หลักสูตร การจัดการคลังสินค้า/บริหารและควบคุมสต็อกสมัยใหม่ Modern Warehousing / Stock Management and control

หลักสูตร การจัดการคลังสินค้า/บริหารและควบคุมสต็อกสมัยใหม่
Modern Warehousing / Stock Management and control
**ได้รับอนุญาตจากเจ้าของผู้ร่างโครงสร้างหลักสูตร (อาจารย์สมเกียรติ ลีรัตนขจร) โดยตรง

วิทยากร อาจารย์สมเกียรติ ลีรัตนขจร
ผู้เชี่ยวชาญการบริหารงานโลจิสติกส์และซัพพลายเชนระดับแนวหน้าของประเทศไทย
ที่ปรึกษาธุรกิจบริหารงานด้านโลจิสติกส์หลากหลายองค์กร
อาจารย์พิเศษปริญญาโท MBA – Logistics Management มหาวิทยาลัยรามคำแหง
อดีตผู้บริหารระดับสูง (Executive Business Director) ฝ่ายศูนย์กระจายสินค้าและโลจิสติกส์
บริษัท ดีทแฮล์ม จำกัด (DKSH) / หน่วยธุรกิจอุปโภคบริโภค

หลักการและเหตุผล
การบริหารจัดการคลังสินค้าต้องมีองค์ประกอบสำคัญหลายอย่างเข้ามาร่วมด้วย และด้วยความซับซ้อนที่ต้องให้การบริหารมี
คุณภาพดี จึงต้องอาศัยระบบการทำงานที่มีคุณภาพ ไม่ว่าจะเป็นระบบเทคโนโลยี อุปกรณ์เครื่องมือที่ทันสมัย และบุคลากรที่เป็นมือ
อาชีพ ทั้ง 3 สิ่งนี้ต้องทำงานสอดประสานกัน เพื่อให้เกิดความแม่นยำในการทำงานการเก็บสต็อกไว้มากเกินไป ทำให้ต้นทุนสูงขึ้นและ
เสียเปรียบในเชิงการแข่งขัน การเก็บสต็อกน้อยเกินไปทำให้ของขาดไม่พอใช้ ไม่พอขาย ทำให้เสียโอกาส และเสียลูกค้า การตรวจนับ
สต็อกที่ไม่ถูกต้อง และไม่รู้วิธีป้องกัน ก็เกิดปัญหาซ้ำซากไม่รู้จักจบสิ้น การเรียนรู้เทคนิคใหม่ๆ ที่ใช้กันในบริษัทชั้นนำในการควบคุม
ดูแลระดับสต็อกให้พอดี จะช่วยให้เราเกิดแนวคิดในการปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานโดยไม่ต้องเพิ่มคน

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบหลักการและเทคนิคการจัดระบบและบริหารคลังสินค้าที่ดี เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นได้
2. เพิ่มให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถออกแบบคลังสินค้าเพื่อใช้พื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. เพิ่มให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร

คุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม
หัวหน้าคลังสินค้า เจ้าหน้าที่คลังสินค้า เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต และบุคลากรที่เกี่ยวข้องขององค์การ

หัวข้อการอบรม (Course Outline)
(พร้อมภาพและวิดีโอตัวอย่างจริงประกอบการบรรยายแบบเข้มข้นตลอดหลักสูตร)

1. Why have Warehouse?
– ทำไมต้องมีคลังสินค้า
– วัตถุประสงค์หลักของการบริหารจัดการคลังสินค้า
– การวัดผลงานในการจัดการคลังสินค้า
– ความรับผิดชอบหลักในระดับปฏิบัติการ
– ต้นทุนการบริหารคลังสินค้า
2. How much Stock to Hold?
– สิ่งสำคัญในการจัดการ Stock
– ผลกระทบต่อองค์กรในการจัดการ Stock
– เทคนิคการเติมเต็มสต็อกแบบ ROP & EOQ
– ABC Analysis – Pareto’s 80/20 Rule
3. การวางระบบให้สัมพันธ์กับการเคลื่อนไหวของสินค้า
– การรับสินค้าและพัสดุเข้าคลัง
– การจัดเก็บสินค้าและพัสดุในคลัง
– การจัดสายและวิธีการเบิกและจ่ายของออกจากคลัง
– เทคนิคการบันทึกรับสินค้าเข้าคลังและบันทึกเบิกจ่ายออกจากคลัง
– การออกแบบคลังสินค้าและการไหล/การเคลื่อนไหวของสินค้าและการจัดการกับกองเก็บ
+ ปัจจัยที่ต้องคำนึงในการออกแบบคลังสินค้า
+ ข้อมูลพื้นฐานประกอบการออกแบบคลังสินค้า
+ หลักการ Use of Cube
+ การกำหนดความต้องการใช้พื้นที่อย่างมีประสิทธิผล
+ วิธีการคัดเลือกระบบจัดเก็บในคลังสินค้าอย่างถูกต้อง
– แนวคิดวางผังและการไหลของสินค้า (Warehouse Layout and Flow)
+ ปัจจัยที่ต้องคำนึงในการไหลของสินค้า (การรับ การจัดเก็บ การเลือกหยิบ การเติมเต็มสินค้า การจ่าย)
หลักการ Length of Flow
– หลักการกำหนดพื้นที่ของคลังสินค้า
– เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พื้นที่และควบคุม FIFO
+ Live Storage Systems, Very Narrow Aisle
– หลักการพิจารณาตำแหน่งการวางสินค้า
– จ่ายแบบ UPDATE REALTIME เพื่อทราบยอดคงเหลือตลอดเวลา และทันต่อสถานการณ์
– การแก้ปัญหาการจัดเก็บสต็อกสมัยใหม่ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
4. Materials Handling Solution
– ปัจจัยที่ต้องคำนึงในการเลือกอุปกรณ์ทุ่นแรง (MHE)
– ประเภทของอุปกรณ์ทุ่นแรง (MHE)
– หลักการในการเลือก Folklift
– การดูแลรักษาอุปกรณ์ทุ่นแรง (MHE)
5. Stock Check Methods
– เทคนิคหลากหลายในการเช็คสต็อก
– วิธีการวัดความแม่นยำจากการตรวจเช็ค
– การนำ Inventory Tag มาช่วยในการเช็คสต็อก
– กรณีศึกษาการนำ Radio Frequency มาช่วยเช็คสต็อกในงานจริง
6. เทคนิคการเช็คสินค้าคงเหลือโดยไม่ต้องหยุดการเคลื่อนไหว
7. เทคนิคการกระทบยอดเมื่อปรากฏผลต่าง
– วิธีการสอบทวนสต็อก (Stock Verification)
– วิธีสอบสวนเพื่อหาสาเหตุแห่ง Discrepancies
8. วิธีการจัดการกับสินค้าที่ไม่เคลื่อนไหว (Dead stock)
9. ระบบควบคุม / การตรวจสอบและการตรวจนับ
10. ปัญหาการตรวจนับสินค้าตลอดจนการแก้ไขและป้องกัน กรณีสินค้าขาดเกินจาก STOCK
11. Logistics System Performance
– Key Performance Indicators (KPIs) ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการคลังสินค้า

วันที่ 26/04/2019

ราคา 3900 บ.

การติดต่อ คุณอิศราภรณ์ (พลอย) โทร 089 773 7091

Email hrdcentertraining@gmail.com