เทคนิคการวิเคราะห์ปัญหาด้วย 8D Report และ 5 Why Analysis by 5 GEN

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในแนวคิดพื้นฐานการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจงานด้านคุณภาพ
2.เพื่อให้ผู้ฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจแก้ไขปัญหาตามหลักการ 8-Disciplines to Corrective Action
3.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีทักษะการดำเนินงานในแต่ละขั้นตอนตามหลักการ 8-Disciplines to Corrective Action
4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีเทคนิคการค้นหาและการวิเคราะห์ด้วย 5 why Analysis และ 5 Gen มากยิ่งขึ้น
5. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถพิจารณาและตัดสินใจในการปรับปรุงวิธีการทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นรายละเอียดเนื้อหาตามหลักสูตร
1. ความเข้าใจเรื่องของปัญหาและความผิดปกติ (Problem & Abnormal)
2.ความรู้เบื้องต้นของระบบการดำเนินการแก้ไขปัญหา (Corrective Action Process)
3.ข้อกำหนดด้านคุณภาพที่เกี่ยวของต่อมุมมองด้านการแก้ไขและป้องกันปัญหา
4.แนวคิดการวิเคราะห์รากเหง้าของปัญหาการหาสาเหตุที่แท้จริง (Root Cause Analysis)
5.เทคนิคการวิเคราะห์ปัญหาด้วยเครื่องมือ QC 7 Tools
6.หลักการและแนวคิดของ PDCA
7.ความสูญเปล่า 7 ประการในกระบวนการผลิต (7 Waste)
8. หลักการของเครื่องมือ 5 Why Analysis
9. เทคนิคการค้นหาและการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาที่รากเหง้าด้วย 5 why Analysis
10. ความหมายและเป้าหมายของเทคนิค 3 Gen (Corrective Action Process)
• Genba : สถานที่จริง
• Genbutsu : ของจริง
• Genchi : สถานการณ์จริง
11. การเพิ่มประสิทธิภาพ 3 Gen ด้วย 2 Gen ที่เหลือ
• Genri : หลักการ/ทฤษฎี
• Gensoku : ระเบียนกฎเกณฑ์
12.การประยุกต์ใช้ 5 G กับเครื่องมือวิเคราะห์ปัญหาอื่นๆ
13.เรียนรู้ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาโดยหลักการ 8D
– D0 – Emergency response action required เตรียมตัวสำหรับกระบวนการ 8D
– D1 – Establish a Team จัดตั้งทีมงาน
– D2 – Describe the Problem เขียนบรรยายปัญหา
– D3 – Develop Interim Containment Action (ICA) จัดทำการแก้ปัญหาชั่วคราว
– D4 – Define & Verify Root Cause and Escape Point กำหนด/วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาและจุดบกพร่อง
– D5 – Choose & Verify Permanent Corrective Actions (PCAs) for Root Cause & Escape Point เลือก/ตรวจสอบวิธีการแก้ปัญหาแบบถาวร
– D6 – Implement & Validate Permanent Corrective Actions (PCAs) นำวิธีการแก้ปัญหาแบบ ถาวรมาประยุกต์ใช้ และทวนสอบความถูกต้อง
– D7 – Prevent Recurrence ป้องกันไม่ให้ปัญหากลับมาเกิดซ้ำอีก
– D8 – Congratulation & Close Out แสดงความยินดีกับทีม
14. กรณีศึกษาที่ประสบความสำเร็จ (Best Practice)
15. สรุปการเรียนรู้และถามตอบ

ระยะเวลาในการฝึกอบรม
ระยะเวลาในการฝึกอบรม 1 วัน ( เวลา 9.00 – 16.00 น. )
ผู้ควรได้รับการฝึกอบรม
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์โครงการ ทีมพัฒนาธุรกิจ ผู้จัดการ หัวหน้างาน Line Leader พนักงานของบริษัทและผู้สนใจจะประกอบธุรกิจของตนเอง
หมายเหตุ เนื้อหาสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของกลุ่มผู้เข้าอบรม
********** ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามคัดลอก ใดๆ ทั้งสิ้น**********
สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ คุณเล็ก โทร. 063-846-6405
Line : chosenthebest
E-mail: info@chosenthebest.com http://www.chosenthebest.com

วันที่อบรม

01/21/2023

ราคา

3900

การติดต่อ

คุณเล็ก/0638466405(เบอร์เพิ่มไลน์ได้)

Email

info@chosenthebest.com
Spread the love