เรียนแบบ จับมือทำ เปลี่ยนรายงาน HR แบบธรรมดาสู่ระบบ HRIS (Human Resource Information System) ทำได้ ง่ายนิดเดียว !!!

หัวข้อหลักสูตร
1. เรียนรู้ความสามารถโดยรวมของโปรแกรม Excel
2. แนะนำสูตรพื้นฐาน และเครื่องมือ ในการจัดทำโปรแกรม Report ต่างๆ
3. การออกแบบผังองค์กรให้ เชื่อมโยงกับทะเบียนประวัติ
4. การคำนวณหาอายุงานแบบอัตโนมัติ
5. การกำหนดการแจ้งเตือนครบกำหนด ต่างในทะเบียนประวัติ เช่น วันครบทดลองงาน,วันหมดอายุบัตรประชาชน
6. การทำรายงานผล Manpower ของแต่ละแผนก และขององค์กร แบบAUTO
7. การทำจดหมายเชิญสัมภาษณ์งาน หรือหนังสือเวียนต่างๆด้วย Mail Merge
8. ระบบสืบค้นข้อมูลประวัติพนักงาน เช่นการลงโทษทางวินัย
9. การสร้างรายงานแบบ Graph Dynamic Range
10. การคำนวณหาวันเกษียณอายุและอายุงานที่เหลือ ของพนักงาน
11. การคำนวณหาอายุงานแบบอัตโนมัติและสิทธิวันลาพักผ่อนประจำปีตามอายุงาน

วันเสาร์ที่ 27 เมษายน 2562
เวลา 9.00 น – 16.00 น.
ณ โรงแรมไอบิส นา กทม

วิทยากร อ.ธนบดี บัวแก้ว
วิทยากรและที่ปรึกษาด้านวางระบบ HRIS

วันที่

04/27/2019

ราคา

2500

การติดต่อ

คุณตุ๊ก

Email

hrdeesolution@gmail.com