หลักสูตร พัฒนาผู้นำทีมงานสู่ความเป็นเลิศ

20/ม.ค/61


หลักการเเละเหตุผล

วัตถุประสงค์  

 • เพื่อให้ผู้ร่วมกิจกรรมได้ตระหนักถึงความสำคัญของการทำงานเป็นทีม
 • สร้างทัศนคติในด้านบวกและภาวะผู้นำให้กับผู้ร่วมกิจกรรม
 • เรียนรู้การระดมความคิด การวางแผนการทำงาน และการแบ่งงานอย่างมีประสิทธิภาพ
 • สร้างความสัมพันธ์อันดีให้กับผู้เข้าอบรมด้วยกันและระหว่างผู้เข้าอบรมกับองค์กร
 • สร้างเสริมความคิดสร้างสรรค์และพัฒนาศักยภาพของผู้เข้าร่วมกิจกรรม

ผลประโยชน์ที่ได้รับ

 • สามารถเข้าใจหลักการเเละหาเเนวทางการพัฒนาทีมงานได้
 • เทคนิคเเละทักษะในการสื่อสารที่ดีในทีม (พฤติกรรมในการประสานงาน)
 • เกิดความเข้าใจตนเอง ผู้อื่น สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หัวข้อในการอบรม

 • กิจกรรม “เปิดสมอง เปิดใจ” (ละลายพฤติกรรม)
 • ความหมาย และความสำคัญของการทำงานเป็นทีม
 • กิจกรรม “เก้าอี้พิศวง” (เพื่อให้เห็นถึงความสำคัญทำงานแบบเป็นทีม)
 • ดูคนออก “DISC” (รู้จักตนเอง เข้าใจผู้อื่น)
 • บอกคนได้ “ABSTRACT (การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ)
 • ใช้คนเป็น “ ไพ่พิศวง (การกระจายงานแบบผู้นำ)
 • เล่นเป็นทีม “NASA” (เพื่อเปิดรับข้อมูลจากผู้อื่นและคิดวิเคราะห์ร่วมกัน)
 • กิจกรรม “โรงงานของเรา”

(เพื่อตอกย้ำการทำงานเป็นที่ที่มีประสิทธิภาพทุกหน่วยงานมีส่วนสำคัญที่ทำให้ทีมงานประสบความสำเร็จ) บทสรุป ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสะท้อนสิ่งที่เกิดขึ้นในการทำกิจกรรมร่วมกัน

รายละเอียดและเทคนิคที่อาจารย์ใช้ในการดำเนินการฝึกอบรม

 • (รูปแบบการฝึกอบรมโดยรวม)  การบรรยาย กิจกรรม ระดมสมอง WORKSHOP

*กิจกรรมสามารถปรับเปลี่ยนเพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับผู้เข้าร่วมกิจกรรมและเพื่อให้เข้ากับสถานการณ์

ราคาสุดพิเศษอย่างยิ่ง เพียงท่านละ 3,500 บาท

วิทยากรมืออาชีพ

 • อาจารย์ภาณุพันธ์ รัตนโชติ

วันที่อบรม 20 มกราคม 2561 เวลา 9.00-16.00น.

สถานที่อบรม :

 • เดอะคอนเน็คชั่น ติดรถไฟฟ้า MRT ลาดพร้าว

ฟรี เอกสารประกอบการอบรม อาหารว่าง 2 มื้อ และอาหารกลางวัน


*กรุณาแจ้งว่าดูข้อมูลจาก www.allthaitraining.com

Spread the love