หลักสูตรฝึกอบรม : การวางแผนการขายและปฏิบัติการ

S&OP: Sales and Operation Planning
“ เรียนรู้การสมดุลอุปสงค์และอุปทานด้วยแผนการขายและแผนปฏิบัติการ ”

S&OP: Sales and Operation Planning

หลักสูตรฝึกอบรม : การวางแผนการขายและปฏิบัติการ

จากสภาพการแข่งขันที่รุนแรง และการเปลี่ยนแปลงของตลาดอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน แผนเชิงปฏิบัติการที่บูรณาการ ยิ่งทวีความสำคัญมากขึ้นต่อองค์กร สมาชิกในหน่วยงานต่าง ๆ จะต้องร่วมกันการวางแผน เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนพร้อมต่อการตัดสินใจ อาทิเช่น ข้อมูลความต้องการของลูกค้า ข้อมูลความสามารถในการผลิต ตลอดจนข้อมูลสินค้าคงคลังที่บริษัทมีอยู่ เป็นต้น ข้อมูลเหล่านี้หากสามารถนำเสนอให้อยู่ในรายงานเดียว จะสามารถใช้เป็นข้อมูลเพื่อช่วยในการตัดสินใจของผู้บริหาร กระบวนการที่เกิดขึ้นนี้คือการวางแผนการขายและการปฏิบัติการ การวางแผนการขายและการปฏิบัติการคือกระบวนการทางธุรกิจที่ช่วยให้บริษัท รักษาสมดุลของอุปสงค์อุปทานในภาพรวม ซึ่งเป็นแนวคิดแบบบูรณาการสมัยใหม่ ที่ได้มีวางแผนกลยุทธ์ แล้วนำมาสู่การนำไปปฏิบัติ แผนงานต่าง ๆ ขององค์กรที่ถูกจัดทำขึ้นในแต่ละหน่วยงาน จะถูกนำมาบูรณาการเข้าด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นแผนการตลาด แผนการขาย แผนการผลิต แผนการจัดหา แผนกำลังคน แผนการปฏิบัติการ และแผนการจัดส่ง โดยมีเป้าหมายเพื่อให้สินค้าไปถึงมือลูกค้าตามความต้องการ การดำเนินการดังกล่าวนี้ จะมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเมื่อหน่วยงานต่าง ๆ มีการสื่อสารระหว่างกันให้เข้าใจเป็นอย่างดีด้วยเครื่องมือที่ชื่อว่าแผนการขายและปฏิบัติการ แผนการขายและปฏิบัติการ (Sales and Operation Planning หรือ S&OP) เป็นเครื่องมือการจัดการแบบบูรณาการที่จับต้องได้มากที่สุดเครื่องมือหนึ่ง S&OP เป็นกระบวนการที่ทำให้เกิดการเชื่อมต่อและสร้างสมดุลระหว่างการวางแผนอุปสงค์ (Demand Planning) และ การวางแผนเชิงปฏิบัติการ (Operation Planning) ซึ่งจะทำให้องค์กรสามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาดได้อย่างมีประสิทธิผล
วัตถุประสงค์
 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจในกระบวนการวางแผนการขายและการปฏิบัติการ
 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถสร้างแผนการขายและการปฏิบัติการเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า
 3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ปฏิบัติ Workshop กระบวนการวางแผนการขายและการปฏิบัติการ
 4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำเอากระบวนการวางแผนการขายและการปฏิบัติการ ไปใช้ในองค์กรของตนเองได้
เนื้อหาการอบรม
 • วิวัฒนาการของ Integrated Business Management
 • การวางแผนการขายและปฏิบัติการ (Sales and Operation Planning: S&OP) คืออะไร?
 • ประโยชน์ของ S&OP
 • บทบาทของผู้บริหารใน S&OP
 • องค์ประกอบของ S&OP
 • กระบวนการเตรียมข้อมูล S&OP
 • การพยากรณ์ยอดขาย (Sales Forecasting)
 • ตารางการผลิตหลัก (Master Scheduling)
 • ทำความเข้าใจ S&OP Spreadsheet
 • การประชุม S&OP ประจำเดือน
 • ขั้นตอนการนำ S&OP ไปใช้
 • ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของกระบวนการ S&OP
 • อุปสรรคและแนวทางแก้ไขในการใช้งาน S&OP ให้เกิดผลประโยชน์สูงสุด
หลักสูตรนี้เหมาะกับ
นักการตลาด นักบริหารระดับต่าง ๆ นักธุรกิจ หรือผู้ที่สนใจศึกษา
Spread the love