เทคนิคการสื่อสารและศิลปะการบริการทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิผล

 

วิทยากร : อาจารย์ วรรณรีย์  บี้สมบูรณ์

วิทยากรและที่ปรึกษาทางธุรกิจผู้เชี่ยวชาญด้านงานเอกสารและงานบริการมากกว่า 7 ปี

 

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME) 

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 ระหว่างเวลา 09.00-16.00 น. ลงทะเบียน เวลา 08.30 น.

 

สถานที่อบรม (VENUE) : 

โรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพ (สุขุมวิท 6)

 

หลักการและเหตุผล

ในยุคปัจจุบันมีความเปลี่ยนแปลงสูงและการแข่งขันด้านธุรกิจสูงเช่นกัน ไม่ว่าองค์กรใดทำธุรกิจประเภทใด  ล้วนแล้วต้องสร้างงานบริการในทุกส่วนขององค์กร ทั้งการประสานงาน การสื่อสาร การสร้างจิตสำนึกในการทำงาน  เพื่อส่งต่อไปยังลูกค้าหรือบุคคลภายนอกที่ติดต่อกับองค์กร ในภาพภายในองค์กรต้องทำงานกันเป็นทีม  ให้เกียรติซื่งกันและกัน  การใช้คำพูด น้ำเสียง  ภาษากายที่ดี และอีกสิ่งหนึ่งที่แสดงถึงการเป็นองค์กรที่เป็นมืออาชีพ คือการสื่อสารทางโทรศัพท์   ถือเป็นเรื่องสำคัญมากเช่นกัน  การสนทนา การตอบปัญหา หรือการบริการทางโทรศัพท์ให้มีประสิทธิผลมากที่สุดเป็นหน้าตา  ภาพลักษณ์ขององค์กร 

หากเราทำงานกันเป็นทีม (Team work)  สื่อสารด้วยความสุภาพ  ให้เกียรติซึ่งกันและกัน  รวมถึงการสื่อสารทางโทรศัพท์   องค์กรและพนักงานในองค์กรจะประสบผลสำเร็จในการทำงานตามเป้าหมายที่ตนต้องการและวางไว้

วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้

1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของตนเองในการมีผลกับองค์กร

2. เพื่อเข้าใจการอยู่ร่วมกันในที่ทำงาน สิ่งใดควรทำ และไม่ควรทำในสังคมการทำงานร่วมกัน

3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถสนทนาทางโทรศัพท์ที่ดีและเหมาะสม

4. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจถึงการทำงานเป็นทีม ( Team Work)

 

หัวข้อสำคัญของการเรียนรู้

 1. เรียนรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเป้าหมายและความสำเร็จในการทำงาน
 2. เรียนรู้แนวคิดเชิงบวกและการมีทัศนคติที่ดีต่อการทำงานในองค์กร
 3. เรียนรู้การปรับ  เปลี่ยน พลิก พัฒนา วิธีคิดและสร้างความรู้สึกที่ดี ในการพัฒนาตัวเองและทีมงานเพื่อนำสู่ความเป็นมืออาชีพ
 4. เรียนรู้บทบาท  หน้าที่ ความรับผิดชอบการเป็นพนักงานที่ดี มีประสิทธิภาพ เพื่อการสนับสนุนองค์กรให้ประสบความสำเร็จในเป้าหมาย
 5. เรียนรู้สิ่งที่องค์กรคาดหวังในการทำงานของพนักงาน  สิ่งที่เพื่อนร่วมงานคาดหวังจากเราในการทำงานร่วมกัน
 6. เรียนรู้คำว่า ทำอย่างไรให้ HAPPY ในการทำงานร่วมกับบุคคลรอบข้างในองค์กร
 1. เรียนรู้วิธีสร้างสุขและสนุกกับงาน ด้วยหลัก “อย่า” และ 7 อุปนิสัยที่จะทำให้งานมีประสิทธิภาพ
 2. เรียนรู้มารยาทที่ดีในการอยู่ร่วมกันในองค์กร และมารยาทที่ไม่เหมาะสมในการอยู่ร่วมกัน (Do  & Don’t)
 3. เรียนรู้มารยาทที่เหมาะสมในการปฏิบัติต่อบุคคลภายนอก
 4. เรียนรู้มารยาทที่ดีในการสื่อสารผ่านช่องทาง  Social  Network  เช่น อีเมล  ไลน์  Facebook
 5. เรียนรู้วิธีการสื่อสารภาษากาย  คำพูด น้ำเสียง ที่เหมาะสมกับบุคคลภายใน-ภายนอก
 6. เรียนรู้เทคนิคการใช้โทรศัพท์ที่ถูกต้อง  (การรับสายโทรศัพท์ การวางสาย การโอนสาย การบันทึกข้อความ และ อื่นๆที่จำเป็นในการใช้โทรศัพท์ที่ดี)
 7. เรียนรู้  5 วิธีการทำงานให้ดีขึ้น  และการทำงานเป็นทีมเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพ
 8. สรุป  ถาม – ตอบ และการสร้าง Commitment ที่ดีในงานบริการ

 

วิธีการในการเรียนรู้ 

1. การบรรยายแบบผู้เข้าอบรมมีส่วนร่ววม                            50 %

2. Workshop /การฝึกปฏิบัติ/ และการแสดงความคิดเห็น        40%

3. ภาพยนตร์                                                            10 %

 

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ :

หัวหน้าแผนก หัวหน้างาน เจ้าหน้าที่ และพนักงานที่ต้องประสานงานและใช้โทรศัพท์ในการติดต่อสื่อสารประสานงาน

 

วิธีการชำระเงิน

 • โอนเงิน หรือเช็คขีดคร่อมในนาม บริษัท พีเพิล ดีเวลลอป เซ็นเตอร์ จำกัด หรือ People Develop Center Co., Ltd.
 • ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาถนนลาดปลาดุก (หมู่บ้านพฤกษา 3) บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เลขที่ 405-776955-2
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมหากมีค่าธรรมเนียมในการโอนเกิดขึ้น
 • ค่าธรรมเนียมในการโอนเงิน (ถ้ามี) ผู้โอนเงินต้องเป็นผู้ชำระค่าธรรมเนียมเอง

คำแนะนำในการชำระเงิน
• โปรดชำระเงินที่เคาน์เตอร์ของธนาคาร
• เมื่อชำระเงินแล้ว โปรด Fax. สำเนาใบโอนเงิน พร้อมเอกสารหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% โดยระบุชื่อบริษัท ชื่อหลักสูตร มาที่บริษัทฯ ก่อนวันฝึกอบรม
• ตัวจริงของเอกสารหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% กรุณานำมาให้ในวันสัมมนา
หากเอกสารไม่ครบ จะต้องชำระส่วนเพิ่มเป็นเงินสดที่หน้างาน

ข้อมูลเพื่อออกใบหักภาษี ณ ที่จ่าย
บริษัท พีเพิล ดีเวลลอป เซ็นเตอร์ จำกัด

เลขที่ 22/20  หมู่ที่ 6  ตำบลบางคูรัด  อำเภอบางบัวทอง  จังหวัดนนทบุรี  11110

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี  0125558000502

หมายเหตุ : กรณียกเลิกการเข้าสัมมนา กรุณาแจ้งล่วงหน้า 7 วันก่อนวันงาน หากหลังจากนั้นกรุณาชำระเงิน 30% ของค่าสัมมนาเพื่อรับเอกสาร

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : คุณฐิตาภา (ไก่) เหมะสิขัณฑกะ
Tel : 091-738-7838, 095-8177859, 02-077-6531

Fax. : 02-077-6531
E-mail : peopledevelop@outlook.com
www.peopledevelop.net

Spread the love