การนำ PDCA มาใช้เพื่อการบริหารและการทำงาน อย่างมีประสิทธิภาพ (PDCA for Effectiveness Management & Implementation)27 ก.พ. 2563

การนำ PDCA มาใช้เพื่อการบริหารและการทำงาน อย่างมีประสิทธิภาพ (PDCA for Effectiveness Management & Implementation)

รายละเอียด

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร :
– มีความรู้ความเข้าใจถึงความสำคัญของการควบคุมคุณภาพ (Quality Control)

– มีความรู้ความเข้าใจในแนวคิดและหลักการของ PDCA รวมทั้งเทคนิคและเครื่องมือต่างๆ ในการประยุกต์ใช้ PDCA

– มีความรู้ความเข้าใจและเกิดทัศนคติที่ดีต่อการใช้ PDCA ในการทำงานและปรับปรุงงาน

– เรียนรู้ร่วมกันและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับวิทยากร เพื่อให้สามารถนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปปรับใช้กับการทำงาน

ได้จริง

รายละเอียดเนื้อหาการเรียนรู้ :
08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน

09.00 – 16.00 น. เริ่มการเรียนรู้

แนวคิดและหลักการทำงานด้วยจิตสำนึกคุณภาพ

หลักการ Value Chain และ SIPOC อย่างง่าย

หลักการและแนวทางการควบคุมคุณภาพ

ข้อผิดพลาดด้านคุณภาพ (Quality Defect)

ความสูญเปล่า 7+2 ประการจากการทำงาน (7+2 Waste)

แนวคิดและหลักการสำคัญของ PDCA

ที่มาและความหมายของ PDCA

แนวคิดและหลักการของ PDCA

การสนับสนุนกระบวนการทำงาน PDCA ของคนทำงาน

เครื่องมือในการดำเนินกิจกรรม PDCA

การเพิ่มผลผลิตด้วย 5Gen, 5W2H, 5M&1E, Why-why analysis

และ 7QC Tools

การเพิ่มผลผลิตด้วยกิจกรรม QCC ด้วยกระบวนการ PDCA

การประยุกต์ใช้ PDCA กับการแก้ไขปัญหา อย่างมีประสิทธิภาพ

การสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงาน จากระบบคุณภาพตามแนวคิด PDCA

กรณีศึกษาองค์กรที่ประสบความสำเร็จ จากการใช้ PDCA ในการบริหารงาน

สรุปการเรียนรู้และถาม-ตอบ

– เวลา 16.00 น. จบการเรียนรู้ –

วันที่ : 27/02/2020

ราคา : 3900

การติดต่อ : คุณสุธาสินี (อ้น)

Email : ptccontactt@gmail.com

Spread the love