โครงการ การเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการอาหารแปรรูปตามมาตรฐานเพื่อการส่งออก

ดำเนินการโดย กรมวิทยาศาสตร์บริการสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ ร่วมกับ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย


โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการระดับ SME ในพื้นที่ให้เกิดการพัฒนาระบบให้ได้มาตรฐาน GMP Codexและหรือ HACCP ซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล รวมไปถึงการพัฒนาและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ใหัมีขีดความสามารถในการแข่งขันเพิ่มขึ้นอีกด้วย

เปิดรับสมัครตั้งเเต่วันนี้ จนถึง วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561

ดาวน์โหลดใบสมัครเข้าร่วมโครงการ :
https://goo.gl/fwrxfr

Spread the love