Online Zoom (SM.A02) หลักสูตร เทคนิคการนำเสนอ STORY TELLING แบบที่ปรึกษาการขาย (16 มิ.ย. 64 /9-12น.) อ.ประเสริฐ

หลักการและเหตุผล

ลูกค้า คือ จุดหมายสำคัญของการทำธุรกิจ การขายส่วนใหญ่ในปัจจุบันจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อลูกค้า เกิดความรู้สึกที่พึงพอใจกับตัวของนักขายที่รู้ใจและให้บริการคำปรึกษาที่ดี อีกทั้งเรื่องเล่าที่ผ่านประสบการณ์ กระนั้นนักขายจะต้องเข้าใจลูกค้าอย่างลึกซึ้งว่าในบางครั้งโอกาสทางการขายจะเกิดขึ้นได้จากการผลักดันเชิงอารมณ์ นั้นคือ เรื่องเล่าที่มีคุณค่าเพื่อค่อยๆ สร้างความรู้สึกที่ดีขึ้นมาเรื่อยๆ อีกทั้งยังเป็นการโน้มน้าวความรู้สึกให้กับลูกค้าเพื่อเข้าถึงการตัดสินใจและจินตนาการไปในทางที่ดีจนถึงขั้นปิดการขาย

วัตถุประสงค์

2.1 มีความรู้ ความเข้าใจแนวทางและกระบวนการของ STORY TELLING เพื่อสร้างความรู้สึกที่มีคุณค่าให้กับลูกค้าระหว่างนำเสนอ

2.2 สามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าด้วยการนำเสนอที่ทรงพลัง

2.3 สร้างรูปแบบการนำเสนอที่ตรงใจผ่านการวิเคราะห์ข้อมูลของลูกค้าเพื่อสร้างการขายที่ดี

2.4 เป็นการฝึกทักษะการวางแนวทางการเล่าเรื่องเพื่อสร้างพลังในการโน้มน้าว

เนื้อหาการบรรยาย

9:00-10:30 บทบาทหน้าที่ในการนำเสนอแบบ STORY TELLING

– แนวคิดสู่ความสำเร็จของการนำเสนอที่ดี

– แนวทางและกระบวนการนำเสนอแบบ STORY TELLING

– มุมมองการนำเสนอด้วยการตั้งเป้าหมายด้วยกลุ่มลูกค้า

– คุณสมบัติที่เหมาะสมต่อการเล่าเรื่องให้ทรงพลัง

– WORKSHOP การวิเคราะห์กลุ่มลูกค้าและการกำหนด STORY

10:45-12:00 หลักการนำเสนอและเทคนิคการสร้าง STORY

– โครงสร้าง STORY TELLING

– องค์ประกอบการนำเสนอ 3 ขั้นตอน (บทนำ, เนื้อหา, ช่วงสรุป)

– การกำหนดแต่ละช่วงของการเล่าเรื่อง

– WORKSHOP การนำข้อมูลมาสู่การวิเคราะห์และสร้าง SCRIPT สำหรับการเล่า

13:00-14:30 – เทคนิคการเล่าเรื่องด้วย STORY TELLING

– กลไกการนำเสนอด้วย รูปแบบการกระตุ้นความรู้สึก

– การเปรียบเทียบเพื่อสร้างภาพนึกตาม

– การสร้างหลักฐานและการลงรายละเอียดระหว่างเรื่องเล่า

– การอุปมาอุปมัยให้คนคล้อยตามสู่การนำเสนอที่ทรงพลัง

14:45-16:00 WORKSHOP การนำเสนอด้วย STORY TELLING แบบมืออาชีพ

ให้แต่ละกลุ่มเตรียม พรีเซ็นต์ราย โดยที่ต้องทำตามเงื่อนไขโจทย์ของลูกค้าที่วิทยากรมอบให้

 WORKSHOP

– เทคนิคการเล่าเรื่องด้วย STORY TELLING

– ทักษะการนำเสนอให้ตรงกับลูกค้า

– สรุปการอบรม

อาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล

มีหลายรอบให้เลือก

1) อบรมวันที่ 10 พฤษภาคม 2564

2) อบรมวันที่ 14 มิถุนายน 2564

อบรมแบบ ONLINE ผ่าน ZOOM

เวลาอบรม 13.00-16.00 ได้รับใบประกาศนียบัตรแบบออนไลน์

ราคาท่านละ 1,700 บาท/วัน (ไม่รวม VAT)

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 1,500 บาท

ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร IN HOUSE & PUBLIC TRAINING

TEL : 02-577-5369, 099-162-9559

E-MAIL: CONTACT.TESSTR@GMAIL.COM

LINE ID : @TESSTRAINING

FACEBOOK : TESSTRAININGPAGE

https://www.tesstraining.com

Spread the love