์แบบออนกริด (On-Grid Solar System Design)
14.ระบบโซล่าเซลล์แบบไฮบริดออฟกริดแรงดันสูง (High Voltage Hybrid Off-Grid Solar System Design)
15.ระบบโซล่าเซลล์สำหรับปั๊มน้ำ (Solar Pump System) และระบบโซล่าเซลล์เพื่อประหยัดไฟแอร์ (Solar Air-Con System)
16.การทดลองวัดค่าทางไฟฟ้าของแผงโซล่าเซลล์ (Solar Panel LAB)
17.การทดลองต่อระบบโซล่าเซลล์แบบออฟกริดส่วนที่ 1 (Off-Grid Solar System LAB – Part 1)
18.การทดลองต่อระบบโซล่าเซลล์แบบออฟกริดส่วนที่ 2 (Off-Grid Solar System LAB – Part 2)
19.การทดลองต่อระบบโซล่าเซลล์แบบออฟกริดส่วนที่ 3 (Off-Grid Solar System LAB – Part 3)
20.การทดลองเชื่อมต่อตู้ควบคุมและสาธิตการทำงานของระบบโซล่าเซลล์แบบออนกริด (On-Grid Solar System LAB)
21.การทดลองเชื่อมต่อตู้ควบคุมของระบบโซล่าเซลล์แบบไฮบริดออฟกริด (Hybrid Off-Grid Solar System LAB)
22.บทส่งท้ายและแนะนำอุปกรณ์โซล่าเซลล์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
แชมป์
โทร : 095-6453565, 02-9339711
Line : champ720
E-mail : champbiz@hotmail.com
Web : http://www.richcourseonline.com

ราคา : 790

หลักสูตร หลักสำคัญของอุตสาหกรรมการบิน (Fundamentals of the Aviation Industry)22 เม.ย. 2563

หลักสูตร หลักสำคัญของอุตสาหกรรมการบิน (Fundamentals of the Aviation Industry)

รายละเอียด

. หลักการและเหตุผล
เนื่องด้วยสภาวการณ์ด้านอุตสาหกรรมการขนส่งทางอากาศ มีอัตราการขยายตัว ที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน ซึ่งในอุตสาหกรรมการขนส่งทางอากาศ จำเป็นต้องมีบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งต่างๆเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนในอุตสากรรรมการขนส่งทางอากาศ การพัฒนาบุคลากรในองค์กรจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับบุคลากรที่เริ่มต้นทำงานด้านการบิน ให้มีความรู้ และความเข้าใจ ในภาพรวมของอุตสาหกรรมการบิน หลักสูตรการพัฒนาความรู้ความเข้าใจเบื้องต้น ของกิจการการบินในอุตสาหกรรมการบินพลเรือน ของประเทศไทย รุ่นที่ 1 จึงสามารถตอบสนองความต้องการในการพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องด้านการบิน เพื่อให้เกิดความเข้าใจถึงภาพรวมในบทบาทของหน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้อง สภาพแวดล้อมการบินในปัจจุบัน ความปลอดภัยการเดินอากาศ รวมถึง ความเข้าใจด้านเศรษฐกิจในอุตสาหกรรมการบิน เพื่อให้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานและเกิดประโยชน์ต่อองค์กร

วัตถุประสงค์
– เพื่อให้ผู้อบรมได้เข้าใจภาพรวมของอุตสาหกรรมการขนส่งทางอากาศ
– เพื่อให้ผู้อบรมเข้าใจถึงบทบาทพื้นฐาน หน้าที่ รวมทั้งองค์ประกอบภายในองค์กรหรือหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมการบิน
– เพื่อให้ผู้อบรมได้เข้าใจถึงหลักการพื้นฐานในระบบอุตสาหกรรมการบิน
– เพื่อให้ผู้อบรมได้ความรู้ และทักษะสำหรับการปฏิบัติงานภายในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

จัดขึ้นระหว่างวันพุธที่ 22 ถึงวันศุกร์ที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2563 จำนวน 3 วัน
สถานที่ดำเนินการ โรงแรม อโนมา กรุงเทพ
ค่าลงทะเบียน 9,500 บาท (ทางมหาวิทยาลัยได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม และ ยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย)

วันที่ : 22/04/2020

ราคา : 9500

การติดต่อ : 0933253343

Email : training.atrc@gmail.com

YASKAWA Open House Robot Arc and Spot Welding Application for Factory Automation19 ก.พ. 2563

YASKAWA Open House Robot Arc and Spot Welding Application for Factory Automation

รายละเอียด

บริษัท ยาสกาว่า อิเล็คทริก (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ DENYO ASIA Co.,Ltd. และ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงาน “Industrial Networking & Open House Robot Arc and Spot Welding Application for Factory Automation”

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 9.00 น. – 15.00 น. ณ ห้อง Robot Training ชั้น 2 อาคารฟลอริช รัชดาภิเษก 18, บริษัท ยาสกาว่า อิเล็คทริก (ประเทศไทย) จำกัด

Highlight
– Industrial Robot สำหรับระบบอัตโนมัติ ในโรงงานอุตสาหกรรมและ Case Study
– Simulation สำหรับงาน Industrial Robot
– Spot Gun ที่ใช้กับหุ่นยนต์
– เรียนรู้เทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบควบคุมอัตโนมัติ ณ ศูนย์หุ่นยนต์ (Robotic Center)

งานนี้ ฟรี..ไม่มีค่าใช้จ่าย พร้อมลุ้นรับ YASKAWA Power Bank ภายในงาน
สนใจสมัครคลิกเลยย >> https://docs.google.com/…/1FAIpQLScUT3ZnuWyUc62AB0…/viewform

วันที่ : 19/02/2020

ราคา : FREE

การติดต่อ : คุณบารมี

Email : info@yaskawa.co.th

การนำ PDCA มาใช้เพื่อการบริหารและการทำงาน อย่างมีประสิทธิภาพ (PDCA for Effectiveness Management & Implementation)27 ก.พ. 2563

การนำ PDCA มาใช้เพื่อการบริหารและการทำงาน อย่างมีประสิทธิภาพ (PDCA for Effectiveness Management & Implementation)

รายละเอียด

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร :
– มีความรู้ความเข้าใจถึงความสำคัญของการควบคุมคุณภาพ (Quality Control)

– มีความรู้ความเข้าใจในแนวคิดและหลักการของ PDCA รวมทั้งเทคนิคและเครื่องมือต่างๆ ในการประยุกต์ใช้ PDCA

– มีความรู้ความเข้าใจและเกิดทัศนคติที่ดีต่อการใช้ PDCA ในการทำงานและปรับปรุงงาน

– เรียนรู้ร่วมกันและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับวิทยากร เพื่อให้สามารถนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปปรับใช้กับการทำงาน

ได้จริง

รายละเอียดเนื้อหาการเรียนรู้ :
08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน

09.00 – 16.00 น. เริ่มการเรียนรู้

แนวคิดและหลักการทำงานด้วยจิตสำนึกคุณภาพ

หลักการ Value Chain และ SIPOC อย่างง่าย

หลักการและแนวทางการควบคุมคุณภาพ

ข้อผิดพลาดด้านคุณภาพ (Quality Defect)

ความสูญเปล่า 7+2 ประการจากการทำงาน (7+2 Waste)

แนวคิดและหลักการสำคัญของ PDCA

ที่มาและความหมายของ PDCA

แนวคิดและหลักการของ PDCA

การสนับสนุนกระบวนการทำงาน PDCA ของคนทำงาน

เครื่องมือในการดำเนินกิจกรรม PDCA

การเพิ่มผลผลิตด้วย 5Gen, 5W2H, 5M&1E, Why-why analysis

และ 7QC Tools

การเพิ่มผลผลิตด้วยกิจกรรม QCC ด้วยกระบวนการ PDCA

การประยุกต์ใช้ PDCA กับการแก้ไขปัญหา อย่างมีประสิทธิภาพ

การสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงาน จากระบบคุณภาพตามแนวคิด PDCA

กรณีศึกษาองค์กรที่ประสบความสำเร็จ จากการใช้ PDCA ในการบริหารงาน

สรุปการเรียนรู้และถาม-ตอบ

– เวลา 16.00 น. จบการเรียนรู้ –

วันที่ : 27/02/2020

ราคา : 3900

การติดต่อ : คุณสุธาสินี (อ้น)

Email : ptccontactt@gmail.com

หลักสูตร C-TPAT PROGRAM Custom-Trade Partnership against Terrorism (New ! update Version !!)26 มี.ค. 2563

หลักสูตร C-TPAT PROGRAM Custom-Trade Partnership against Terrorism (New ! update Version !!)

รายละเอียด

C-TPAT PROGRAM
Custom-Trade Partnership against Terrorism

เป็นโครงการร่วมมือระหว่างศุลกากรสหรัฐอเมริกา กับภาคธุรกิจเอกชน ที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนย้ายสินค้าระหว่างประเทศ เช่น ผู้นำเข้าสินค้าไปยังอเมริกา ตัวแทนออกของ ผู้ขนส่งสินค้า ผู้ประกอบการคลังสินค้า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปกป้องการค้าที่ถูกกฏหมาย และเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัย ให้กับประเทศสหรัฐอเมริการจากกลุ่มก่อการร้าย

องค์กรใดบ้างที่ต้องใช้ C-TPAT
องค์กรที่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้มาตรฐาน C-TPAT ส่วนใหญ่เป็นองค์กรที่มีการดำเนินธุรกรรมการส่งออกไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา ดังนี้
– ธุรกิจการผลิตเพื่อส่งออกไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา
– ธุรกิจนำเข้าสินค้าไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา
– ธุรกิจขนส่งทางเรือ อากาศ ภาคพื้นดิน
– ธุรกิจบริหารคลังสินค้าและลอจิสติกส์

สรุปประโยชน์

1. ทำให้เกิดความมั่นใจแก่คู่ค้า คู่ธุรกิจ ประเด็นเรื่องความปลอดภัยว่าสินค้าที่นำเข้าประเทศสหรัฐเมริกามีความปลอดภัย
2. ลดขั้นตอนการตรวจสินค้าได้ 6 เท่า
3. ลดต้นทุนค่าใช้จ่ายต่อตู้คอนเทนเนอร์
4. ทำให้บริษัทได้ทราบว่ามาตรการความปลอดภัยของตนเองมีข้อบกพร่อง และต้องแก้ไขอย่างไร

วิธีการเรียนรู้ :
– บรรยาย พร้อมถาม-ตอบข้อสงสัย
– เรียนรู้จากกรณีศึกษา พร้อมคำแนะนำในการนำไปปรับใช้
– อภิปรายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างผู้เข้ารับการเรียนรู้และวิทยากร
-บรรยายอย่างย่อและซักถาม
วิทยากร : อาจารย์ ปัทมา เข็มแก้ว
(วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการจัดทำและปรับปรุงระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO มาตรฐานความปลอดภัย Supply Chain ในธุรกิจบริการและอุตสาหกรรมหลายองค์กรชั้นนำ และผู้ตรวจประเมินระบบคุณภาพ ISO)

ค่าบริการอบรม : 3,500.-บาท/ต่อท่าน (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 3,745.-บาท
นิติบุคคลหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ชำระยอด 3,640.-บาท)

สำรองที่นั่งด่วนได้ที่ : คุณสิริจรรยา โทรศัพท์ 092-196-9199
หรือที่ ✉ : sirijanya@neology.co.th

วันที่ : 26/03/2020

ราคา : 3500

การติดต่อ : คุณสิริจรรยา / Neology Co.,Ltd / โทรศัพท์ 092-196-9199

Email : sirijanya@neology.co.th

รับเป็นที่ปรึกษา และฝึกอบรม มาตรฐาน C-TPAT (Custom-Trade Partnership against Terrorism)

รับเป็นที่ปรึกษา และฝึกอบรม มาตรฐาน C-TPAT (Custom-Trade Partnership against Terrorism)

C-TPAT คือ
==> โครงการร่วมมือระหว่างศุลกากรสหรัฐอเมริกา กับภาคธุรกิจเอกชนโดยเป็นมาตรฐานความความปลอดภัย เพื่อป้องกันการลักลอบนำเข้าสินค้าต้องห้าม, สินค้าที่เป็นภัยอันตราย หรือสินค้าผิดกฎหมาย ขนส่งไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา
==> ป้องกันภัยจากการก่อการร้ายที่จะเกิดขึ้น
==> ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับสิทธิประโยชน์มากมาย เช่น ลดขั้นตอนการตรวจสินค้า, สามารถให้ตนเองตรวจสอบแทนศุลกากรได้ เป็นต้น

องค์กรที่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้มาตรฐาน C-TPAT ส่วนใหญ่เป็นองค์กรที่มีการดำเนินธุรกรรมการส่งออกไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา ดังนี้
– ธุรกิจการผลิตเพื่อส่งออกไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา
– ธุรกิจนำเข้าสินค้าไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา
– ธุรกิจขนส่งทางเรือ อากาศ ภาคพื้นดิน
– ธุรกิจบริหารคลังสินค้าและลอจิสติกส์

ประโยชน์จากากรเข้าร่วมโครงการ C-TPAT
– ป้องกันภัยจากการก่อการร้ายที่จะเกิดขึ้น
– ช่วยลดขั้นตอนการตรวจสินค้า สามารถให้ตนเองตรวจสอบแทนศุลกากรได้ เป็นต้น
– ทำให้บริษัทได้ทราบว่ามาตรการความปลอดภัยของตนเองมีข้อบกพร่อง และต้องแก้ไขอย่างไร
– ทำให้เกิดความมั่นใจแก่คู่ค้า คู่ธุรกิจ ว่าสินค้าที่นำเข้าประเทศสหรัฐเมริกามีความปลอดภัย เป็นไปตาม
มาตรฐาน C-TPAT ขอบศุลกากรสหรัฐเมริกา
*************************************************
Neology Co.,Ltd.
รับเป็นที่ปรึกษาในการจัดทำระบบ พร้อมฝึกอบรม มาตรฐาน C-TPAT ตามมาตรฐานของ CBP (ศุลกากรอเมริกา)
โดยทีมงานที่ปรึกษา และเจ้าหน้าที่ตรวจประเมินที่มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี
C-TPAT Consultantcy
C-TPAT Training
C-TPAT Monitiring / Auditing
• ข้อมูลเนื้อหา ครบถ้วน ตรงประเด็น ตอบทุกคำถาม
• In-house Training ไม่จำกัดจำนวนผู้เข้าอบรม
• อบรมครอบคลุมพนักงานทุกระดับชั้นในองค์กร
• ได้รับ Certificate ทุกท่าน

สนใจใบเสนอราคา หรือสอบถามข้อมูล ติดต่อเรา
Neology Co.,Ltd.
092-196-9199
sirijanya@neology.co.th

วันที่ :

ราคา : Free

การติดต่อ : Neology Co.,Ltd., สิริจรรยา 092-196-9199

Email : sirijanya@neology.co.th

กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วม (UNIDO) “ลดพลังงาน ลดต้นทุน เพิ่มความสามารถด้านการแข่งขัน ในยุค 4.0” ในวันพุธที่ 18 ธันวาคม 256218 ธ.ค. 2562

กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วม (UNIDO) “ลดพลังงาน ลดต้นทุน เพิ่มความสามารถด้านการแข่งขัน ในยุค 4.0” ในวันพุธที่ 18 ธันวาคม 2562

เรียน ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม/ผู้บริหาร/หัวหน้างาน/ผู้ปฏิบัติการในโรงงาน
กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับ UNIDO และ ISMED ขอเชิญร่วมอบรม การฝึกอบรมสร้างความตระหนักด้านพลังงาน “ลดพลังงาน ลดต้นทุน เพิ่มความสามารถด้านการแข่งขัน ในยุค 4.0” วันพุธ ที่ 18 ธันวาคม 2562 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม North Wing มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์-ศูนย์รังสิต จังหวัดปทุมธานี ฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดใดทั้งสิ้น
*คุณสมบัติผู้เข้าร่วม 1. จดทะเบียนนิติบุคคล
2. เป็นผู้ประกอบการภาคการผลิตเท่านั้น ดังนี้
กลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม เครื่องปรุงรส ขนม ยา/อาหารเสริม
กลุ่มเซรามิกส์ (รับวิสาหกิจชุมชน/มีทะเบียนพาณิชย์/มีใบรง.4/)
กลุ่มยานยนต์
* สิทธิพิเศษหลังการอบรม ได้รับการพิจารณาให้ความช่วยเหลือ ประกอบด้วย
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายด้านที่ปรึกษา เพื่อให้คำปรึกษาในโรงงานฟรี
2. หรือ ให้การสนับสนุนในด้านเงินทุน เช่น สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ ในลำดับถัดไปของกิจกรรมโครงการฯ
กำหนดการ รับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 16 ธันวาคม 2562 (1 กิจการ/3ท่าน )

วิธีการรับสมัคร
สมัครออนไลน์ โปรดคลิก https://1th.me/bej0l
หรือกรอกใบสมัครแล้วส่งกลับมายัง E-mail : phichanat@ismed.or.th / nutwipa@ismed.or.th / pattarawadee@ismed.or.th

คลิกลิงค์แผนที่เดินทาง shorturl.at/LOWXY
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายพัฒนาโอกาสทางธุรกิจ
โทร : 02-5644000 ต่อ พิชานัฐ 2011 ณัฐวิภา 2020 ภัทรวดี 2021
มือถือ 092 224 5634 / 066 095 0783 / 066 095 0895

วันที่ : 18/12/2019

ราคา : Free

การติดต่อ : คุณพิชานัฐ กลางสาทร

Email : phichanat@ismed.or.th

สวทช. ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา Industrial Internet of Thing (IIoT) and Energy management for Industry21 พ.ย. 2562

สวทช. ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา Industrial Internet of Thing (IIoT) and Energy management for Industry

ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา Industrial Internet of Thing (IIoT) and Energy management for Industry ภายในงาน Metalex 2019
ในวันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.30 – 15.30 น. ห้อง MR 218 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

วัตถุประสงค์
เพื่อเผยแพร่ และอบรมให้บุคลากรในทุกกลุ่มอุตสาหกรรม ได้รับความรู้เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยี Internet of Thing (IIoT) และการจัดการพลังงานในอุตสาหกรรม เพื่อก้าวเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 ทราบถึงขั้นตอนและองค์ประกอบสำคัญที่พัฒนาโรงงานไปสู่ Industrial IoT (IIoT) แนวทางการประยุกต์ IoT กับอุปกรณ์และเครื่องจักร สำหรับติดตามและควบคุมประสิทธิภาพเครื่องจักรและการใช้พลังงานทั้งโรงงานแบบออนไลน์ และการการประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีเพื่อการจัดการพลังงานในอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน เพื่อให้สามารถตอบโจทย์ของปัญหาอุตสาหกรรม สามารถพัฒนาประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต การออกแบบ ลดต้นทุน และพัฒนากระบวนการทำงานได้

13.00 – 13.30 น. ลงทะเบียน
13.30 – 14.30 น. Industrial Internet of Thing (IIoT)
โดย รศ.ดร.วิโรจน์ ลิ่มตระการ ที่ปรึกษาอาวุโส ศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม (DECC) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
14.30 – 15.30 น. Energy management for Industry โดย ดร.อัมพร โพธิ์ใย ผู้อำนวยการ ศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม (DECC) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ลงทะเบียนสำรองที่นั่ง ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย
คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียนออนไลน์
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทรศัพท์ 02-564-6310 ต่อ 101
อีเมล์ marketing@decc.or.th FB: http://www.fb.com/decc.cae

วันที่ : 21/11/2019

ราคา : Free

การติดต่อ : 02-564-6310 ต่อ 101

Email : marketing@decc.or.th