เก่งคิด & เก่งสื่อสารแบบ Agile mindset…เพื่อสร้างทีมปรับตัวไว

รายละเอียด

หลักสูตร เก่งคิด & เก่งสื่อสารแบบ Agile mindset…เพื่อสร้างทีมปรับตัวไว

(Agile Teamwork)

ทำไมต้องอบรมหลักสูตรนี้?…เหตุผล & ความท้าทาย (Challenge)

เคยเจอมั้ย…?

จะตอบสนองให้ทันและตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า ท่ามกลางโลกที่เปลี่ยนไว ซับซ้อน ได้อย่างไร?
บางเรื่องคิดว่าเป็นเรื่องเล็ก เลยไม่รีบแจ้ง ไม่รีบปรึกษา สุดท้ายกลายเป็นเรื่องใหญ่ก็มี
จะคิดแก้ปัญหาที่ไม่เคยเจอมาก่อน แบบง่ายๆ ทำได้อย่างไร?
ร่วมกันค้นหาทางออกผ่านหลักสูตรนี้…

วัตถุประสงค์ (Aim)

เพื่อสำรวจและพัฒนาการปรับตัวที่รวดเร็ว ยืดหยุ่นแบบยกทีมด้วยแนวคิด Agile mindset ท่ามกลางโลกพลิกผัน โดยมุ่งตอบโจทย์ 4 ประการ ได้แก่…

จะสร้างให้ตระหนักเห็นความสำคัญในการปรับตัวเร็วแบบเก่งคิด & เก่งสื่อสาร ทำอย่างไร?
จะฝึกคิดแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอย่างสร้างสรรค์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและตอบโจทย์ลูกค้า ทำได้อย่างไร?
จะสื่อสารประสานงาน ตลอดจนรายงาน & ตามงานเพื่อร่วมกันแก้ไขวิกฤตปัญหาอย่างได้ผลทันเวลา ทำอย่างไร?
จะรับมือและเรียนรู้ผ่านคำวิจารณ์คอมเมนต์ ข้อร้องเรียน ข้อผิดพลาด ได้อย่างสร้างสรรค์ ทำอย่างไร?
กำหนดการ & เนื้อหา (Schedule & Content)

►เข้าใจภาพรวม แนวคิดการปรับตัวไว (Agile mindset) ในยุคโลกพลิกผัน…เพื่อ Aim 1

5 คุณสมบัติแห่งนักปรับตัวไว (Agility)
Agile mindset…5 มุมมองเพื่อการปรับตัวไว
กรณีศึกษา: ถอดบทเรียน Agile mindset จาก CEO’s story
VUCA challenge…4 ความท้าทายแห่งยุคโลกพลิกผัน
VUCA solution…4 กลยุทธ์รับมือโลกพลิกผัน
กรณีศึกษา ระดับสากล & ระดับประเทศ: บทเรียนเชิงวิเคราะห์
กิจกรรมเชิงกระตุกคิด “Brain Riddle”…เพื่อเห็นความสำคัญของการปรับตัวไว
กิจกรรมเชิงฝึกเทคนิค “สำรวจคุณสมบัตินักปรับตัวไว” Agile
►พัฒนา “เก่งคิด” ด้วย การคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์…เพื่อ Aim 2

Wise…ไขรหัสคิดไวไหวพริบ
กรณีศึกษา: ถอดบทเรียน Wise จากเค้าโครงเรื่องจริง
3F…ไขปริศนา Pain Point (โจทย์ปวดใจ) ของลูกค้า
Wise + 5M1E = 3F สมการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอย่างสร้างสรรค์
SMART…5 เคล็ดลับนักแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
กิจกรรมเชิงกระตุกคิด “Escape Riddle”…เพื่อตระหนักถึงวิธีคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์แบบเชื่อมโยง
กิจกรรมเชิงฝึกปฏิบัติเทคนิค “คิดไวไหวพริบ” Wise
►พัฒนา “เก่งสื่อสาร” ด้วย Golden rule จากวิถีญี่ปุ่น…เพื่อ Aim 3

Barrier…7 คลื่นรบกวนการสื่อสารทำงานระหว่างบุคคล (Interpersonal wall)
CEO’s story: ถอดบทเรียน Barrier เชิงวิเคราะห์
HoRenSo…บันได 3 ขั้นเพื่อสื่อสารทำงานอย่างมีประสิทธิภาพในองค์กร
กรณีศึกษา: ถอดบทเรียน HoRenSo จากเค้าโครงเรื่องจริง
Speed…สูตรลับผสานช่องทางเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารองค์กร
14 ข้อสังเกตเพื่อ “รายงาน & ตามงาน” อย่างได้ผล
รู้เท่าทัน 9 อุปสรรคการสื่อสารทำงานในองค์กร (Workplace barriers)
Gentle…5 เคล็ดวิชาเพื่อฝึกคิดยืดหยุ่นเข้าใจคน
กิจกรรมเชิงกระตุกคิด “Secret word”…เพื่อตระหนักถึงความยากง่ายของการสื่อสาร
กิจกรรมเชิงฝึกปฏิบัติ เทคนิค “สื่อสารสร้างผลลัพธ์” HoRenSo
►พัฒนา “เก่งคิด” ด้วย ปัญญาล้มลุก (Resilience)…เพื่อ Aim 4

4อ…อุปสรรคของการถอดบทเรียน
2H…คุณสมบัติสำคัญที่นักถอดบทเรียน ต้องมี!
Jack Ma’s speech: กรณีศึกษา บทเรียนล้ำค่าของอาลีบาบา
3S…รหัสลับแห่งการถอดบทเรียน
ABC…3 ขั้นตอนแห่งการปรับตัวไวระดับองค์กร
กิจกรรมเชิงกระตุกคิด “illusion picture”…เพื่อตระหนักถึงอุปสรรคของการถอดบทเรียน
กิจกรรมเชิงฝึกเทคนิค “ถอดบทเรียน” 3S
สรุปรวบยอด สาระสำคัญวันนี้
ปฏิบัติการ “รู้เปลี่ยนโลก”

รูปแบบการฝึกอบรม (Methodology)

70/30 (Workshop/Theory), ถอดบทเรียนจากภาพยนตร์, Case study, Brainstorming, อภิปรายกลุ่ม, แบบสำรวจเชิงจิตวิทยา, กิจกรรมสนุกกระตุกคิด
กลุ่มเป้าหมาย (Target group)

พนักงาน, หัวหน้างาน, ผู้บริหารทั่วไป ตลอดจน ผู้สนใจทั่วไป
ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Results)

Reskill เติมทักษะใหม่ ได้แก่ เทคนิค คิดไวไหวพริบ, เทคนิค สื่อสารสร้างผลลัพธ์, เทคนิค ถอดบทเรียน
Upskill เสริมทักษะเดิม ได้แก่ การคิดริเริ่มสร้างสรรค์, ภาวะผู้นำประสานพลัง, ฉลาดยืดหยุ่นปรับตัว
ข้อแตกต่าง & โดดเด่นของหลักสูตร (Outstanding)

ออกแบบให้ตอบโจทย์ วิทยากรมีความเชี่ยวชาญและมากประสบการณ์ เน้นมีส่วนร่วม & ฝึกปฏิบัติเทคนิคที่ใช้ได้จริง เน้น Reskill & Upskill เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนสำหรับอนาคต (Future skills)

********** ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามคัดลอก ใดๆ ทั้งสิ้น**********

สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ คุณเล็ก โทร. 063-846-6405

Line : chosenthebest / Facebook: https://www.facebook.com/chosenseminar/

E-mail: info@chosenthebest.com / http://www.chosenthebest.com

วันที่อบรม

03/15/2023

ราคา

3900

การติดต่อ

คุณเล็ก/0638466405(เบอร์เพิ่มไลน์ได้)

Email

info@chosenthebest.com
Spread the love