หลักสูตร เจาะลึกประเด็นสำคัญด้านภาษีอากรเกี่ยวกับค่าจ้างและสวัสดิการที่ HR และผู้บริหารควรทราบ (มีหลายรอบ)

รายละเอียด

🔥🔥เรียนเชิญสัมมนา Online หลักสูตร เจาะลึกประเด็นสำคัญด้านภาษีอากรเกี่ยวกับค่าจ้างและสวัสดิการที่ HR และผู้บริหารควรทราบ‼️‼️
และการใช้ E-Withholding Tax ในการจ่ายเงินเดือน
———————————————————————
👉👉หัวข้อสัมมนา (อบรม 3 ชั่วโมง)
🔰ภาระภาษีของพนักงาน ลูกจ้าง ที่บริษัทต้องระวัง
🔰ประเด็นภาษีการจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง สวัสดิการและประโยชน์อื่นที่นายจ้าง ฝ่ายบุคคล และบัญชีต้องระวัง
🔰สวัสดิการคืออะไร ควรวางแผนภาษีเกี่ยวกับสวัสดิการอย่างไรระวัง
🔰ประเด็นที่สรรพากรประเมินเกี่ยวกับ เงินเดือน ค่าจ้าง สวัสดิการระวัง
🔰การจัดสวัสดิการพนักงาน เพื่อลดข้อพิพาทแรงงาน (ไม่ให้ถือเป็นค่าจ้าง) ไม่เปลี่ยนแปลงสภาพการจ้าง สอดคล้องภาษีสรรพากร (ไม่ถือเป็นรายจ่ายต้องห้าม/ภาษีซื้อต้องห้าม)
ระวัง
🔰ข้อแนะนำในการจัดเตรียม “ระเบียบสวัสดิการพนักงาน” “ข้อบังคับการทำงาน” เพื่อลดความเสี่ยงจากการถูกตรวจสอบภาษีสรรพากรระวัง
🔰ภาระภาษีเกี่ยวกับ สัญญาจ้างแรงงานในรูปแบบต่าง ๆ กับภาระภาษีสรรพากร เช่น สัญญาจ้างแรงงาน สัญญาทดลองงาน สัญญายืมตัวพนักงาน สัญญาบริการ สัญญาจ้างพนักงานเหมาค่าแรง สัญญาจ้างที่ปรึกษาระวัง
🔰การเลิกจ้าง สิ้นสุดการจ้าง ไล่ออก ลาออก เกษียณอายุ กับภาระภาษีสรรพากรระวัง
🔰🔰การจ่ายเงินได้ครั้งเดียวเพราะเหตุออกจากงาน
✅พนักงานที่ออกจากงานระหว่างปี คำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่ายอย่างไร
✅ การคำนวณเงินที่ได้รับจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและเงินสมทบจาก
บริษัท
✅บริษัทมีนโยบายให้พนักงานเกษียณอายุ เมื่ออายุครบ 60 ปี แต่มี
พนักงานขอเกษียณอายุครบ 55 ปี เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่
พนักงานได้รับยกเว้นภาษีหรือไม่ และคำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่ายอย่างไร
✅การนับจำนวนปีที่สามารถแยกคำนวณภาษีเงินได้ นับอย่างไร
✅การใช้ E-Withholding Tax ในการจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง พนักงาน ลูกจ้าง
🔰 Update ประเด็นใหม่ของกรมสรรพากร
✅ แนวทางการเก็บภาษีรายได้จากต่างประเทศ เริ่มปี 2567
✅ การยกเลิกการยื่นแบบ ภงด 1 และ 1 ก ด้วยกระดาษ
🔰 ถาม – ตอบ
———————————————————————–
📆วันจันทร์ที่ 16 สิงหาคม 2567 (มีจัดหลายรอบโปรดสอบถามเจ้าหน้าที่)
🕑เวลา 09.00 น. – 12.00 น. อบรม Online ผ่าน Application ZOOM
👨‍🏭โดย วิทยากร & อาจารย์พิเศษ ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีอากร และ BOI
———————————————————————————————————–
✅ค่าสัมมนา ท่านละ 2,000 บาท สมัคร 2 ท่านเข้าอบรมได้ 3 ท่าน
————————————————————————————————————–
🔰สนใจสำรองที่นั่งกรุณาติดต่อ เจ้าหน้าที่
✅บอร์โทรศัพท์ 087-0718100
✅Email : hrdeesolution@gmail.com
✅Line ID: @hrdeesolution
✅www.hrdeesolution.com

สถานที่อบรม  

ONLINE

ราคา

2000

การติดต่อ

คุณตุ๊ก

Email

hrdeesolution@gmail.com
Spread the love