ตารางอบรม รายปี 2566

Calendar of Events

S Sun

M Mon

T Tue

W Wed

T Thu

F Fri

S Sat

0 events,

2 events,

หลักสูตร เจาะลึกการค้นหารากเหง้าของปัญหาให้ตรงจุดตรงประเด็น

หลักสูตร การเพิ่มค่า %OEE และ ลด Loss Time ในกระบวนการผลิต

5 events,

หลักสูตร เทคนิคการนำเสนอผลงานด้วย PowerPoint อย่างมืออาชีพ (Creating Professional Presentation with PowerPoint)

หลักสูตร เทคนิคทำตารางทักษะการทำงาน (Skill Matrix) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

หลักสูตร เทคนิคการใช้โปรแกรม Adobe Acrobat Pro ในสร้างแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ (eForm) และวิเคราะห์ข้อมูล

หลักสูตร การบริหารและการพัฒนาระบบงานธุรการ อ.ประภาภรณ์

หลักสูตร เจาะลึกหลักเกณฑ์ในการนำเข้า การยกเว้นหรือลดอากรศุลกากร และการเรียกเก็บอากรที่ไม่ได้เสียหรือเสียไม่ครบ

3 events,

หลักสูตร การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า CRM Customer Relationship Management

หลักสูตร กระบวนการส่งออกและนำเข้าพร้อมด้วยพิธีการศุลกากร ทั่งระบบ

หลักสูตร ข้อตกลงการส่งมอบสินค้าระหว่างประเทศ INCOTERMS ®2020

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

สอบถามหลักสูตร / ติดต่อวิทยากร