“หลักสำคัญของอุตสาหกรรมการบิน (Fundamentals of the Aviation Industry)”19 ส.ค. 2563

“หลักสำคัญของอุตสาหกรรมการบิน (Fundamentals of the Aviation Industry)”

รายละเอียด

หลักการและเหตุผล
เนื่องด้วยสภาวการณ์ด้านอุตสาหกรรมการขนส่งทางอากาศของประเทศ มีอัตราการขยายตัวที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงจำเป็นต้องมีบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งต่างๆเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนการเติบโตของอุตสาหกรรรมการบิน ซึ่งการพัฒนาบุคลากรในองค์กรจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการดำเนินธุรกิจในทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ดังนั้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับบุคลากรที่เข้าสู่สายงาน/หน่วยงานในด้านการบิน และบุคคลากรในหน่วยงานที่ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการบิน ให้มีความรู้และความเข้าใจในภาพรวมของอุตสาหกรรมการบิน หลักสูตร “หลักสำคัญของอุตสาหกรรมการบิน (Fundamentals of the Aviation Industry)” จึงสามารถตอบสนองความต้องการในการพัฒนาบุคลากรด้านการบิน เพื่อให้เกิดความเข้าใจถึงภาพรวมในบทบาทของหน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้อง สภาพแวดล้อมการบินในปัจจุบัน ความปลอดภัยการเดินอากาศ รวมถึงความเข้าใจด้านเศรษฐกิจในอุตสาหกรรมการบิน เพื่อให้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานและเกิดประโยชน์ต่อองค์กร
วัตถุประสงค์
• เพื่อให้ผู้อบรมได้เข้าใจภาพรวมของอุตสาหกรรมการขนส่งทางอากาศ
• เพื่อให้ผู้อบรมเข้าใจถึงบทบาทพื้นฐาน หน้าที่ รวมทั้งองค์ประกอบภายในองค์กรหรือหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมการบิน
• เพื่อให้ผู้อบรมได้เข้าใจถึงหลักการพื้นฐานในระบบอุตสาหกรรมการบิน
• เพื่อให้ผู้อบรมได้ความรู้ และทักษะสำหรับการปฏิบัติงานภายในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เป้าหมายในการจัดฝึกอบรม
พัฒนาบุคลากรในระดับปฏิบัติการของหน่วยงานต่างๆในอุตสาหกรรมการบิน
กลุ่มเป้าหมาย(หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ)
• บุคลากรระดับผู้ปฏิบัติงาน (Operation)
• ผู้ที่ย้านสายงาน/หน่วยงาน เข้าสู่สายงาน/หน่วยงานด้านการบิน
• หน่วยงานที่ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการบิน
• ผู้ที่มีความสนใจและเล็งเห็นถึงศักยภาพทางด้านอุตสาหกรรมการบิน
ระยะเวลาโครงการ
รุ่นที่ 1 จัดขึ้นระหว่างวันพุธที่ 22 ถึงวันศุกร์ที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2563 จำนวน 3 วัน
จำนวนผู้เข้าอบรม 35 คน
สถานที่ฝึกอบรม โรงแรม อโนมา กรุงเทพ
ประกาศนียบัตร ผู้เข้ารับการอบรมต้องเข้ารับการอบรมเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 80% ของเวลาการอบรมทั้งหมด

รูปแบบการฝึกอบรม
การบรรยายเนื้อหา กิจกรรมกลุ่ม และอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ค่าลงทะเบียน ท่านละ 9,500 บาท (เก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม และ ยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย

วันที่อบรม : 19/08/2020

ราคา : 9500

การติดต่อ : นางสาวใจทิพย์ จาดขำ โทรศัพท์ 093-325-3343

Email : training.atrc@gmail.com

Spread the love