อนาคตอุตสาหกรรมไทยสู่การขับเคลื่อนด้วย Circular Economy

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group)ภายใต้โครงการจัดทำแผนขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)สู่การพัฒนาในระดับพื้นที่กลุ่ม

วัตถุประสงค์

เพื่อจัดทำแผนการขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนสู่การพัฒนาในระดับพื้นที่และนำไปสู่การขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน ในพื้นที่นำร่องกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนให้เกิดผลเป็นรูปธรรม รวมทั้งเป็นโมเดลการพัฒนาเชิงพื้นที่ต้นแบบ (Role Model) ที่จะนำไปสู่การผลักดันและขยายผลการพัฒนาอุตสาหกรรมตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนให้เกิดขึ้นในวงกว้างต่อไป

*** เข้าร่วมงานฟรี!!โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ *** (2 ที่นั่ง / 1 องค์กร)

ในวันอังคารที่ 27 เมษายน 2564 (เวลา 09.00 น.- 13.00 น.)

ณ ห้องเชียงรุ้ง 1 รร. เวียงอินทร์ จ.เชียงราย

ขอสงวนสิทธิ์ผู้เข้าร่วมอบรม : เฉพาะผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโรงงานอุตสาหกรรม / ผู้ประกอบการและเจ้าของกิจการ เท่านั้น

(สำรองที่นั่ง ภายในวันที่ 20 เม.ย.64)

ลงทะเบียนฟรี: https://www.surveymonkey.com/r/REAL_CE
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ : 097-9398878 (คุณนริศรา/ คุณพัชรินทร์)

จัดโดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

เฉพาะผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโรงงานอุตสาหกรรม / ผู้ประกอบการและเจ้าของกิจการ เท่านั้น

วิทยากร
รศ.ดร. พีระ เจริญพร
(อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)

ดร.ปเนต มโนมัยวิบูลย์
หัวหน้าศูนย์วิจัยระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนเพื่อประเทศไทยปลอดขยะ CEWT สำนักวิทยาศาสตร์

Spread the love