International Material Data System : IMDS (อาจารย์พิทักษ์ บุญชม)

ราคา ๅ 15000 บาท


 International Material Data System : IMDS 

อาจารย์พิทักษ์ บุญชม

เนื่องจากธุรกิจด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และอุตสาหกรรมไฟฟ้าแล้ว นอกจากเราต้องดำเนินการ Set up ระบบต่างๆ เพื่อสนับสนุนให้สามารถทำการผลิตให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพตามทีลูกค้าต้องการแล้วนั้น สิ่งหนึ่งที่ทุกบริษัทฯ จะมองข้ามไม่ได้ คือ สินค้าต้องปราศจากสารปนเปื้อนที่เป็นพิษและส่งผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมและมนุษย์นั้น ก็คือสารเคมีที่จัดอยู่ในจำพวกสารโลหะหนักนั่นเอง อาทิ เช่น โครเมียม แคดเมียม ปรอท ตะกั่ว และอื่นๆ ซึ่งเป็นเรื่องยากถ้าผู้ประกอบการ ไม่มีความรู้ ความเข้าใจอย่างเพียงพอ เพราะนอกจากผู้ประกอบการจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ว่าด้วยเรื่องการควบคุมสารปนเปื้อน คือ ELV, ROHS, REACH, SVHC, 76/769/EEC, PFOS, DMF, WEEE, ตลอดจนข้อกำหนดสารเคมีชนิดอื่นๆ ที่ทาง OEM และหน่วยงานที่ทำการควบคุม และบังคับใช้กฎหมาย ได้ประกาศฯ ควบคุม หรือห้ามใช้ ซึ่งเป็นข้อกำหนดที่ทุกบริษัทฯ จะต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ตลอดจนต่อไปในอนาคต IMDS : International Material Data System หรือ ระบบข้อมูลวัสดุสากลซึ่งเป็นระบบที่สำคัญมากที่เข้ามามีบทบาทในอุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และอุตสาหกรรมไฟฟ้า ดังนั้นทุกโรงงาน / บริษัท ไม่ว่าจะเป็นเทรดดิ้ง จำเป็นต้องดำเนินการทำข้อมูลในระบบนี้เพื่อ Support ให้กับคู่ค้าของตน หากบริษัทฯ ใดไม่ดำเนินการจะถูกสั่งห้ามไม่ให้ทำการผลิต ห้ามส่งออกและซื้อขายสินค้าโดยเด็ดขาด

วัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม

 • เพื่อให้เข้าใจข้อกำหนดของกฎหมายการควบคุมสารปนเปื้อนในอุตสาหกรรมยานยนต์

 • เพื่อให้สามารถกรอกข้อมูลและจัดทำรายงานได้อย่างถูกต้องตามหลักข้อกฎหมายและมาตรฐานสากล

 • เพื่อให้ทราบถึงการควบคุมสารต้องห้ามหรือสารอันตรายที่มีผลต่อสิงแวดล้อมและมนุษย์ในผลิตภัณฑ์และให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของกฎหมาย

เนื้อหาหลักสูตร : Advance IMDS-PT-002 International Material Data System (IMDS) Training

IMDS Administration & Implementing IMDS in Organization

 • Client Manager Administration Functions
 • New User Setup (IMDS Team – Roles and responsibilities), Password Reset, Editing
 • Scoping your IMDS workload and calculating necessary resource
 • The role of IT Solutions in IMDS
 • Setting your IMDS Account – when should you use Organizational Units?
 • Function of a client manager and contact person
 • Setting your IMDS Account – when should you use Organizational Units?

Management of Data Received by Suppliers

 • Establishing Data Quality Standards
 • Review / Analysis of Data Inflowing
 • Identification of Problematic Data
 • Supplier Communication
 • Data Tracking Methods
 • Establishing tracking and management systems for your suppliers
 • IMDS Check Function
 • How to handle suppliers who cannot / will not provide IMDS data
 • Processing Suppliers Submissions – Setting data quality standard and accepting and rejecting supplier MDSs
 • Time – Saving Techniques
 • Internal Data Libraries
 • MDS Request Functionality
 • Needs for New Submissions
 • Analyzing Data for REACH SVHCs
 • Using the MDS Request function in IMDS

Material and Restricted Substance Issue

 • Global Automotive Declarable Substance List (GADSL) List of Restricted Substances and Declarable Substance
 • OEM IMDS Requirement and acceptance criteria
 • IMDS Data Recommendations
 • ELV Annex II Exemptions
 • Reporting a printed Circuit Board in IMDS (Using Generic published part data from the IMDS Steering Committee)
 • ELV Annex II Exemptions

IMDS Management Issue

 • Implementing IMDS
 • Integrating IMDS into Quality Programs
 • Establishing Internal and suppliers Data Quality Standards
 • Data Needs / System Requirements
 • Completing your assembly and submitting to your customer Using the Analysis function to Check overall SVHC Content
 • Supply Chain Management

ลักษณะการอบรม

 • การบรรยายสื่อสาร 2 ทาง โดยทฤษฎี 40 % ปฏิบัติ 60 %
 • ทำ Workshop ทำในระบบ IMDS
 • วิเคราะห์ข้อมูล การตีความข้อกำหนด วิธีการแก้ไข

ผู้ควรเข้ารับการอบรม

 • ฝ่าย New Model, R&D, Engineering
 • ฝ่าย การตลาด
 • ฝ่าย จัดซื้อ                                      
 • ฝ่าย QC/QA
 • บุคลากรที่เกี่ยวข้องในการทำเอกสาร PPAP ให้กับลูกค้า ผู้จัดการ วิศวกร หัวหน้างาน และผู้สนใจทั่วไป

วิทยากร :     อาจารย์พิทักษ์ บุญชม

ประวัติการศึกษา

 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
 •  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตขอนแก่น (ไทย – เยอรมัน) สาขาเครื่องกล

ประสบการณ์ด้านโรงงานอุตสาหกรรม

 • ผู้จัดการฝ่ายควบคุมและประกันคุณภาพ บริษัท YOUNGSIN METAL (THAILAND)
 • หัวหน้าวิศวกรอาวุโสฝ่ายประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์ใหม่ บริษัท มาสด้า พาวเวอร์เทรน แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
 • หัวหน้าฝ่ายประกันและควบคุมคุณภาพ บริษัท แอดวิคส แมนูแฟคเจอริง จำกัด
 • หัวหน้าฝ่ายวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และควบคุมคุณภาพ บริษัท มาคิตะ แมนูแฟคเจอริง จำกัด
 • หัวหน้าฝ่ายประกันและควบคุมคุณภาพ บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)
 • หัวหน้าโครงการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ และรักษาการหัวหน้าแผนกประกันคุณภาพ บริษัท   สุภาวุฒิ อินดัสทรี จำกัด

ประสบการณ์ด้านวิทยากรที่ปรึกษา

หัวข้อ : International Material Data System ( IMDS ) และข้อกำหนดการควบคุมสารปนเปื้อนในอุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิคส์ อุตสาหกรรมไฟฟ้า

– ABCB Electronics (Thailand) Co., Ltd.           – SCHAFFNER EMC CO., LTD.

– Eftec (Thailand) Co., Ltd.                                 – CH Autopart Engineering Co., Ltd.

– Hitachi Metals Co., Ltd.                                   – Asahi Sangyo (Thailand) Co., Ltd.

– Kotobuki Die Casting Co., Ltd.                       – T-Rad (Thailand) Co., Ltd.

– WKS (Thailand) Co., Ltd.                               – Kornkij Intertrad Co., Ltd.

– T-Krungthai Industriles Public Co., Ltd.     – GPV Asia ( Thailand ) Co., Ltd.

 

เวลา 09.00-16.00 น.

ผู้สัมมนาเตรียมโน้ตบุค และ ID ส่วนตัว มาด้วย

หมายเหตุ :

 • ค่าลงทะเบียน รวมค่าเอกสาร อาหาร เครื่องดื่ม น้ำชา กาแฟ
 • ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนาสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ 200%. กก

*กรุณาแจ้งว่าดูข้อมูลจาก www.allthaitraining.com

Spread the love