เทคนิคการสรรหาและคัดเลือกคนจากทัศนคติและพฤติกรรมที่ “ใช่” (Hiring for the Right Attitude & Behavior)

ในการทำงานสรรหาบุคลากรที่ใช่เช้าร่วมงาน นอกเหนือจากองค์กรจะให้ความสนใจกับความรู้และทักษะที่เหมาะสมกับตำแหน่งงานแล้ว องค์กรยังมุ่งค้นหาผู้สมัครงานที่มี”ทัศนคติและพฤติกรรมการทำงานที่ใช่” (Right Attitude & Behavior)แต่การที่จะคัดเลือกและสัมภาษณ์ผู้สมัครงานที่มีทัศนคติและพฤติกรรมการทำงานที่ใช่อย่างได้ผล ตรงตามความต้องการขององค์กรนั้น องค์กรจำเป็นต้องกำหนดให้แน่ชัดเสียก่อนว่าต้องการทัศนคติและพฤติกรรมการทำงานเรื่องใด ทัศนคติและพฤติกรรมที่ต้องการนั้นหมายถึงอะไร และจะสังเกตได้จากการแสดงออกอย่างไร เพื่อให้เห็นว่ามีทัศนคติหรือพฤติกรรมการทำงานที่พึงประสงค์ซึ่งจะช่วยให้องค์กรทำการทดสอบและสัมภาษณ์ผู้สมัครงานเพื่อคัดเลือกได้มีประสิทธิผลมากขึ้น .!!! หลักสูตรนี้ ออกแบบมาเพื่อให้Recruiterรวมทั้งLine Managerได้เรียนรู้แนวทางที่ถูกต้องในการกำหนดทัศนคติและพฤติกรรมการทำงานที่พึงประสงค์สำหรับองค์กรและตามหน้าที่งาน และนำไปปรับใช้กับการทำงานจริงต่อไป !!!

หัวข้อการเรียนรู้ (Course Outline) :

1. ความเหมาะ (Fit) 3 อย่างที่ต้องเลือกคนเข้าร่วมงาน
-เหมาะกับค่านิยม/วัฒนธรรมองค์กร (Company Fit)
-เหมาะกับการเป็นหัวหน้างาน (Supervision Fit)
-เหมาะกับหน้าที่งาน (Job Fit)
Workshop (1) :องค์กรกำหนด3 Fitไว้อย่างไร และทำอย่างไรจึงจะได้คนตาม3 Fit

2. เรียนรู้พื้นฐานเรื่องทัศนคติ (Attitude)และพฤติกรรมการทำงาน (Work Behavior)
-ทัศนคติและพฤติกรรมการทำงานคืออะไร
-จะรู้ว่าคนมีทัศนคติและพฤติกรรมการทำงานนั้นได้อย่างไรคืออะไร
-จะทดสอบหรือประเมินทัศนคติและพฤติกรรมการทำงานจึงจะได้ผลดี
-จะสัมภาษณ์เพื่อดูทัศนคติและพฤติกรรมการทำงานของคนอย่างไรดี

3. สำรวจทัศนคติการทำงานและพฤติกรรมการทำงานในธุรกิจยุค 4.0 ทัศนคติที่พึงประสงค์ พฤติกรรมการทำงานที่พึงประสงค์
-การมองโลกในแง่ดี
-การทำงานแบบร่วมมือกัน
-ความเข้าใจผู้อื่น
-การติดต่อสื่อสาร
-ความใส่ใจในรายละเอียด
-การควบคมอารมณ์
แล้วองค์กรของท่านต้องการอย่างไรบ้าง ???
Workshop (2) :ให้ความหมายของทัศนคติและพฤติกรรมการทำงานพึงประสงค์

4.แนวทางการกำหนดตัวชี้วัดทัศนคติและพฤติกรรมการทำงานอย่างเป็นระบบ
Workshop (3) :ฝึกปฏิบัติกำหนดตัวชี้วัดทัศนคติและพฤติกรรมการทำงานตามตัวอย่าง

5.แนวทางการตั้งคำถามสัมภาษณ์ตามตัวชี้วัดทัศนคติและพฤติกรรมการทำงาน (Key Action)
Workshop (4) :ฝึกปฏิบัติการตั้งคำถามสัมภาษณ์ตามตัวชี้วัดหลักและวิทยากรให้คำแนะนำ

6.แนวทางการวิเคราะห์คำตอบผู้สมัครงานตามทัศนคติและพฤติกรรมการทำงานที่กำหนด
Workshop (5) :ฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์คำตอบของผู้สมัครงานและวิทยากรให้คำแนะนำ

7.เงื่อนไขความสำเร็จของการคัดเลือกผู้สมัครงานที่มีทัศนคติและพฤติกรรมการทำงานที่ “ใช่”
– HRและLine Managerต้องรู้และเข้าใจเทคนิค
-องค์กรกำหนดทัศนคติและพฤติกรรมการทำงานอย่างชัดเจนและสื่อสารให้ทราบโดยทั่วกัน
-ทดลองและฝึกปรือให้ชำนาญ เป็นต้น

สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้และการนำไปปรับใช้งานต่อไป

——————-

จัดอบรมในวันพุธที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 09.00-16.00 น. (ลงทะเบียนเวลา 08.30-09.00 น.)
สถานที่โรงแรมโกลด์ออคิด – แยกสุทธิสาร วิภาวดีรังสิต

ค่าบริการอบรม : 3,600.-บาท/ต่อท่าน ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 3,852.-บาท นิติบุคคลหักภาษี ณ ที่จ่ายได้3%ชำระยอด 3,744.-บาท

วิธีการชำระเงิน :
1.)โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารทหารไทย สาขาพหลโยธิน / บัญชีออมทรัพย์ เลขที่001-9-29392-7 ชื่อบัญชี บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแทนซี่ จำกัด
2.)ชำระเป็นเงินสดหรือเช็คสั่งจ่ายในนาม “บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแทนซี่ จำกัด”
**นิติบุคคลชำระยอดหลังหักภาษี ณ ที่จ่าย พร้อมหนังสือรับรองหักภาษี ณ ที่จ่าย**

หมายเหตุ :
-ค่าบริการอบรม รวม เอกสารประกอบการฝึกอบรมCertificate of Learningสถานที่ อาหารว่าง2มื้อ และอาหารกลางวัน
-บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโรงแรมจัดอบรมกรณีผู้เข้าอบรมน้อยกว่า10ท่าน

สำรองที่นั่งได้ที่ :
=>คุณสุธาสินี โทรศัพท์ 089 677 6047, 092-431-6631 ไลน์ไอดี : ptccontact อีเมลล์ ptccontactt@gmail.com
ดูรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติมได้ที่ http://www.ptc.in.th