หลักสูตร Digital HR การวิเคราะห์ข้อมูลบุคลากร HR Analytics และการจัดทำรายงาน HR แบบ Visualization มีหลายรอบ

📌 เรียนรู้การใช้งาน Data Visualization ในงานทรัพยากรบุคคล ชึ่งจะช่วย ในการวิเคราะห์ จัดการข้อมูลจำนวนมากเกี่ยวกับพนักงาน เพื่อนำเสนอรายงาน ต่อผู้บริหาร ให้เข้าใจข้อมูลที่ซับซ้อน ให้ง่ายขึ้น ในรูปแบบ Dashboard ผ่านโปรแกรมฟรี power bi

—————————————————————————————————————————————–
🔰เวลาที่บรรยาย 6 ชั่วโมง
—————————————————————————————————————————————–
✅เนื้อหาการบรรยาย
🔰ความรู้เกี่ยวกับ Digital HR , Data Science , Big Data , Data Mining และ HR Analytics
👉HR Business Partner การสร้างมูลค่าให้องค์กรผ่านงาน HR ด้วยระบบข้อมูลสารสนเทศด้าน HR
👉การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้าน HR (HRIS) ในยุคดิจิตอลขององค์กร
👉ความรู้เกี่ยวกับ Big Data และการพัฒนา Big Data Ecosystem , ความรู้เกี่ยวกับ Data Mining และเทคนิค Data Mining สำหรับการทำ HR Analytics
👉ภาพรวมความสัมพันธ์ของข้อมูลทรัพยากรบุคคล (HR Data) กับข้อมูลการดำเนินงานขององค์กร (Organization & Business Data)
👉กระบวนการข้อมูล Cross-Industry Standard Process for Data Mining (CRISP-DM) และกระบวนการสำหรับการทำ HR Analytics
🔰HR Analytics การวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศแบบ Descriptive และ Predictive
👉HR Analytics กับการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศแบบ Descriptive และ Predictive
👉การใช้สถิติสำหรับนัก HR ในการวิเคราะห์ข้อมูล
👉การสร้างโปรแกรมให้เรียนรู้จากข้อมูล (Machine Learning)
🔰HR Analytics กับการทำงานบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล , การพรรณนา (Descriptive) และคาดการณ์/พยากรณ์ (Predictive) ในงาน HR ด้านต่างๆ
👉วิเคราะห์อัตรากำลัง การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร (Workforce Analysis , Recruitment and selection)
👉วิเคราะห์การฝึกอบรม และพัฒนาบุคลากร (Training and Development)
👉วิเคราะห์ผลการปฏิบัติงานของบุคลากร (Employee performance)
👉วิเคราะห์การออกจากงานของบุคลากร (Employee turnover)
👉วิเคราะห์ความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร (Employee Engagement)
🔰การจัดทำรายงาน HR แบบ Visualization การอ่านผลการวิเคราะห์ข้อมูล การอภิปรายเชื่อมโยงโดยใช้ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ และนำเสนอกลยุทธ์ด้านทรัพยากรบุคคล HR ในด้านต่างๆ สู่การเป็น HR Business Partner
🔰Workshop : ฝึกปฏิบัติการจัดทำรายงาน HR แบบ Visualization ด้วยโปรแกรม Power BI Desktop โดยผู้เข้าอบรมนำ Notebook ที่ติดตั้งโปรแกรม Power BI Desktop (เวอร์ชันฟรี) มาใช้ในการทำ Workshop ซึ่งทางวิทยากรได้เตรียมข้อมูลตัวอย่างสำหรับการวิเคราะห์ไว้ให้แล้ว
👉หมายเหตุ : สำหรับผู้เข้าอบรมที่ไม่ได้นำ Notebook มา Workshop หรือติดปัญหาการติดตั้งโปรแกรม ก็สามารถชมการสาธิต อธิบายขั้นตอนการปฏิบัติอย่างละเอียดในการจัดทำรายงาน HR แบบ Visualization เพื่อนำไปสู่การประยุกต์ใช้งานต่อไป
———————————————————————————————————————————————
📆วันอังคารที่ 18 มิถุุนายน 2567 (มีหลายรอบกรุณาสอบถาม)
🕐เเวลา 09.00 น. – 16.00 น.
💻อบรม ณ โรงแรมจัสมิน ซิตี้ สุขุมวิท 23 กทม.
โดย ดร.วชิระ ชนะบุตร
วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ HR Analytics โดยใช้ Data Mining

อัตราค่าสัมมนาราคาโปรโมชั่นท่านละ 3,900 บาทจากราคาปกติ ท่านละ 4,900 บาท
หลักสูตรดังกล่าวได้รับการรับรองหลักสูตร ขอรับรองหลักสูตรและสถานฝึกอบรม เพื่อให้ยกเว้นภาษีเงินได้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล
สำหรับเงินได้เป็นจำนวนร้อยละ 150 ของรายจ่ายที่ได้จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งลูกจ้างเข้ารับการศึกษาหรือฝึกอบรม หรือในการจัดฝึกอบรมให้แก่ลูกจ้าง
เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ หรือคณิตศาสตร์
(รับจำนวนจำกัดเพียง 20 ที่นั่ง)
** หลักสูตรดังกล่าวสามารถจัดอบรมภายในองค์กรได้ (In-house Training) **

สถานที่อบรม  

โรงแรมจัสมิน ซิตี้ สุขุมวิท 23

ราคา

3900

การติดต่อ

คุณตุ๊ก

Email

hrdeesolution@gmail.com
Spread the love