เทคนิคปิดการขายด้วยการตั้งคำถามเพื่อค้นหาความต้องการลูกค้า

วัตถุประสงค์

1. ผู้เข้าอบรมจะมีความรู้ความเข้าใจถึงปัญหาและอุปสรรคการปิดการขายของตนเอง

2. ผู้เข้าอบรมจะมีความรู้ความเข้าใจPain Pointทั้งExternal Pain PointและInternal Pain Point

3. ผู้เข้าอบรมจะมีความรู้ความเข้าใจเทคนิคการค้นหาPain Pointด้วย วิธีSPIN Selling

4. ผู้เข้าอบรมจะมีความรู้ความเข้าใจวิธีการตั้งคำถามแบบSPIN Sellingกับการขายสินค้าจริง

5. ผู้เข้าอบรมจะได้ฝึกการวิเคราะห์Pain Pointเบื้องต้นของลูกค้าจากCase Study

6. ผู้เข้าอบรมจะได้ฝึกฝนการเขียนบทการตั้งคำถามแบบSPIN Selling เพื่อค้นหาPain Pointที่แท้จริง

เนื้อหาหลักสูตร

Øวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคการปิดการขายของคุณ

ØPain Pointคืออะไร ?

ØExternal Pain Point

ØInternal Pain Point

Øเทคนิคการค้นหาPain Pointด้วย วิธีSPIN Selling

ØSPIN Sellingคืออะไร ?

Øตัวอย่างการใช้บทการตั้งคำถามแบบSPIN Sellingกับการขายสินค้า

Øฝึกวิเคราะห์Pain Pointเบื้องต้นตามCase Study

Øฝึกเขียนบทการตั้งคำถาม แบบSPIN Sellingเพื่อค้นหาPain PointตามCase Study

หลักสูตรนี้เหมาะกับ:พนักงานขาย (Sales)ทุกระดับ

สัมมนาวันอังคารที่ 22 มิถุนายน 2564 และรอบวันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00-16.00น.

สอบถามและสำรองที่นั่งได้ที่ คุณเล็ก โทร/Line : 063-846-6405 E-mail: info@chosenthebest.com http://www.chosenthebest.com

***สามารถจัดเป็นIn-House Trainingอบรมภายในได้***

Spread the love