เปิดรับสมัคร การสื่อสารอีเมลล์อย่างมืออาชีพ (Smart E-mail Writing Communication)30 ก.ย. 2563

เปิดรับสมัคร การสื่อสารอีเมลล์อย่างมืออาชีพ (Smart E-mail Writing Communication)

การสื่อสารอีเมล์อย่างมืออาชีพ (Smart E-mail Writing Communication)     

อาจารย์ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์

หลักการและเหตุผล

 โลกแห่งธุรกิจล้วนต้องดำเนินการภายใต้กระบวนการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ เพื่อขับเคลื่อนให้องค์กรมุ่งไปสู่ความเป็นเลิศในงานบริการแก่ลูกค้า   การสื่อสารอีเมล์เป็นเครื่องมือทรงอิทธิพลมากที่สุดเครื่องมือหนึ่งขององค์กรในการสื่อสารงานบริการที่ดีให้กับธุรกิจ   การใส่ใจและจริงจังในกลไกการสื่อสารเพื่องานบริการผ่านทางอีเมล์จึงเป็นเรื่องที่ละเลยไม่ได้แม้แต่น้อย การสื่อสารสู่ลูกค้านั้น ผู้ให้บริการต้องผนวกทั้งพลังแห่งจิตบริการ พลังความคิดความเข้าใจ เพื่อแปรและถ่ายทอดเป็นพลังแห่งการสื่อสารให้ลูกค้าได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง ได้รับการขจัดปัญหาให้หมดไป และได้รับพลังแห่งความประทับใจ ความอบอุ่นใจที่ผู้ให้บริการต้องอาศัยทั้งศาสตร์และศิลป์ในการเขียนสื่อสารสู่ลูกค้า

วัตถุประสงค์

·     เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจกลไกการสื่อสารผ่านอีเมล์เพื่องานบริการ

·   เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถสื่อสารเนื้อหาได้อย่างเข้าใจ มีลำดับเรื่องราวอย่างเหมาะสม

·   เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจและฝึกฝนการใช้ถ้อยคำโทนภาษาในการสื่อสาร

·   เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ฝึกปฏิบัติการเขียนอีเมล์ให้ได้ทั้งเนื้อหาและความรู้สึกที่สร้างสรรค์

หัวข้อการบรรยาย

ความสำคัญของการใช้ฟังก์ชั่นการส่ง E-mail ซึ่งมีผลต่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

ความเข้าใจในการสื่อสาร E-mail

  •   ลักษณะภาพรวมที่ดีของการสื่อสาร E-mail
  •   หลักการและขั้นตอนการสื่อสาร E-mail
  •   โครงสร้างและรูปแบบการเขียนอีเมล์
  •   การใช้ถ้อยคำและโทนภาษาในการสื่อสารอีเมล์

Case Study & Workshop

  •   ศึกษาตัวอย่าง E-mail กรณีต่าง ๆ และปรับปรุงแก้ไขจุดต่าง ๆ ที่บกพร่องให้ดีขึ้น

      เช่น อีเมล์นัดหมายประชุม การแจ้งข่าวสาร การสอบถามติดตามเรื่องงาน

  •   ฝึกเขียน E-mail ในรูปแบบต่าง ๆ โดยเป็นทั้งผู้ส่งและผู้ตอบ E-mail

      ได้แก่ การส่งขอข้อมูลและการตอบรับ การจัดการข้อร้องเรียนทางอีเมล์

เกร็ดน่ารู้เรื่อง E-mail (Worth to know about E-mail)

  •   มารยาทการใช้งาน E-mail (E-mail etiquette)
  •   ข้อควรคำนึงต่าง ๆ (E-mail awareness)
  •   กรณีผิดพลาดในการส่ง E-mail และแนวทางแก้ไข (Error management)

___________________________________

ราคาท่านละ 3,900 บาท/วัน (ไม่รวม VAT)

ฟรีเอกสารประกอบการอบรม อาหารว่าง 2 มื้อ และอาหารกลางวัน

วันที่อบรม : 30/09/2563

ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร IN HOUSE & PUBLIC TRAINING

TEL : 02-577-5369, 099-162-9559, 098-323-7908

E-MAIL: CONTACT.TESSTR@GMAIL.COM

LINE ID : @TESSTRAINING

Facebook : TessTrainingPage

Spread the love