เตรียมความพร้อมสู่การเป็นหัวหน้างาน (Supervisor Skills) : 15 กุมภาพันธ์ 2561

 

วิทยากร  : อาจารย์ สุทัศน์ ใหญ่อินทร์

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารและการงานบริการ (Communication and Service Professionals)

เทคนิคและสไตล์การบรรยายแบบ ABL ( Activity Based Learning )

 

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME) : 
15 กุมภาพันธ์ 2561 ระหว่างเวลา 09.00-16.00 น. 

 

สถานที่อบรม (VENUE) :

โรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพ (สุขุมวิท 6) ใกล้สถานีรถไฟฟ้านานา

 

หลักการและเหตุผล :

พนักงานที่มีความสามารถเก่ง กับหัวหน้างานที่เก่งมันคนละเรื่องกัน” หัวหน้างานหรือผู้นำเป็นบุคคลที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโต และนำพาทีมสร้างผลงานตามเป้าหมายที่องค์กรกำหนดไว้ แต่สิ่งที่สำคัญกว่าคือ เมื่อต้องแต่งตั้งใครสักคนขึ้นมาเป็นหัวหน้า องค์กรต้องมีการเตรียมความพร้อมให้กับพนักงานท่านนั้นก่อนเสมอ จึงขอแบ่งเป็นสองประเด็นหลัก หนึ่งคือกรอบความคิดของการเป็นผู้หัวหน้างาน(Mind set) เพราะจากเดิมเป็นพนักงานจะคิดถึงแต่การบริหารผลงานตนเอง การพัฒนาตนเอง แต่เมื่อเป็นหัวหน้างานจะต้องเน้นที่การบริหารผลงานของทีมงาน การพัฒนาทีมงาน ซึ่งมีความแตกต่างกัน สองคือวิธีการบริหารงานและบริหารคน จำเป็นต้องใช้ทักษะหลายด้านพร้อมๆกัน ทั้งเก่งคน เก่งงาน เก่งคิด และต้องรู้จักบทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น เหล่านี้จึงนำไปสู่ความพร้อมของการเป็นหัวหน้างานที่มีประสิทธิภาพ

ดังนั้นการเข้าอบรมหลักสูตรนี้จะช่วยสร้างพื้นฐาน สร้างความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของการเป็นหัวหน้างาน และจะเสริมสร้างทักษะที่จำเป็นต่อการบริหารทีมงานตามสถานการณ์ ส่งเสริมการเห็นคุณค่าดีในตนเองและผู้อื่น เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นหัวหน้างานที่สามารถบริหารงานและบริหารทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

ประโยชน์ที่ท่านจะได้รับ :

 1. ได้รู้สไตล์การเป็นหัวหน้าของตนเองพร้อมทั้งจุดแข็งและจุดที่ต้องปรับเพิ่ม เพื่อนำไปสู่การพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างาน (Attitude)
 2. ได้เครื่องมือและเทคนิคที่จำเป็นสำหรับการเป็นหัวหน้างานและสามารถนำไปปรับใช้ได้จริง ตามรูปแบบสไตล์ของท่านเอง (Knowledge)
 3. ได้พัฒนาทักษะและสัมผัสถึงความเปลี่ยนแปลงของตนเอง แบบ Before & After (Skill)

 

วัตถุประสงค์ :

 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้และเข้าใจบทบาทหน้าที่ของการเป็นหัวหน้างานและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้
 2. เพื่อเสริมสร้างและพัฒนากรอบความคิดของการเป็นหัวหน้างาน และก่อให้เกิดแรงบันดาลใจต่อการบริหารทีมงานอย่างสร้างสรรค์
 3. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์ทีมงาน การสอนงาน (coaching) เทคนิคการให้ Feedback ได้ตรงตามวัตถุประสงค์
 4. เพื่อเสริมสร้างทักษะในการสร้างแรงจูงใจให้กับทีมงาน

 

หัวข้อสำคัญที่ท่านจะได้เรียนรู้ :   

ส่วนที่ 1 : สร้างกรอบแนวคิดที่ยอดเยี่ยมสำหรับการเป็นหัวหน้างาน (The Leadership Mindset)

 • บทบาทและภาวะผู้นำในยุค 4.0
 • เข้าใจสไตล์การเป็นหัวหน้าของตนเอง (Leadership Assessment)
 • สร้างความเข้าใจระดับขั้นของการบริหารงาน

o   Management vs. Leadership เพื่อเตรียมตัวเป็นหัวหน้างาน

o   GIG หน้าที่หลักสู่การเป็นหัวหน้างานที่ได้รับการยอมรับ (Leadership Skills Concept)

ส่วนที่ 2 : หัวใจของหัวหน้างานคือ สร้างความสุขและความสัมพันธ์อันดีในทีม

 • เข้าใจภาษาเชิงบวกและการทำงานของภาษากับสมอง
 • 3D เทคนิคการสื่อสาร (The 3D Principles of Communications)
 • การวิเคราะห์และบริหารทีมงามตามสไตล์ (Analyze you subordinate)
 • สอนงาน (Coaching)
 • มอบหมายงาน (Assignment)
 • เทคนิคการให้ Constructive Feedback

ส่วนที่ 3 : การสร้างและพัฒนาทีมสู่ความสำเร็จ (Leading for success)

 • FSNPModel การพัฒนาทีมงาน (forming, storming, norming, performing)
 •  เทคนิคบริหารความขัดแย้ง (Conflict management)
 • สร้างบรรยากาศ กระตุ้นและจูงใจทีม ให้เพิ่มประสิทธิภาพอย่างไร?

 

เทคนิควิธีการฝึกอบรม :

 • กิจกรรม(Activity) 60%
 • การบรรยาย(Description)30 %
 • การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น(Discussion Sharing)10%

 

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ :

หัวหน้างาน, บุคคลที่ต้องการเตรียมการเป็นหัวหน้างาน 

 

วิธีการชำระเงิน

โอนเงิน หรือเช็คขีดคร่อมในนาม บริษัท พีเพิล ดีเวลลอป เซ็นเตอร์ จำกัด หรือ People Develop Center Co., Ltd.

 • ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาถนนลาดปลาดุก (หมู่บ้านพฤกษา 3)                                               บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เลขที่ 405-776955-2
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมหากมีค่าธรรมเนียมในการโอนเกิดขึ้น
 • ค่าธรรมเนียมในการโอนเงิน (ถ้ามี) ผู้โอนเงินต้องเป็นผู้ชำระค่าธรรมเนียมเอง

  คำแนะนำในการชำระเงิน

 • โปรดชำระเงินที่เคาน์เตอร์ของธนาคาร
 • เมื่อชำระเงินแล้ว โปรด Scan สำเนาใบโอนเงิน พร้อมเอกสารหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ระบุชื่อบริษัท ชื่อหลักสูตร ส่งเมล์มาที่ peopledevelop@outlook.com ในวันโอนเงิน
 • เอกสารหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ตัวจริงกรุณานำมาให้ในวันอบรม กรณีเอกสารไม่ครบจะต้องชำระส่วนเพิ่มเป็นเงินสดที่หน้างาน

  ข้อมูลเพื่อออกใบหักภาษี ณ ที่จ่าย
  บริษัท พีเพิล ดีเวลลอป เซ็นเตอร์ จำกัด

เลขที่ 22/20  หมู่ที่ 6  ตำบลบางคูรัด  อำเภอบางบัวทอง  จงหวัดนนทบุรี  11110

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี  0125558000502

หมายเหตุ : กรณียกเลิกการเข้าสัมมนา กรุณาแจ้งล่วงหน้า 7 วันก่อนวันอบรม หากยกเลิกหลังจากนั้นโปรดกรุณาชำระเงิน 30% ของค่าสัมมนาเพื่อรับเอกสารการอบรม

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : คุณฐิตาภา (ไก่) เหมะสิขัณฑกะ
Tel : 091-738-7838, 095-817-7859, 02-077-6531

Fax : 02-077-6531

E-mail : peopledevelop@outlook.com
www.peopledevelop.net

Spread the love