การตรวจประเมินเพื่อรับรองตนเองตามกฎหมายควบคุมโรงงาน

การตรวจประเมินเพื่อรับรองตนเองตามกฎหมายควบคุมโรงงาน หัวข้อ : การตรวจประเมินเพื่อรับรองตนเองตามกฎหมายควบคุมโรงงาน (Self Declaration Audit) วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 1. เพื่อให้ผู้ประกอบกิจการรับทราบและเข้าใจโครงสร้างและรายละเอียดของการตรวจสอบและรับรองตนเองในระบบกรมโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด 2. เพื่อให้ผู้ประกอบกิจการเข้าใจแนวทางการประเมินเพื่อรับรองตนเองสามารถนำไปปฏิบัติจริงได้ 3.เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถตรวจสอบการปฎิบัติ ตามกฎหมายกำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 4.เพื่อเป็นการสนับสนุนการตรวจรับรองของผู้ตรวจสอบเอกชนที่จะทำการตรวจรายงานต่อไปรายละเอียดเนื้อหาตามหลักสูตร 09.00 – 12.00 น. 1. ที่มาของรายงานผลการปฏิบัติการตามกฎหมาย 2.ปัญหาและอุปสรรคในการตรวจโรงงานในอดีต 3.กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ว่าด้วยการรายงานผลการปฏิบัติการตามกฎหมาย และที่เกี่ยวข้อง 4. ขั้นตอนการทำการตรวจรับรองตนเอง (Self – […]