หลักสูตร Digital HR การวิเคราะห์ข้อมูลบุคลากร HR Analytics และการจัดทำรายงาน HR แบบ Visualization

เนื้อหาการบรรยาย
ความรู้เกี่ยวกับ Digital HR , Data Science , Big Data , Data Mining และ HR Analytics
HR Business Partner การสร้างมูลค่าให้องค์กรผ่านงาน HR ด้วยระบบข้อมูลสารสนเทศด้าน HR
การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้าน HR (HRIS) ในยุคดิจิตอลขององค์กร
ความรู้เกี่ยวกับ Big Data และการพัฒนา Big Data Ecosystem , ความรู้เกี่ยวกับ Data Mining และเทคนิค Data Mining สำหรับการทำ HR Analytics
ภาพรวมความสัมพันธ์ของข้อมูลทรัพยากรบุคคล (HR Data) กับข้อมูลการดำเนินงานขององค์กร (Organization & Business Data)
กระบวนการข้อมูล Cross-Industry Standard Process for Data Mining (CRISP-DM) และกระบวนการสำหรับการทำ HR Analytics
HR Analytics การวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศแบบ Descriptive และ Predictive
HR Analytics กับการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศแบบ Descriptive และ Predictive
การใช้สถิติสำหรับนัก HR ในการวิเคราะห์ข้อมูล
การสร้างโปรแกรมให้เรียนรู้จากข้อมูล (Machine Learning)
HR Analytics กับการทำงานบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล , การพรรณนา (Descriptive) และคาดการณ์/พยากรณ์ (Predictive) ในงาน HR ด้านต่างๆ
วิเคราะห์อัตรากำลัง การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร (Workforce Analysis , Recruitment and selection)
วิเคราะห์การฝึกอบรม และพัฒนาบุคลากร (Training and Development)
วิเคราะห์ผลการปฏิบัติงานของบุคลากร (Employee performance)
วิเคราะห์การออกจากงานของบุคลากร (Employee turnover)
วิเคราะห์ความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร (Employee Engagement)
การจัดทำรายงาน HR แบบ Visualization การอ่านผลการวิเคราะห์ข้อมูล การอภิปรายเชื่อมโยงโดยใช้ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ และนำเสนอกลยุทธ์ด้านทรัพยากรบุคคล HR ในด้านต่างๆ สู่การเป็น HR Business Partner
Workshop : ฝึกปฏิบัติการจัดทำรายงาน HR แบบ Visualization ด้วยโปรแกรม Power BI Desktop โดยผู้เข้าอบรมนำ Notebook ที่ติดตั้งโปรแกรม Power BI Desktop (เวอร์ชันฟรี) มาใช้ในการทำ Workshop ซึ่งทางวิทยากรได้เตรียมข้อมูลตัวอย่างสำหรับการวิเคราะห์ไว้ให้แล้ว
หมายเหตุ : สำหรับผู้เข้าอบรมที่ไม่ได้นำ Notebook มา Workshop หรือติดปัญหาการติดตั้งโปรแกรม ก็สามารถชมการสาธิต อธิบายขั้นตอนการปฏิบัติอย่างละเอียดในการจัดทำรายงาน HR แบบ Visualization เพื่อนำไปสู่การประยุกต์ใช้งานต่อไป
————————————————————————–
วันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566
เเวลา 09.00 น. – 16.00 น.
อบรม ณ โรงแรม Arize สุขุมวิท 26 กทม.
โดย ดร.วชิระ ชนะบุตร
วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ HR Analytics โดยใช้ Data Mining
อัตราค่าสัมมนาราคาโปรโมชั่นท่านละ 3,900 บาท
(รับจำนวนจำกัดเพียง 20 ที่นั่ง)
———————————————————————————-
สนใจสำรองที่นั่งกรุณา ติดต่อเจ้าหน้าที่
เบอร์โทรศัพท์ 087-0718100
Email : hrdeesolution@gmail.com
Line ID: hrdeesolution
http://www.hrdeesolution.com

วันที่อบรม

02/23/2023

ราคา

3900

การติดต่อ

LIne ID hrdeesolution

Email

hrdeesolution@gmail.com
Spread the love