อุตสาหกรรม โรงงาน เฉพาะทาง

การวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบ

การวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบ (FAILURE MODE AND EFFECTS ANALYSIS) (FMEA 4TH EDITION) หลักการเเละเหตุผล กระบวนการวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบเป็นอีกขั้นตอนหนึ่งที่สำคัญในการป้องกันปัญหาความล้มเหลวในส่วนของขั้นตอนการออกแบบผลิตภัณฑ์และการออกแบบควบคุมกระบวนการสำหรับผลิตภัณฑ์…

ยืนยัน การปฏิบัติงานในคลังสินค้าและการบริหารจัดการสินค้า (15 มิ.ย. 61)

การปฎิบัติงานในคลังสินค้าและการบริหารจัดการคลังสินค้า  คลังสินค้าถือได้ว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมาก…

International Material Data System : Basic IMDS (5-6 มิ.ย. 61)

INTERNATIONAL MATERIAL DATA SYSTEM : IMDS อาจารย์พิทักษ์ บุญชม วัตถุประสงค์ของหลักสูตร         เนื่องจากธุรกิจด้านอุตสาหกรรมยานยนต์…

หลักสูตร : 5ส. เพื่อการเพิ่มผลผลิตและปรับปรุงคุณภาพ 5S FOR PRODUCTIVITY IMPROVEMENT

หลักสูตร : 5ส. เพื่อการเพิ่มผลผลิตและปรับปรุงคุณภาพ 5S FOR PRODUCTIVITY IMPROVEMENT หลักสูตร : 5ส. เพื่อการเพิ่มผลผลิตและปรับปรุงคุณภาพ หลักการเเละเหตุผล ในปัจจุบันการแข่งขันในธุรกิจมีความรุนแรงมากขึ้น…

หลักสูตร“การประยุกต์ใช้ KPI ในการบริหารงานผลิต

หลักสูตร“การประยุกต์ใช้ KPI ในการบริหารงานผลิต KPI APPLICATIONS IN PRODUCTION หลักการเเละเหตุผล ในโลกการแข่งขันทางอุตสาหกรรมปัจจุบันองค์กรธุรกิจต่างมุ่งแสวงหาแนวทางการผลิต,การบริหารกระบวนการที่จะสามารถตอบโจทย์ทางด้านการแข่งขันได้  ทั้งเรื่องคุณภาพ…

การบริหารงานการจัดส่งสินค้าเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มมีประสิทธิภาพ (25 เม.ย. 61)

การบริหารงานการจัดส่งสินค้าเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มมีประสิทธิภาพ            ในสถานการณ์ปัจจุบัน…

การวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑ์ล่วงหน้าและกระบวนการยื่นอนุมัติชิ้นส่วนการผลิต (APQP & PPAP) (3 เม.ย. 61) อาจารย์ พิทักษ์ บุญชม

การวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑ์ล่วงหน้าและกระบวนการยื่นอนุมัติชิ้นส่วนการผลิต (APQP & PPAP) (3 เม.ย.…
, ,

การฝึกอบรมหุ่นยนต์ อุตสาหกรรม โปรแกรม SprutCam

การฝึกอบรมหุ่นยนต์ อุตสาหกรรม โปรแกรม SprutCam จัดโดย สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 3 ชลบุรี หลักสูตรการฝึกอบรม   …
, ,

การฝึกอบรมหุ่นยนต์ อุตสาหกรรม

การฝึกอบรมหุ่นยนต์ อุตสาหกรรม จัดโดย สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 3 ชลบุรี การ อบรม สัมมนา หลักสูตรอบรม…