อัพเดทภาษีเงินได้ใหม่ตามประมวลรัษฎากร ปี 2560

วันที่ 23 มกราคม 2561

9.00 น.-16.00 น.
โรงแรมจัสมินซิตี้ สุขุมวิท 23

โดย อาจารย์ศุภชัย บำรุงศรี

ความสำคัญของการอบรม

หลักสูตรอบรมที่ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้ถึงการปรับปรุงโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่มีผลใช้บังคับตั้งแต่ปีภาษี 2560 รวมถึงรับทราบเงื่อนไข หลักเกณฑ์และวิธีการตามมาตรการและสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรสำหรับปี 2560 เพื่อให้กิจการสามารถปรับใช้ได้อย่างถูกต้องและสามารถนำไปเป็นแนวทางในการวางแผนภาษีอากรได้อย่างถูกต้องและประหยัดเม็ดเงินภาษีที่ต้องชำระได้ในท้ายที่สุด
เนื้อหาการเรียนรู้
  • ความรับผิดทางอาญาของผู้แทนนิติบุคคลตามประมวลรัษฎากร
  • อาชญากรรมเกี่ยวกับภาษีอากรที่เป็นความผิดตามกฎหมาย ปปง.
  • สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรต่างๆ
  • มาตรการทางภาษีอากร
  • เบี้ยปรับ เงินเพิ่มภาษีอากรและค่าปรับอาญาที่มีลักษณะเป็นรายจ่ายต้องห้าม
  • การปรับปรุงโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
  • การเลือกแยกคำนวณเงินได้เพราะเหตุออกจากงาน
  • Update โครงการ National e-Payment (กำหนดเวลา หลักการ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง)
 หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
ผู้จัดการ เจ้าหน้าที่ ฝ่ายการบัญชี ภาษี และการเงินของบริษัท
Spread the love