หลักสูตรการจัดทำโครงสร้างเงินเดือนและค่าตอบแทนที่จูงใจ

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา
1. สามารถวิเคราะห์ค่าตอบแทนที่ส่งผลต่อมาตรการในการจูงใจพนักงาน
2. สามารถประเมินค่างานของตำแหน่งต่าง ๆ
3. ออกแบบโครงสร้างเงินเดือนในเบื้องต้น ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับองค์กรของตนเอง

หัวข้อ / ประเด็น
1. ภาพรวมค่าตอบแทนที่ (Compensation)ส่งผลต่อมาตรการ การจูงใจ
– โครงสร้างค่าตอบแทน
– ค่าตอบแทนที่สอดคล้องกับระดับตำแหน่งงาน

2. การประเมินค่างาน (Job Evaluation)
วิธีการประเมินค่างาน 4 รูปแบบ
– การจัดลำดับงาน (Job Ranking)
– การจำแนกกลุ่มงาน (Job Classification)
– การเปรียบเทียบองค์ประกอบ (Job Comparison)
– การวัดค่าปัจจัย (Point Factor)
3. การจัดทำโครงสร้างเงินเดือน (Salary Structure)
– โครงสร้างเงินเดือน กับคุฯค่าของงานที่สร้างความยุติธรรมภายใน (Internal Fairness)และความสามารถ
ในการแข่งขันที่ทัดเทียมกับตลาด หรือคู่แข่ง (External Equity)
– กระบวนการขั้นตอน การจัดทำโครงสร้างเงินเดือน
จัดกลุ่มงานโดยการประเมินค่างาน
* เลือกข้อมูลตลาดเพื่อใช้เป็นบรรทัดฐาน (Benchmarking) โดยวิธีการ Job Matching บนพื้นฐานของ Competency Based
* สร้างแนวโน้มการจ่าย (Trend Line) ขององค์กร และของตลาด
* กำหนดรูปแบบการจ่ายเงินเดือนขององค์กรที่สอดคล้องกับนโยบาย หรือกลยุทธ์ขององค์กร
วิธีการ
– บรรยาย 20 %
– Workshop 80 %

วิทยากร อ.ฐิติ บุญประกอบ
สถานที่จัดอบรม โรงแรม ชลอินเตอร์ จังหวัดชลบุรี

วันที่

04/27/2019

ราคา

3900

การติดต่อ

คุณตุ๊ก

Email

hrdeesolution@gmail.com