เทคนิคการสรรหา สัมภาษณ์ และคัดเลือกพนักงานยุคใหม่

 

วิทยากร :  อาจารย์ธนุเดช ธานี (อ.ต้น)

  • กรรมการผู้จัดการสถาบันฝึกอบรม PEOPLE DEVELOP CENTER
  • วิทยากรและที่ปรึกษาผู้ได้รับคำเชิญจาก 3 ใน 5 มหาวิทยาลัยชั้นนำ (Top Five) ของไทย ได้แก่ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และองค์กรธุรกิจ รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ ไปบรรยายพิเศษจากประสบการณ์ในการทำงานและความเชี่ยวชาญด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (HRM & HRD) ขององค์กรธุรกิจชั้นนำกว่า 27 ปี
  • อดีตกรรมการบริหารสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT) 2 สมัย 

 

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME) : 
13  กุมภาพันธ์  2561  เวลา 09.00-16.00 น. ลงทะเบียน เวลา 08.30 น.

 

สถานที่อบรม (VENUE) : 
โรงแรม แกรนด์สุขุมวิท กรุงเทพฯ (สุขุมวิทซอย 6)

 

วัตถุประสงค์การอบรม :

1. เพื่อเป็นการเสริมสร้างทักษะในการสรรหา สัมภาษณ์ และคัดเลือกให้ได้พนักงานใหม่ที่มีความสามารถและคุณสมบัติเหมาะสมกับองค์กร

2. เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะในการสร้างคำถามในการสัมภาษณ์พนักงานใหม่นอกตำรา และ Google ไม่มี
3. เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะในการออกแบบประเมินผลการสัมภาษณ์ด้วย Competency ที่ตรงกับตำแหน่งงานในองค์กร

4. สามารถกหนดอัตราค่าจ้างพนักงานใหม่และค่าประสบการณ์ได้เป็นรูปธรรมไม่เกิดผลกระทบในการจ้างงาน

เนื้อหาสำคัญของการอบรม (COURSE OUTLINE) :

1)  เทคนิคการสรรหาพนักงานใหม่ (Recruitment Techniques)

2)  ปัญหาของการสัมภาษณ์พนักงานใหม่และแนวทางแก้ไข

     Workshop 1  :  การสัมภาษณ์งานแบบ Tacit Knowledge

3)  7 ขั้นตอนหลักในการสัมภาษณ์งานแบบมืออาชีพ (Professional Interview Process)

Workshop 2 : Self-assessment ขั้นตอนการสัมภาษณ์งานแบบมืออาชีพ

4)  แนวทางในการตั้งคำถามสัมภาษณ์งานเชิงพฤติกรรม

5)  แนวทางในการตั้งคำถามและวิเคราะห์ผู้สมัครงานเชิงพฤติกรรมแบบ What-Why-How

     Workshop 3  :  การตั้งคำถามเชิงพฤติกรรม และวิเคราะห์ตัวจริงของผู้สมัครแบบ 3 Know

Workshop 4 : Role play สัมภาษณ์งานเจาะลึกเชิงพฤติกรรมการทำงานด้วย STAR Technique       และ 3 Know

6)  แนวทางในการสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกที่เหมาะสมกับวัฒนธรรมและค่านิยมขององค์กร

7)  แนวทางในการวิเคราะห์หา Competency จาก Job Description ในการสัมภาษณ์ตามตำแหน่งงาน

8)  ข้อผิดพลาดที่มักพบในการสัมภาษณ์และคัดเลือกของผู้สัมภาษณ์

9)  การพัฒนาแบบประเมินผลการสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกพนักงานใหม่ให้สอดคล้องกับตำแหน่งงาน

     Workshop 5  :  การประเมินและคัดเลือกด้วย Competency

10) เทคนิคในการกำหนดค่าจ้างขั้นต้นสำหรับพนักงานใหม่ และการบวกค่าประสบการณ์

Workshop 6 : Case Study การกำหนดค่าจ้างพนักงานใหม่ และการบวกค่าประสบการณ์

***มอบวุฒิบัตรการฝึกอบรม (Certificate)

 

คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรมสัมมนา :

ผู้บริหาร ผู้จัดการฝ่าย ผู้จัดการแผนก หัวหน้าแผนก ที่ทำหน้าที่ในการสัมภาษณ์และคัดเลือกพนักงาน ฝ่ายทรัพยากรบุคคล และผู้สนใจทั่วไป

 

รูปแบบ/วิธีการเรียนรู้ :

1. การบรรยายจากประสบการณ์จริงในการสรรหา สัมภาษณ์ และคัดเลือกพนักงานใหม่มากกว่า 24 ปี

2. การจัดทำ Workshop ที่สามารถนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้ทันที

3. Role Play การสัมภาษณ์งานเชิงพฤติกรรมด้วย STAR Technique และ Know

4. Case Study การกำหนดค่าจ้างพนักงานใหม่ และค่าประสบการณ์

 

วิธีการชำระเงิน

 

โอนเงิน หรือเช็คขีดคร่อมในนาม บริษัท พีเพิล ดีเวลลอป เซ็นเตอร์ จำกัด หรือ People Develop Center Co., Ltd.
• ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาถนนลาดปลาดุก (หมู่บ้านพฤกษา 3) บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เลขที่ 405-776955-2

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมหากมีค่าธรรมเนียมในการโอนเกิดขึ้น 

ค่าธรรมเนียมในการโอนเงิน (ถ้ามี) ผู้โอนเงินต้องเป็นผู้ชำระค่าธรรมเนียมเอง

คำแนะนำในการชำระเงิน

  • โปรดชำระเงินที่เคาน์เตอร์ของธนาคาร
  • เมื่อชำระเงินแล้ว โปรด Scan สำเนาใบโอนเงิน พร้อมเอกสารหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ระบุชื่อบริษัท ชื่อหลักสูตร ส่งเมล์มาที่ peopledevelop@outlook.com ในวันโอนเงิน
  • เอกสารหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ตัวจริงกรุณานำมาให้ในวันอบรม กรณีเอกสารไม่ครบจะต้องชำระส่วนเพิ่มเป็นเงินสดที่หน้างาน

ข้อมูลเพื่อออกใบหักภาษี ณ ที่จ่าย

บริษัท พีเพิล ดีเวลลอป เซ็นเตอร์ จำกัด

เลขที่ 22/20  หมู่ที่ 6  ตำบลบางคูรัด  อำเภอบางบัวทอง  จ.นนทบุรี  11110

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี  0125558000502

หมายเหตุ : กรณียกเลิกการเข้าสัมมนา กรุณาแจ้งล่วงหน้า 7 วันก่อนวันอบรม หากยกเลิกหลังจากนั้นโปรดกรุณาชำระเงิน 30% ของค่าสัมมนาเพื่อรับเอกสารการอบรม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : คุณฐิตาภา (ไก่) เหมะสิขัณฑกะ
Tel : 091-738-7838, 095-8177859, 02-077-6531

Fax : 02-077-6531

E-mail : peopledevelop@outlook.com
www.peopledevelop.net

Spread the love