เทคนิคการสื่อสารและการประสานงานในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ รุ่นที่2

ความสำคัญของการอบรม

ปัญหาเรื่องการสื่อสาร (Communication Problem) ถือเป็นปัญหาสำคัญประการหนึ่งที่ทุกองค์กรมักเผชิญ การสื่อสารที่ผิดพลาดแม้เพียงเล็กน้อยสามารถก่อให้เกิดความเสียหายที่ยิ่งใหญ่ตามมาได้ นอกจากนี้การสื่อสารใดๆ ก็ตามควรดำเนินไปในเชิงสร้างสรรค์ (Constructive Communication) ซึ่งจำเป็นต้องอาศัยการประสานงาน และความร่วมมืออันดีของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนให้องค์กรประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจทั้งในระยะสั้นและระยะยาวต่อไป

เนื้อหาการเรียนรู้

  • กระบวนการสื่อสาร
  • การวิเคราะห์การสื่อสาร และวิธีการสื่อสาร
  • อุปสรรคของการสื่อสาร
  • รูปแบบการสื่อสารและการประสานงาน
  • เทคนิคการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
  • เทคนิคการพูดและการรับฟังที่ประสิทธิภาพ
  • ความแตกต่างระหว่างบุคคลและปฏิสัมพันธ์ในการสื่อสารทำงานร่วมกัน
  • การประสานงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานและให้เพื่อนร่วมงานยอมรั

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

หัวหน้างาน ผู้บริหารระดับต้น-ระดับกลาง และผู้สนใจทั่วไป

Spread the love