สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร

ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไป เข้ารับการฝึกอบรม

หลักสูตร ยกระดับฝีมือแรงงาน

การจัดการด้านอาหารและโภชนาการบนเรือ 42 ชม.

ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ อาคารวิทยาลัยการแรงงาน ดินแดง ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

หรือจนกว่าจะครบจำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2245 4317

Spread the love