อุตสาหกรรม โรงงาน เฉพาะทาง

หลักสูตร การบริหารการผลิตสำหรับหัวหน้างานยุคใหม่เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพ (12 มิถุนายน 2567)

หลักสูตร ข้อกำหนดมาตรฐานระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015 (29 เมษายน 2567)

เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร ข้อกำหนดมาตรฐานระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015 อบรม 29 เมษายน 2567 หลักการและเหตุผล (Introduction) ในการประกอบธุรกิจในปัจจุบันมีการแข่งขันกันอย่างรุนแรง รวมถึงสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ลูกค้ามีความต้องการที่หลากหลายมากขึ้น การสิ่งมอบสินค้าหรือการบริการถือเป็นสิ่งสำคัญที่ลูกค้าจะให้ความเชื่อมั่นในอันดับต้นๆคือในเรื่องของคุณภาพ เพื่อความอยู่รอดของการประกอบธุรกิจในระยะยาว ระบบการจัดการคุณภาพ (QMS) จะสามารถช่วยให้องค์กรเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขันได้ในระยะยาวและเพิ่มความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้เป็นอย่างดี ISO 9001 เป็นมาตรฐานที่องค์กรธุรกิจทั่วโลกให้ความสำคัญ และยอมรับเพื่อสร้างความเป็นเลิศทางการแข่งขันด้านคุณภาพ รวมทั้งความมีประสิทธิภาพในแง่ของการดำเนินการภายในองค์กร คุณสมบัติผู้เข้าอบรม (Target Participants)  พนักงาน […]

การเพิ่มประสิทธิภาพงานด้วยเทคนิค HoRenSo

การเพิ่มประสิทธิภาพงานด้วยเทคนิค HoRenSo

การเพิ่มประสิทธิภาพงานด้วยเทคนิค HoRenSo รายละเอียด หลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพงานด้วยเทคนิค Horenso วันอังคารที่ 12 ธันวาคม 2566 ณ โรงแรมแปซิฟิค พาร์ค อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี เวลา 09.00 – 16.00 น.ข้อหัวการอบรม • ปัญหาในระหว่างการทำงานที่มีผลกระทบต่อผลการปฏิบัติงาน • วันเวลาเป็นของมีค่าต่อการทำงานตามวัฒนธรรมญี่ปุ่น • ความสำคัญและแนวคิด HORENSO • หลักการทำงานแบบญี่ปุ่น • […]

การเพิ่มประสิทธิภาพงานด้วยเทคนิค HoRenSo

การเพิ่มประสิทธิภาพงานด้วยเทคนิค HoRenSo รายละเอียด หลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพงานด้วยเทคนิค H o r e n s o วันอังคารที่ 12 กันยายน 2566 เวลา 09.00 – 16.00 น. ข้อหัวการอบรม 1. ความสำคัญปัญหาในระหว่างการทำงานที่มีผลกระทบต่อผลการปฏิบัติงาน 2.วันเวลาเป็นของมีค่าต่อการทำงานตามวัฒนธรรมญี่ปุ่น 3.ความสำคัญและแนวคิด HORENSO และหลักการทำงานแบบวัฒนธรรมญี่ปุ่น 4. 3 […]

การเพิ่มประสิทธิภาพงานด้วยเทคนิค HoRenSo

CTPAT Porgram MSC 2021

CTPAT Porgram MSC 2021 คอร์สอบรม หลักสูตรใหม่ล่าสุดหลักสูตร CTPAT Program MSC 2021″ Public Training CTPAT Program MSC 2021 (Online)– หลักสูตร CTPAT Program ; Custom-Trade Partnership against Terrorism CBP ประการศปรับข้อกำหนดพื้นฐาน (ขั้นต่ำ) ของ CTPAT […]

การตรวจประเมินเพื่อรับรองตนเองตามกฎหมายควบคุมโรงงาน

การตรวจประเมินเพื่อรับรองตนเองตามกฎหมายควบคุมโรงงาน หัวข้อ : การตรวจประเมินเพื่อรับรองตนเองตามกฎหมายควบคุมโรงงาน (Self Declaration Audit) วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 1. เพื่อให้ผู้ประกอบกิจการรับทราบและเข้าใจโครงสร้างและรายละเอียดของการตรวจสอบและรับรองตนเองในระบบกรมโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด 2. เพื่อให้ผู้ประกอบกิจการเข้าใจแนวทางการประเมินเพื่อรับรองตนเองสามารถนำไปปฏิบัติจริงได้ 3.เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถตรวจสอบการปฎิบัติ ตามกฎหมายกำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 4.เพื่อเป็นการสนับสนุนการตรวจรับรองของผู้ตรวจสอบเอกชนที่จะทำการตรวจรายงานต่อไปรายละเอียดเนื้อหาตามหลักสูตร 09.00 – 12.00 น. 1. ที่มาของรายงานผลการปฏิบัติการตามกฎหมาย 2.ปัญหาและอุปสรรคในการตรวจโรงงานในอดีต 3.กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ว่าด้วยการรายงานผลการปฏิบัติการตามกฎหมาย และที่เกี่ยวข้อง 4. ขั้นตอนการทำการตรวจรับรองตนเอง (Self – […]

การวิเคราะห์แผนผังต้นไม้แห่งความล้มเหลว

เทคนิคการวิเคราะห์ปัญหาด้วย 8D Report และ 5 Why Analysis by 5 GEN