หลักสูตร “การวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑ์ใหม่ล่วงหน้าและการเสนออนุมัติรับรองชิ้นส่วนเพื่อการผลิต

ราคา 3900 บาท


กระบวนการสำหรับผู้ส่งมอบชิ้นส่วนในสายงานของอุตสาหกรรมยานยนต์ การเตรียมการด้านเอกสารโดยเฉพาะอย่างยิ่งการวางแผนสำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ล่วงหน้า (APQP) เพื่อการเสนออนุมัติรับรองชิ้นส่วนเพื่อการผลิต(Production Part Approval Process : PPAP) มักเกิดประเด็นสำคัญที่ไม่สอดคล้องตามระบบที่ ISO/IATF 16949 และไม่ตรงตามความต้องการของลูกค้าหรือข้อตกลงกับผู้สนับสนุน (Supplier) ซึ่งหากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในระหว่างทำการผลิตจริง (Mass Production) อาจส่งผลกระทบทั้งด้านคุณภาพและการส่งมองให้กับลูกค้า จึงมักเกิดเป็นชนวนประเด็นขัดแย้งและอาจจะลงลามบานปลายได้ในอนาคต

ดังนั้นหลักสูตรนี้จึงมุ่งเน้นให้ผู้เข้าอบรมทราบถึงประเด็นและการวางแผนโครงการร่วมกันด้วยการจัดเตรียมเอกสารตั้งแต่เริ่มต้นโครงการจนกระทั่งภายหลังการผลิตต่อเนื่อง (Mass Production) ให้สอดคล้องและคลอบคลุมอย่างเป็นระบบ ซึ่งเป็นแนวทางดำเนินการให้การผลิตและส่งมอบเป็นไปอย่างราบรื่น สร้างความเชื่อมั่นและการยืนยันความสารมารถในกระบวนการผลิตที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์ / ประโยชน์ที่จะได้รับ

 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้และความเข้าใจในหลักการของ APQP และ PPAP ที่ถูกต้อง
 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบทราบขั้นตอนและการจัดทำเอกสาร APQP และ PPAP ได้อย่างเป็นรูปธรรม
 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีทักษะในการเตรียมการ APQP และ PPAP ได้อย่างเป็นรูปธรรม
 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบถึงแนวทางในการประยุกต์ใช้ APQP และ PPAP ในแผนควบคุม (Control Plan) ได้

หัวข้อการอบรม / สัมมนา

 • ความเข้าใจพื้นฐานและวัตถุประสงค์ของการทำงานให้มีความสอดคล้องกับข้อกำหนดใน ISO/IATF 16949
 • ขอบเขตของทีมงานและกำหนดของเขตตามกำหนดเกณฑ์ต่างๆ จาก Customer Specific Requirements
 • การทบทวนและการทวนสอบความต้องการของลูกค้าด้วย Voice Of Customers
 • Process Review Model (Customer focused process approach concept)
 • ขั้นตอนและข้อควรระวังในการวางแผนคุณภาพล่วงหน้าสำหรับผลิตภัณฑ์ล่วงหน้า (APQP)
 • เทคนิคการจัดทำและลงข้อมูลในแบบฟอร์ม Part Submission Warrant (PSW) ในกระบวนการ PPAP
 • เทคนิคและวิธีการการเตรียมเอกสารด้านการระบุในแบบฟอร์ม Part Approved
 • สิ่งที่สำคัญและความจำเป็นต้องใช้ ของ PPAP กับปัญหาหลังจากการได้รับคำสั่งซื้อ (Mass Production)
 • กรณีศึกษาที่ประสบความสำเร็จ (Best Practice)
 • สรุปการเรียนรู้และถามตอบ

ระยะเวลาอบรม

 • 1 วัน (6 ชั่วโมง)

วิธีการฝึกอบรม (ทฤษฏี 30% เชิงปฏิบัติการ 70%)

 • การบรรยาย-สาธิตเนื้อหาและทฤษฎี รวมทั้งชมภาพและวีดีทัศน์ประกอบ
 • ตัวอย่างกรณีศึกษาสำหรับการฝึกปฏิบัติ
 • กิจกรรมกลุ่มระดมสมอง – กิจกรรมกลุ่ม (Workshop)

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

 • ผู้บริหาร ผู้จัดการ วิศวกร หัวหน้างาน ที่เกี่ยวข้อง
 • ผู้ที่มีหน้าที่หรือผู้ได้รับพิจารณาให้รับผิดชอบงานที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจทั่วไป
 • โปรดเตรียมเครื่องช่วยคำนวณ / เครื่องคิดเลข ท่านละ 1 เครื่องในการฝึกอบร

สถานที่อบรม : เดอะคอนเนคชั่น

ฟรี: อาหารว่าง 1 มื้อ ชา กาแฟ และอาหารกลางวัน 1 มือ โออิชิ Set

**ข้อมูลหลักสูตรนี้เป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทฯ ข้อมูลที่ปรากฎในเอกสารนี้ เป็นลิขสิทธิ์ทางความคิด บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง ห้ามมิให้ผู้ใดใช้ประโยชน์คัดลอก ดัดแปลง หรือเลียนแบบ ไม่ว่าด้วยประการใดๆ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเท่านั้น**


*กรุณาแจ้งว่าดูข้อมูลจาก www.allthaitraining.com

Spread the love