หลักสูตร การจัดทำแผนแม่บทการบริหารทรัพยากรบุคคล (Effective HR Master Plan Design)

ราคา 3900 บาท


หลักการและเหตุผล

คนเป็นหนึ่งในทรัพยากรที่ต้องมีการวางแผนการจัดการให้ดี และยิ่งในปัจจุบันบทบาทของนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ได้ปรับเปลี่ยนจากการเป็นนักธุรการงานบุคคลไปเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจ (Strategic Partner) และผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Change Agent)ด้วยแล้ว นักบริหารทรัพยากรมนุษย์จึงจำต้องมีวิธีการปฏิบัติงานด้านบุคคลที่แยบยล สอดคล้องกับคาดหวังและทิศทางที่องค์กรเปลี่ยนแปลงไปด้วย

การวางแผนแม่บทด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล จึงเป็นหลักสูตรหนึ่งที่นักบริหารทรัพยากรมนุษย์จำเป็นต้องออกแบบให้เป็น ใช้ให้ถูก และติดตามผลอย่างใกล้ชิดเพราะจะส่งผลต่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์โดยรวม ซึ่งไม่ใช่แค่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์เท่านั้นที่ต้องดำเนินตามแต่เป็นหน้าที่ของทุกคนในองค์กรที่จะต้องขับเคลื่อนและผลักดันกลยุทธ์การจัดการด้านคนให้ไปในทิศทางเดียวกันทั่วทั้งองค์กร

วัตถุประสงค์

  •  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักการ แนวคิด และวิธีการจัดทำแผนแม่บทการบริหาร

และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้สอดคล้องกับทิศทางและการเปลี่ยนแปลงขององค์กร

  • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้เครื่องมือต่างๆ ที่ใช้ในการจัดทำแผนแม่บทการบริหารทรัพยากรมนุษย์ได้ทดลองทำจริง ซึ่งจะทำให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงในองค์กร

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

  • ผู้เข้าอบรมจะมีความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิควิธีการจัดทำแผนแม่บท เครื่องมือต่างๆ
  • ที่ใช้ในการออกแบบ ผลผลิตที่ได้ รวมทั้งได้ทดลองปฏิบัติ เพื่อจะสามารถนำไปปฏิบัติในองค์กรได้

กลุ่มเป้าหมาย

  • ผู้ควรได้รับการอบรมในเรื่องนี้ คือ ผู้บริหารและบุคลากรในหน่วยงานด้านทรัพยากรมนุษย์
  • ตลอดจนผู้บริหารในหน่วยงานอื่นที่สนใจวิธีการจัดทำแผนแม่บท

วิธีการฝึกอบรม

  • การบรรยาย การใช้กรณีศึกษา และการยกตัวอย่าง 30% 
  • การฝึกปฏิบัติ 70%

กำหนดการอบรม

          08.30-09.00 น.  /ลงทะเบียนและรับเอกสาร

          09.01-10.30 น.  /บรรยาย

  สาเหตุและความจำเป็นที่ต้องมีแผนแม่บทการบริหารทรัพยากรมนุษย์

  กระบวนการจัดทำแผนแม่บท

  การวิเคราะห์ปัจจัย (I/E Factor Analysis)

  การฝึกปฏิบัติ

          10.31-10.45 น.  /รับประทานอาหารว่าง

          10.46-12.00 น.  /บรรยาย (ต่อ)

  การวิเคราะห์ปัจจัยผลักดันและปัจจัยต่อต้าน (Force Field Analysis)

  การฝึกปฏิบัติ

          12.01-13.00 น.   /รับประทานอาหารกลางวัน

          13.01-14.30 น.   /บรรยาย (ต่อ)

  การกำหนดทิศทางและเป้าหมายที่ต้องการ

  การวิเคราะห์ทางเลือกกลยุทธ์ (Strategic Choice Analysis)

  การฝึกปฏิบัติ

          14.31-14.45 น.  /รับประทานอาหารว่าง

          14.46-16.00 น.  /บรรยาย (ต่อ)

  การกำหนดตัวชี้วัด (Strategic Measurement)

  การจัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan)

  การฝึกปฏิบัติ  

การเตรียมการก่อนเข้าฝึกอบรมผู้เข้าอบรมควรจัดเตรียมข้อมูลดังนี้

1)     วิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนกลยุทธ์ขององค์กร

2)     แผนแม่บทหรือแผนกลยุทธ์ด้านทรัพยากรมนุษย์ที่เคยปฏิบัติมาแล้ว (ถ้ามี)

3)     ปัญหา/อุปสรรคของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในอดีต

4)     นโยบายหรือความคาดหวังของผู้บริหารเกี่ยวกับด้านทรัพยากรมนุษย์

* ข้อมูลที่ปรากฎในเอกสารนี้ เป็นลิขสิทธิ์ทางความคิด บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง                                                                                         

ห้ามมิให้ผู้ใดใช้ประโยชน์คัดลอก ดัดแปลง หรือเลียนแบบ ไม่ว่าด้วยประการใดๆ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเท่านั้น *

สถานที่อบรม : ศูนย์ประชุมพญาไท พล่าซ่า

ฟรีเอกสารประกอบการอบรม อาหารว่าง 2 มื้อ และอาหารกลางวัน

เวลาอบรม 9.00-16.00


*กรุณาแจ้งว่าดูข้อมูลจาก www.allthaitraining.com

Tel : 092-7147157

Spread the love