ชื่อโครงการ:

โครงการพัฒนาระบบจดทะเบียนกรรมสิทธิ์เครื่องจักรออนไลน์

หน่วยงาน: กรมโรงงานอุตสาหกรรม

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อพัฒนาระบบจดทะเบียนกรรมสิทธิ์เครื่องจักรออนไลน์
  2. เพื่อพัฒนาระบบสำหรับผู้ดูแลระบบ ให้สามารถบริหารจัดการข้อมูลทะเบียนเครื่องจักรในระบบจดทะเบียนกรรมสิทธิ์เครื่องจักรออนไลน์ได้
  3. เพื่อเชื่อมโยงระบบทะเบียนเครื่องจักร ซึ่งเป็นระบบที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน กับระบบจดทะเบียนกรรมสิทธิ์เครื่องจักรออนไลน์
  4. เพื่อพัฒนาระบบบริการข้อมูลจดทะเบียนเครื่องจักรสำหรับผู้ประกอบการที่ยื่นข้อมูลผ่านระบบจดทะเบียนกรรมสิทธิ์เครื่องจักรออนไลน์ โดยให้ผู้ประกอบการสามารถค้นข้อมูลและเรียกดูข้อมูลเล่มหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนกรรมสิทธิ์เครื่องจักรและสามารถจัดพิมพ์หนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนกรรมสิทธิ์เครื่องจักรได้
  5. เพื่อพัฒนาระบบรายงานข้อมูลทะเบียนเครื่องจักรสำหรับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมและสามารถนำเสนอรายงานตามที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด
  6. เพื่อเพิ่มช่องทางการยื่นคำขอจดทะเบียนกรรมสิทธิ์เครื่องจักร
  7. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการแก้ประชาชน
  8. เพื่อลดขั้นตอนและระยะเวลาการทำงานของเจ้าหน้าที่

ประกาศ ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560

Link: ข้อมูลเพิ่มเติม

http://doebs.diw.go.th:8080/centralprice/tor/Tor%20safety%20Thailand%2061.pdf

Spread the love