การจัดทำมาตรฐาน GMP Codex สำหรับผู้ประกอบการ SME โรงงานผลิตบรรจุภัณฑ์ PET โรงงานอาหาร/เครื่องดื่มที่ใช้บรรจุภัณฑ์ PET (น้ำดื่ม น้ำหวาน น้ำสมุนไพร)(อบรมวันที่ 25 ก.ค. 62)

การจัดทำมาตรฐาน GMP Codex สำหรับผู้ประกอบการ SME โรงงานผลิตบรรจุภัณฑ์ PET โรงงานอาหาร/เครื่องดื่มที่ใช้บรรจุภัณฑ์ PET (น้ำดื่ม น้ำหวาน น้ำสมุนไพร)

หัวข้อสัมมนา
1. ข้อกำหนด GMP Codex
2. เอกสารในระบบ GMP Codex
3. อาคารสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก
4. สุขลักษณะส่วนบุคคล
5. การตรวจสอบคุณภาพ (QC)
6. การจัดทำระบบ GMP Codex ให้ประสบความสำเร็จ
7. การรักษาระบบให้สม่ำเสมอ
8. ปัญหาอุปสรรคและวิธีแก้ไข

ค่าฝึกอบรม 1,000 บาท/คน
+ Certificate อาหารกลางวัน 1 ของว่าง 2

จัดโดย : rg8consultant
วิทยากร : อ.วิมล กวินวิภารักษ์
ที่ปรึกษาอิสระ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วันพฤหัสบดี ที่ 25 กรกฎาคม 2562
สถานที่ : ห้องประชุมสัมมนา SME Market Nakornprathom

คุณสมบัติผู้เข้าสัมมนา
โรงงานผลิตบรรจุภัณฑ์ PET
โรงงานน้ำดื่ม น้ำหวาน น้ำสมุนไพร
โรงงานอาหาร/เครื่องดื่ม ที่ใช้บรรจุภัณฑ์ PET
1. ผู้ประกอบการ เจ้าของธุรกิจ
2. ผู้บริหาร , ผู้จัดการโรงงาน
3. QMR , ผู้จัดการ QC
4. หัวหน้างาน ควบคุมการผลิต
5. ผู้ที่สนใจ จะทำระบบ GMP Codex

การติดต่อ : @rg8consultant Tel : 089.610.2766

Email : rg8consultant@gmail.com

Spread the love