หลักสูตร การแก้ปัญหาลูกค้าต่อว่าและการเพิ่มยอดขาย Customer Complaint & Upselling

(อบรมวันที่ 26 ม.ค 61)

ราคา 3900 บาท


หลักสูตรการแก้ปัญหาลูกค้าต่อว่าและการเพิ่มยอดขาย  Customer Complaint & Upselling

หลักการและเหตุผล       

  • ในสภาพของการแข่งขันที่รุนแรงเช่นนี้ การขายจะประสบความสำเร็จหรือล้มเหลวนั้น มีปัจจัยต่างๆ มากมายที่ส่งผลกระทบโดยตรง ไม่ว่าจะเป็นสินค้า ร้านค้าตัวแทนจำหน่าย พนักงานขาย คู่แข่ง รวมถึงสภาวะแวดล้อมต่างๆ  พนักงานจะต้องอาศัยทักษะ เทคนิค ลูกล่อลูกชนในการเพิ่มยอดขายให้ได้ด้วยการบริหารปัจจัยต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพ หากพนักงานขาดทักษะดังกล่าวแล้ว ยอดขายย่อมลดลงอย่างแน่นอน หรือ เพิ่มขึ้นอย่างไม่เต็มที่ ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่พนักงานขายต้องเรียนรู้เทคนิคและยุทธวิธีในการขายและการบริหารยอดขาย เพื่อสร้างโอกาสแห่งความสำเร็จในการขายและเพิ่มยอดขายในที่สุด  เพื่อลดการCOMPAIN ของลูกค้าหลักสูตรนี้ จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้ทีมขาย ได้เรียนรู้เทคนิคในการเพิ่มยอดขายอย่างเป็นระบบ ได้สำรวจและวิเคราะห์แนวทางการปฏิบัติด้านงานขายของตน การทำกิจกรรมด้านการเสนอขายที่ประยุกต์ขึ้นให้สมจริง จนในที่สุดเมื่อจบการอบรม ผู้เข้าสัมมนาสามารถสร้างยุทธวิธีในการเพิ่มยอดขาย และประยุกต์ต่อยอดความรู้ด้านการขายได้ด้วยตนเอง

วัตถุประสงค์

1.  เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบหลักการและเทคนิคด้านการเพิ่มยอดขายอย่างเป็นระบบ

2.  เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กรโดยเฉพาะการเพิ่มยอดขาย

3.   เพื่อให้ลูกค้าเกิดความประทับใจในการขาย สร้างความพึงพอใจให้ลูกค้ามาใช้บริการใหม่

4.   เพื่อให้ผู้รับการอบรมสามารถแก้ปัญหาต่อว่าได้อย่างเป็นระบบ

รูปแบบการอบรม

  • เป็นการบรรยายในห้องประชุมโดยมีเนื้อหาทางวิชาการผสมผสานกับกิจกรรมกลุ่ม อบรม 6 ชั่วโมงแบ่งเป็น 2 ภาค การอบรมภาคละ 3 ชั่วโมง โดยวิทยากรภายในการอบรมจะใช้เวลา 9.00 น. –  16.30 น. เป็นเวลา    1 วัน

วิทยากรฝึกอบรม

  • อ. กิตติอำพล  สุดประเสริฐ

เนื้อหาการอบรม

  ภาคที่1  การเพิ่มยอดขาย

1. ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการเพิ่มและสร้างยอดขาย

2. ปัญหาด้านการขายและแนวทางแก้ไข

3. เพิ่มยอดขายด้วยตัวพนักงานขายเอง

3.1    ระบบการทำงาน

3.2    การวางแผนเป้าหมายการขายในแต่ละวัน / เดือน

3.3    วางแผนการขายให้เหมาะสมกับลูกค้า

3.4    การขายอย่างเป็นระบบเป็นขั้นตอน

3.5    การจัดเก็บข้อมูลลูกค้าและความเข้าใจลูกค้าเป็นรายๆ

3.6    ความสม่ำเสมอในการเข้าพบ

3.7    การทบทวนการขาย

3.8    การกระตุ้นไฟในตัวเอง

4. เพิ่มยอดขายด้วยตัวสินค้า

4.1    การวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็งสินค้า

4.2    การรับรู้และเข้าใจประโยชน์ของสินค้าในมุมมองของผู้ใช้ (End User)

4.3    การโฆษณาและการส่งเสริมการขาย

4.4    สินค้าเหมาะกับกลุ่มลูกค้าในแต่ละพื้นที่หรือไม่

4.5    ปัญหาอื่นๆ เช่น สินค้าขาด

5. เพิ่มยอดขายด้วยร้านสาขา

5.1    การสร้างความสัมพันธ์

5.2 การแบ่งเวลาในการเข้าเยี่ยมลูกค้า

ภาคที่ 2  การป้องกันและแก้ไขลูกค้าร้องเรียน

6. กิจกรรมจำลองสถานการณ์ลูกค้าร้องเรียน

7. การแก้ปัญหาและการป้องกันลูกค้าร้องเรียน

8. ชนิดของลูกค้าที่ร้องเรียนประเภทต่าง ๆ  เช่น

8.1. ลูกค้าที่พบกับสิ่งที่ไม่พึงพอใจในการบริการ

8.2. ลูกค้าไม่พึงพอใจกับคุณภาพสินค้า

9.  การพัฒนางานขายเพื่อการรักษาลูกค้าให้คงอยู่กับบริษัท

10. สรุป คำถามและคำตอบที่นักขายต้องการรู้จัดการกับปัญหาที่อาจเกิดขึ้น

เป้าหมายในการอบรม  พนักงานขายในบริษัททุกระดับ 

ระยะเวลาการอบรม ระยะเวลา 8 ชั่วโมง ( 9.00 -16.00 ) 1  วัน

ราคาปกติ ท่านละ3,900 บาท พิเศษ

สำรองลงทะเบียน 3 ท่าน ด่วน

เหลือเพียงท่านละ 3,500 บาท เท่านั้น

โปรแรง !! แซงโค้ง ลงทะเบียน 5 ท่าน

!!รับลงทะเบียน ฟรี ทันที 1 ท่าน!!

สถานที่อบรม : ศูนย์ประชุมเดอะคอนเนคชั่น ติดรถไฟฟ้า MRT ลาดพร้าว


*กรุณาแจ้งว่าดูข้อมูลจาก www.allthaitraining.com

Spread the love