Entries by webadm

หลักสูตร การสื่อสารและการจัดการข้อร้องเรียนลูกค้าอย่างมืออาชีพ 22 มิ.ย. 61

หลักสูตร การสื่อสารและการจัดการข้อร้องเรียนลูกค้าอย่างมืออาชีพ อาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล 22 มิถุุนายน 61 หัวข้อการบรรยาย ลักษณะการทำงานในรูปแบบการให้บริการยุคปัจจุบัน ทบทวนถึงกระบวนการทำงานในปัจจุบันและการเผชิญข้อร้องเรียน เข้าใจมุมมองตนเอง และมุมมองลูกค้า สาเหตุของความไม่พอใจของลูกค้าและการร้องเรียน ข้อร้องเรียน ความเครียดที่พนักงานต้องรับมือ การรับรู้ถึงปัญหาและวิธีเปลี่ยนมุมความคิด เทคนิคบริหารความกดดัน หลัก 5 ข้อ ควบคุมตนจากการเจรจากับลูกค้า กิจกรรม เปลี่ยนประสบการณ์แสนแย่ให้กลายเป็นดี การควบคุมอารมณ์อย่างชาญฉลาด การรู้จักสร้างกำลังใจให้ตนเองในการแก้ไขปัญหา หัวใจบริการที่สร้างความต่าง มุมมองที่สองบ่งบอกปัญหาของลูกค้า กิจกรรม การจัดการอารมณ์ การจัดการอารมณ์ที่เกิดขึ้นหลังการทำงาน ความสุภาพทางน้ำเสียงและการออกเสียง มุ่งสู่การสร้างรูปแบบการทำงานที่มีความสุข โอกาส เบื้องหลังปัญหาเมื่อลูกค้าร้องเรียน