อุตสาหกรรม โรงงาน เฉพาะทาง

การบริหารจัดการธุรกิจไมซ์และอิเว็นตส์

การบริหารจัดการธุรกิจไมซ์และอิเว็นตส์ ธุรกิจไมซ์และอิเว็นตส์ เป็นธุรกิจที่กำลังก้าวกระโดดขึ้นมาเป็นหนึ่งในธุรกิจแนวหน้าในภาคอุตสาหกรรมบริการในปัจจุบันความต้องการบุคลากรในธุรกิจที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว…

ISO 28000

เป็นระบบมาตรฐานการจัดการของห่วงโซ่อุปทาน เพื่อควบคุมและลดการจัดการด้านภัยคุกคาม และความปลอดภัยที่อาจเกิดขึ้น…