หลักสูตรฝึกอบรม : 5 ทักษะสู่การเป็นนักขายมือทอง

5 Advance Sales Skills
เรียนรู้ทักษะการค้นหาและวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า ทักษะการบริการที่ตราตรึงประทับใจ และทักษะการเจรจาต่อรองที่ทำให้ทั้งลูกค้าและนักขายเป็นฝ่ายชนะ เพียงเท่านี้ก็ทำให้ คำว่า “สุดยอดนักขายมือทอง” มาอยู่ตรงหน้าคุณแล้ว

5 Advance Sales Skills

หลักสูตรฝึกอบรม : 5 ทักษะสู่การเป็นนักขายมือทอง

เรียนรู้ทักษะการค้นหาและวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า ทักษะการบริการที่ตราตรึงประทับใจ และทักษะการเจรจาต่อรองที่ทำให้ทั้งลูกค้าและนักขายเป็นฝ่ายชนะ เพียงเท่านี้ก็ทำให้ คำว่า “สุดยอดนักขายมือทอง” มาอยู่ตรงหน้าคุณแล้ว
วัตถุประสงค์
 1. รู้ เข้าใจ และตระหนักว่า 5 ทักษะนั้นเป็นที่มาของความเป็นสุดยอดนักขายมือทองที่ประสบความสำเร็จ
 2. สามารถที่จะนำเอาทักษะทั้ง 5 ไปประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานในหน้าที่ของนักขายได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ ตลอดจนสามารถสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า และทำให้ลูกค้าขององค์กร   เต็มใจ พึงพอใจ และจงรักภักดีต่อสินค้า/บริการขององค์กรตราบนานเท่านาน
 3. สามารถสร้างบรรทัดฐานใหม่แก่ตนเองและสามารถนำพาตนเองให้ประสบความสำเร็จในการขายและร่วมสร้างความสำเร็จต่อเป้าหมายขององค์กร
เนื้อหาการอบรม

มุมมองและเทคนิคการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่สินค้าด้วยการบริการและการขายของนักขายที่มีผลต่อการเพิ่มยอดขาย

1.ทักษะการสร้างความสัมพันธ์ เพื่อเป็นที่ปรึกษาทางการขาย (Relating Skill)

 • การขายแบบที่ปรึกษาและเทคนิคการให้คำปรึกษาทางการขาย
 • เทคนิคการสร้างความไว้วางใจในช่วงเริ่มต้นของการติดต่อเพื่อเปิดใจลูกค้า
 • การสร้างความน่าเชื่อถือของผู้ขายที่มัดใจลูกค้า ทั้งบุคลิกภาพ ทางทาง ,คำพูด,น้ำเสียง

2.ทักษะค้นหาความต้องการของลูกค้า   (Customer Analysis Skill)

 • เทคนิคการค้นหาความต้องการและวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า : ลูกค้าต้องการอะไร? อย่างไร?  แบบใด? เมื่อไหร่?  ที่ใด?  ปริมาณใด?  และมีรายละเอียดที่สำคัญที่แตกต่างจากลูกค้ารายอื่นเช่นไร ?
 • เทคนิคการสอบถามด้วยประโยคที่ทรงประสิทธิภาพ เพื่อค้นหาความต้องการของลูกค้าฝึกการตั้งคำถามที่เป็นประโยชน์ต่อการขาย        หลุมพรางคำถามที่ไม่สร้างสรรค์  มีบ่อยครั้งที่นักขายถามคำถามที่ไม่เป็นผลดีต่อการขาย
 • ทักษะการฟังและจับประเด็นความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า เพื่อสร้างโอกาสในการนำเสนอขายให้ตรงใจ

3.ทักษะการสื่อสารเพื่อโน้มนาวใจลูกค้าในงานขาย (Advocating Skill)

 • เทคนิคการพูดเพื่อนำเสนอขายให้เป็นสำหรับนักขาย    ควรพูดอะไร?  พูดอย่างไร? และพูดเมื่อไหร่?
 • เทคนิคการพูดเพื่อสร้างความต้องการให้ลูกค้าเห็นถึงประโยชน์ของสินค้า
 • การพูดโน้มน้าวใจให้ลูกค้าเห็นคุณค่าของสินค้าที่ตรงกับความต้องการ

4.ทักษะการขจัดข้อโต้แย้งและเจรจาต่อรองเพื่อปิดการขาย (Handling Objection Skill)

 • วิเคราะห์และค้นหาข้อโต้แย้งที่แท้จริงในการซื้อของลูกค้า
 • เทคนิคการพูดเพื่อขจัดข้อโต้แย้งให้ตรงกับความต้องการ
 • การเจรจาต่อรองในงานเพื่อให้ได้ประโยชน์ทั้ง 2 ฝ่าย
 • การปิดการขายด้วยสัมพันธภาพ

5.ทักษะการสนับสนุนการตัดสินใจสร้างโอกาสในการขายเพิ่มด้วยสัมพันธภาพ (Service for Supporting Skill)

 • สนับสนุนสร้างความมั่นใจในการตัดสินใจซื้อของลูกค้า
 • เทคนิคกาสนับสนุนสร้างสัมพันธ์หลังการขาย เพื่อสร้างโอกาสในการขายเพิ่ม
Spread the love