ตารางอบรม รายปี 2566

เดือนมิถุนายน 2566

เดือนกรกฎาคม 2566

เดือนสิงหาคม 2566

เดือนกันยายน 2566

เดือนตุลาคม 2566

หลักสูตร การสื่อสารเเละเขียนอีเมล์ภาษาอังกฤษ

October 33900฿ - โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

หลักสูตร การกำหนดเป้าหมายการทำงานแบบ SMART Goal Setting ด้วย KPI และ Effective Action Plan

October 33900฿ - โรงแรมอะไรซ์ สุขุมวิท 26

หลักสูตร การกำหนดเป้าหมายการทำงานแบบ SMART Goal Setting ด้วย KPI และ Effective Action Plan รุ่น 20

October 33900฿ - โรงแรมอะไรซ์ สุขุมวิท 26

หลักสูตร : การลดความสูญเสียทั้ง 7 ประการ เพื่อลดต้นทุนการผลิต 7 Waste for cost reduction

October 53900฿ - โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

หลักสูตร “การวางแผนและควบคุมการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ” (Production Planning and Control)

October 62500฿ - Online Zoom

หลักสูตร การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ (Project Feasibility Analysis)

October 63900฿ - โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

หลักสูตร เทคนิคการบริหารงานบุคคล สำหรับผู้บังคับบัญชายุคใหม่ รุ่นที่ 15 (HR for Non HR)

October 73900฿ - โรงแรมอะไรซ์ สุขุมวิท 26

หลักสูตร เทคนิคการบันทึกและหลักการเขียนรายงานการประชุม ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานจริง

October 103900฿ - โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

ยืนยัน หลักสูตร Professional Selling Skills (ทักษะการขายกับลูกค้าหลากหลายรูปแบบ)

October 103900฿ - โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

หลักสูตร การวางแผน การมอบหมายงาน และการติดตามงาน ด้วย DISC

October 113900฿ - โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

หลักสูตร เทคนิคการเขียนรายงานการประชุม…สำหรับมือใหม่ Effective Meeting Report Writin

October 113900฿ - โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

หลักสูตร เทคนิคการบริหารเวลาเเละการจัดลำดับความสำคัญของงานอย่างมีประสิทธิภาพ

October 112500฿ - Online Zoom

หลักสูตร : เทคนิคการรับมือข้อร้องเรียนของลูกค้าในการให้บริการ How to Handle Customer Complaint for Service Technique

October 113900฿ - โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

หลักสูตร การออกแบบเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพภาคปฏิบัติ

October 113900฿ - โรงแรมอะไรซ์ สุขุมวิท 26

หลักสูตร การสื่อสารและการจัดการข้อร้องเรียนลูกค้า

October 133900฿ - โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

หลักสูตร การควบคุมเอกสารและบันทึกตามระบบการจัดการ (Document Control) ทุกระบบ

October 133500฿ - โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

หลักสูตร TRAIN THE TRAINER สุดยอดการเป็นวิทยากร

October 16 - October 173500฿ - โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

หลักสูตร เลขานุการในฐานะผู้ช่วยผู้บริหาร 4.0

October 163900฿ - โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

หลักสูตร การบริหารจัดการและการดำเนินงานคลังสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ (Warehouse Management)”

October 163900฿ - Online Zoom

หลักสูตร การพัฒนาองค์กร สำหรับผู้บริหารและ HROD รุ่นที่ 8 (Organization Development)

October 16 @ 09:00 - 16:303900฿ - โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

หลักสูตร: Update กฎหมายประกันสังคมที่มีผลบังคับใช้ล่าสุด

October 173900฿ - โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

หลักสูตร กระบวนการส่งออกและนำเข้าพร้อมด้วยพิธีการศุลกากร ทั้งระบบ

October 183900฿ - โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

หลักสูตร นโยบายสินเชื่อและการควบคุมสินเชื่อ อย่างมีประสิทธิภาพ

October 183900฿ - โรงแรมโกลด์ ออร์คิด กรุงเทพฯ

หลักสูตร การลดต้นทุนด้านการจัดซื้อและจัดหาแบบลีน” (Lean Purchasing & Procurement)

October 183900฿ - โรงแรมโกลด์ ออร์คิด กรุงเทพฯ

หลักสูตร เอกสารที่ใช้ในธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ

October 193500฿ - โรงแรมจัสมินซิตี้ สุขุมวิท 23

หลักสูตร เทคนิคและการประยุกต์ใช้งาน Excel อย่างมืออาชีพ (Professional Microsoft Excel)

October 193900฿ - โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

หลักสูตร การจัดการคลังสินค้าและควบคุมสินค้าคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพ

October 193900฿ - โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

หลักสูตร  : การพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำยุคใหม่ (Leadership)

October 193900฿ - โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

หลักสูตร การค้าระหว่างประเทศ นำเข้า-ส่งออก ทั้งระบบ

October 203900฿ - โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

หลักสูตร visa work permit ขั้นตอนการขอใบอนุญาตทำงาน (Work Permit)

October 201900฿ - Online Zoom

หลักสูตร เทคนิคการเล่าเรื่องแบบ STORY TELLING

October 203000฿ - โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

หลักสูตร  “การเขียน E-mail เชิงธุรกิจ” 

October 203900฿ - โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

หลักสูตร การกำหนดกลยุทธ์ในการบริหารงานและบริหารคนสำหรับผู้นำเชิงกลยุทธ์

October 203900฿ - โรงแรมอะไรซ์ สุขุมวิท 26

หลักสูตร Super Leadership (สุดยอดการเป็นผู้นำขั้นสูง)

October 203900฿ - โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

หลักสูตร  “การเขียน E-mail เชิงธุรกิจ”

October 20 @ 09:00 - 16:303900฿ - โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

หลักสูตร การแก้ปัญหาและตัดสินใจสำหรับหัวหน้างาน

October 20 @ 09:00 - 16:003900฿ - โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

หลักสูตร ทักษะการนำเสนอผลิตภัณฑ์เพื่อขาย

October 233900฿ - โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

หลักสูตร การบริหารจัดการขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพ (Transportation Management 4.0)

October 242500฿ - Online Zoom

หลักสูตร : กฎหมายแรงงานสำหรับนายจ้างและผู้บริหารงานบุคคลมือใหม่

October 243,500฿ - โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

หลักสูตร Competency Management and Competency Development รุ่นที่ 21

October 243900฿ - โรงแรมอะไรซ์ สุขุมวิท 26

หลักสูตร กลยุทธ์เพิ่มลูกค้าใหม่ “Wanted Dead or Alive ประกาศจับ…ลูกค้าหน้าใหม่”

October 243900฿ - โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

หลักสูตร : การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าในระยะยาว (Proactive CRM) 

October 253500฿ - โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

หลักสูตร การพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างาน (SMART SUPERVISORY SKILLS)

October 253900฿ - โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

หลักสูตร เทคนิคการประยุกต์และปรับปรุงงานด้วยหลัก PDCA (Efficiency and Productivity Improvement by PDCA)

October 253900฿ - โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

หลักสูตร ปรับเปลี่ยน GHP/HACCP Revision 5

October 262500฿ - Online Zoom

หลักสูตร: 9 ทักษะความสำเร็จเพื่อยกระดับการเป็นหัวหน้างานขั้นเทพ (9 Steps Success to Development Excellent Managerial Skills)

October 263900฿ - โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

หลักสูตร การบำรุงรักษาตามแผนงาน (Planned Maintenance)

October 262500฿ - Online Zoom

หลักสูตร กลยุทธ์การจัดทำ Training Road Map ให้สอดคล้องกับทิศทางและเป้าหมายองค์กร รุ่น 29 (Training Road Map Strategy)

October 263900฿ - โรงแรมอะไรซ์ สุขุมวิท 26

หลักสูตร เทคนิคการประเมินผลการปฏิบัติงานและการแจ้งผลย้อนกลับแบบ 360 องศา

October 26 @ 09:00 - 16:303500฿ - โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

หลักสูตร เทคนิคการเล่าเรื่องแบบ Story Telling

October 273900฿ - โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

หลักสูตร การบริหารความเสี่ยงในการทำงาน (Risk Management)

October 272500฿ - Online Zoom

หลักสูตร พัฒนาบุคลิกภาพพนักงานขาย เพื่อความสำเร็จในองค์กร

October 273900฿ - โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

หลักสูตร การบริหารและการพัฒนาระบบงานธุรการ อ.ประภาภรณ์

October 273900฿ - โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

หลักสูตร Update กฎหมายแรงงานที่มีผลบังคับใช้ ปี 2566

October 273900฿ - โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

หลักสูตร นักพัฒนาบุคลากรมืออาชีพสำหรับปูพื้นฐาน HRD มือใหม่

October 273900฿ - โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

หลักสูตร ทักษะการขายเพื่อนำไปสู่การปิดการขาย อย่างมืออาชีพ

October 273900฿ - โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

หลักสูตร กลยุทธ์การเจรจาต่อรองแบบไม่เป็นรองอย่างมีชั้นเชิง

October 303900฿ - โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

เทคนิคการคัดสรรและสัมภาษณ์งานให้ถูกคนถูกงานด้วยศาสตร์การวิเคราะห์ลายเซ็น

October 303900฿ - โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

หลักสูตร การบริหารการผลิตด้วยระบบการผลิตแบบลีน SIX SIGMA การประยุกต์ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ

October 303900฿ - โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

หลักสูตรการแก้ปัญหา Problem Solving (เทคนิคการปรับปรุงและลดข้อผิดพลาดในการทำงาน)

October 313900฿ - โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

เดือนพฤศจิกายน 2566

 หลักสูตร การเขียน Email ภาษาอังกฤษเเบบมืออาชีพ สำหรับมือใหม่

November 33900฿ - โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

หลักสูตร เทคนิคการประเมินผลการปฏิบัติงานและการแจ้งผลย้อนกลับแบบ 360 องศา

November 33900฿ - โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

หลักสูตร Service mind ยกระดับการบริการให้เหนือชั้น

November 62500฿ - Online Zoom

หลักสูตร เทคนิคการสัมภาษณ์และคัดเลือกพนักงานใหม่

November 63900฿ - โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

หลักสูตร การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ (Project Feasibility Analysis)

November 73900฿ - โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

หลักสูตร เทคนิคการใช้โปรแกรม Adobe Acrobat Pro ในสร้างแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ (eForm) และวิเคราะห์ข้อมูล

November 93500฿ - โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

หลักสูตร visa work permit ขั้นตอนการขอใบอนุญาตทำงาน (Work Permit)

November 101900฿ - Online Zoom

หลักสูตร 9 ทักษะความสำเร็จเพื่อยกระดับการเป็นหัวหน้างานขั้นเทพ

November 123900฿ - โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

หลักสูตร เทคนิคการขาย เพื่อการเป็นมืออาชีพขั้นเทพ 2023

November 133900฿ - โรงแรมจัสมินซิตี้ สุขุมวิท 23

หลักสูตร การสื่อสารเเละเขียนอีเมลภาษาอังกฤษ

November 153900฿ - โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

หลักสูตร ภาวะผู้นำและการบริหารพัฒนาคน LEADERSHIP & PEOPLE SKILLS

November 153900฿ - โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

หลักสูตร ยอดผู้จัดการมือใหม่ รุ่นที่ 12 (Super New Manager)

November 163900฿ - โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

หลักสูตร Service mind ยกระดับการบริการให้เหนือชั้น

November 173900฿ - โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

หลักสูตร การ Upskills และ Reskills บุคลากร ด้วย Skills Matrix ให้สอดคล้องกับทิศทางธุรกิจและการเปลี่ยนแปลง

November 172500฿ - Online Zoom

หลักสูตร นักขายที่ปรึกษา Consultative Selling Skills

November 233900฿ - โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

หลักสูตร เทคนิคการนำเสนอและวิเคราะห์ลูกค้า เพื่อเพิ่มยอดขาย

November 233900฿ - โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

หลักสูตร เทคนิคโน้มน้าวเพื่อปิดการขายอย่างเหนือชั้น

November 243900฿ - โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

หลักสูตร กลยุทธ์การยกระดับการบริการด้วยระบบการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) Strategic to Excellent Service with The System Customer Relationship Management (CRM)

November 243900฿

หลักสูตร การบริการที่เป็นเลิศที่สร้างความประทับใจอย่างมืออาชีพ

November 273900฿ - โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

หลักสูตร  : การพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำยุคใหม่ (LEADERSHIP)

November 273900฿ - โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

สอบถามหลักสูตร / ติดต่อวิทยากร