หลักสูตรฝึกอบรม : เครื่องมือที่สำคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

Strategic Human Resource Development Tools
จากหลักแนวคิดต่าง ๆ ทางด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีอย่างมากมาย สู่แนวทางการปฏิบัติงานจริง รวมถึงวิธีการและเครื่องมือที่ผู้บริหารทรัพยากรมนุษย์จะเลือกใช้หรือนำวิธีการต่าง ๆ มาใช้จริง โดยประเมินได้ว่าเครื่องมือใดที่จะเหมาะสมกับองค์กรของเรา ณ เวลานี้ และจุดดีหรือมีข้อควรระวังอย่างไร เมื่อนำเครื่องมือต่าง ๆ มาใช้ เพราะหลักคิดสำคัญอยู่ที่เราต้องเลือกใช้เป็น มิใช่ทำทุกอย่าง หรือทำไปตามกระแส รวมถึงเทคนิคและเครื่องมือต่างๆในการวัดและประเมินผลการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ดังกล่าว

Strategic Human Resource Development Tools

หลักสูตรฝึกอบรม : เครื่องมือที่สำคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

วัตถุประสงค์
 • เพื่อให้ทราบถึงเครื่องมือต่างๆในการใช้พัฒนาทรัพยากรมนุษย์
 • สามารถเข้าใจถึงจุดประสงค์ของแต่ละเครื่องมือ จุดแข็งจุดอ่อนในเครื่องมือต่างๆและสามารถเลือกใช้ได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ในองค์กรของตน
 • เพื่อให้สามารถใช้เครื่องมือต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงค์
 • เพื่อให้นำใช้ปฏิบัติจริงได้แบบที่วัดได้ประเมินผลได้
เนื้อหาการอบรม
 • Part I
  • ข้อแตกต่าง HRM VS HRD และ New HR Delivery Model
  • บทบาท ขอบเขต และผลลัพธ์ที่คาดหวัง ของ HRD (Roles, Functions and expected Outcome of HRD)
  • กรอบแนวคิดแบบกลยุทธ์ของกระบวนการ HRD(A Strategic Framework For The HRD Process) และ 70:20:10 Model (Development  is more than Training Model)

 

 • Part II
  • เครื่องมือและหลักคิดที่สำคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ แบบ Systematic Approach (OD Approach)
   • HRD กับวงจรชีวิตพนักงานในองค์กร(Employee  Lifecycle in organization )
   • Training  & Development
    • Induction & On-boarding
    • Employee Development
    • Leadership  Development
    • Talent Management Development
    • Succession Planning Development
    • Career Planning & Development
    • Feedback  & Performance Coaching (Performance Management )
    • Organization & Culture Change  & Development
    • Employer Counseling & Well-Being
 • Part III
  • หลักคิด  เทคนิคและหลุมพรางการนำ HRD Tools ไปปฏิบัติ
  • หลักคิดในการประเมินและวัดผล HRD
  • หลักคิดในการสร้างความสำเร็จของ HRD ด้วย A Strategic Partnership Role
Spread the love