หลักสูตร “กลยุทธ์พัฒนาสินค้าเจาะตลาดการค้า CLMVภาคตลาดเวียดนาม+จีน”

ราคา 3500 บาท


อบรมหลักสูตร กลยุทธ์พัฒนาสินค้าเจาะตลาดการค้า CLMVภาคตลาดเวียดนาม+จีน

กำหนดการอบรมวันที่ 16 มกราคม 2561

หลักการและเหตุผล

สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตลอดจนการสร้างแบรนด์ และประยุกต์ใช้การตลาด 4.0 (Branding & Marketing 4.0) เพื่อสร้างโอกาสการขายภายในและขยายตลาดสู่ต่างประเทศ จำเป็นต้องทำอย่างไรเพื่อป้องกันอำนาจของแบรนด์สินค้าคู่แข่งขัน และยังเป็นการครองส่วนแบ่งการตลาดให้เหมาะสมกับสินค้

วัตถุประสงค์

 • สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับองค์ความคิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์
 • องค์ความรู้เกี่ยวกับกลยุทธ์การสร้างและรักษา “แบรนด์” Branding & Marketing 4.0
 • สร้างโอกาสการขายภายในและขยายตลาดสู่ต่างประเทศ…
 • เข้าใจโครงสร้างตลาด AEC และ CLMV
 • เทคนิคการผลักดันสินค้าไทยเข้าตลาดเวียดนามและจีน ได้อย่างไร

เวลา 8.30 – 9.00 น.   ลงทะเบียน

เวลา 9.00 – 10.15 น.   บรรยายเรื่อง “Products Concept & Positioning

 •  What / Why Product Concept to Target group
 • How to Product Development & Produce Line
 • Summarize with Lean Canvas
 • Brand Design to Royalty

เวลา 10.15 – 10.30 น.  พักรับประทานอาหารว่าง

เวลา 10.30 – 12.00 น.   บรรยายเรื่อง “Market Segment & Structure

 •  Branding & Marketing 4.0 to Marketing Structure
 • Price Structure “Cost or Price” important?
 • Distribution Channel
 • Analysis with Business Model Canvas

เวลา 12.00 – 13.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน

เวลา 13.00 – 14.30 น.  บรรยายเรื่อง “AEC and CLMV Market

 • AEC & CLMV Marketing Structure
 •  How a Thai Products Potential?
 •  Focus Vietnam and China Market

เวลา 14.30 – 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง

เวลา 14.45 – 16.30 น.   บรรยายเรื่อง “How to Export?”

 • What a Harmonized Code?
 • INCOTERMS 2010 and Payments
 • Price Structure for setup a Retail-Price
 • Buyers/Importers Analysis
 • Workshop : Product Branding and Export

เวลา 16.30 – 17.00 น.  ถาม-ตอบ แชร์ประสบการณ์เพิ่มเติม

ผลได้รับหลังอบรม

เกิดความเข้าใจกระบวนการและขั้นตอนตั้งแต่เริ่มต้นจนสำเร็จ ของการพัฒนาผลิตภัณฑืตลิดจนผลักดันสินค้าเข้าตลาดทั้งภายในและต่างป เน้นไปยังกลุ่มประเทศ CLMV และจีนโดยเฉพาะอย่างยิ่งตลาดเวียดนาม สามารถนำกลยุทธ์ Branding & Marketing 4.0 สร้างการขายในตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วิทยากร : อาจารย์วรเกษมสันต์

สถานที่อบรม : Workspace โชคชัย4 By TESS Training

ราคารวมเอกสารประกอบการสัมมนา, อาหารกลางวัน, อาหารว่างน้ำชา-กาแฟ


*กรุณาแจ้งว่าดูข้อมูลจาก www.allthaitraining.com

Spread the love