หลักสูตร หลักสำคัญของอุตสาหกรรมการบิน (Fundamentals of the Aviation Industry)22 เม.ย. 2563

หลักสูตร หลักสำคัญของอุตสาหกรรมการบิน (Fundamentals of the Aviation Industry)

รายละเอียด

. หลักการและเหตุผล
เนื่องด้วยสภาวการณ์ด้านอุตสาหกรรมการขนส่งทางอากาศ มีอัตราการขยายตัว ที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน ซึ่งในอุตสาหกรรมการขนส่งทางอากาศ จำเป็นต้องมีบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งต่างๆเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนในอุตสากรรรมการขนส่งทางอากาศ การพัฒนาบุคลากรในองค์กรจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับบุคลากรที่เริ่มต้นทำงานด้านการบิน ให้มีความรู้ และความเข้าใจ ในภาพรวมของอุตสาหกรรมการบิน หลักสูตรการพัฒนาความรู้ความเข้าใจเบื้องต้น ของกิจการการบินในอุตสาหกรรมการบินพลเรือน ของประเทศไทย รุ่นที่ 1 จึงสามารถตอบสนองความต้องการในการพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องด้านการบิน เพื่อให้เกิดความเข้าใจถึงภาพรวมในบทบาทของหน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้อง สภาพแวดล้อมการบินในปัจจุบัน ความปลอดภัยการเดินอากาศ รวมถึง ความเข้าใจด้านเศรษฐกิจในอุตสาหกรรมการบิน เพื่อให้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานและเกิดประโยชน์ต่อองค์กร

วัตถุประสงค์
– เพื่อให้ผู้อบรมได้เข้าใจภาพรวมของอุตสาหกรรมการขนส่งทางอากาศ
– เพื่อให้ผู้อบรมเข้าใจถึงบทบาทพื้นฐาน หน้าที่ รวมทั้งองค์ประกอบภายในองค์กรหรือหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมการบิน
– เพื่อให้ผู้อบรมได้เข้าใจถึงหลักการพื้นฐานในระบบอุตสาหกรรมการบิน
– เพื่อให้ผู้อบรมได้ความรู้ และทักษะสำหรับการปฏิบัติงานภายในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

จัดขึ้นระหว่างวันพุธที่ 22 ถึงวันศุกร์ที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2563 จำนวน 3 วัน
สถานที่ดำเนินการ โรงแรม อโนมา กรุงเทพ
ค่าลงทะเบียน 9,500 บาท (ทางมหาวิทยาลัยได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม และ ยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย)

วันที่ : 22/04/2020

ราคา : 9500

การติดต่อ : 0933253343

Email : training.atrc@gmail.com

Spread the love