หลักสูตร“ยุคความพร้อมด้านภาษารับ AEC” ( Challenges Towards AEC) 

!!อบรมวันที่ 11 ม.ค 61

ราคา 3900 บาท


หลักสูตร“ยุคความพร้อมด้านภาษารับ  AEC” (Challenges  Towards  AEC)

1.การสร้างความเข้าใจพื้นฐาน

1.1  ความสำคัญของ  AEC

 • ความเป็นมา / ความหมาย และ เป้าหมาย
 • ความเปลี่ยนแปลง  และ ความพร้อมใน
 • การปรับอย่างสอดคล้องต่อผลกระทบ
 • แนวทางเสริมสร้างการพัฒนาบุคลกรยุค AEC

1.2   ความสำคัญด้านภาษา

 • เข้าใจเอกลักษณ์ด้านภาษา
 • ระดับวัฒนธรรมด้านการสื่อภาษา
 • องค์ประกอบที่สำคัญการเตรียมความพร้อม“นักสื่อสารที่เกิดผล”

2.   กระบวนการความพร้อม และการเรียนรู้

2.1ความพร้อมระดับมาตรฐาน

2.2 ความพร้อมระดับองค์กร

 • การพัฒนาเป็นนโยบาย
 • สนับสนุนวิธีการให้ผู้ปฏิบัติ “ผลิตผลงาน” ด้วยตนเองให้มากที่สุด”

……..ผ่านเครื่องมือระบบ hi-tech

……..ผ่านกิจกรรม,  โครงการ

……..ผ่านการเรียนรู้ /  อบรม /  ฝึกงาน

2.3   ความพร้อมระดับบุคคล

 • วิธีการฝึกฝนด้วยความคิดสร้างสรรค์
 • การสร้างความมั่นใจในการแสดงออก

3. สรุป  และ  คำถาม-คำตอบ

อาจารย์ประภาภรณ์  พนัสพรประสิทธิ์          

วันที่จัดอบรม 11 ม.ค 61

ราคาท่านละ 3,900 บาท (ไม่รวม Vat)

โปรแนะนำคือ มา 2 ท่านเหลือท่านละ 3,500 บาท

เวลา 09.00-16.00 น.

สถานที่อบรม : โรงแรมพาลาสโซ่ (Palazzo Hotel)

 ราคา รวมเอกสารประกอบการสัมมนา, อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์, อาหารว่างน้ำชา-กาแฟ


*กรุณาแจ้งว่าดูข้อมูลจาก www.allthaitraining.com

Tel: 092-714-7157

Spread the love