สู่ความเป็นเลิศ เลขานุการบริหาร 4.0 รุ่นที่ 2

ความสำคัญของการอบรม

เพื่อค้นหาศักยภาพของตนเอง แก้ไขข้อบกพร่องและนำจุดเด่นที่มีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เลขานุการยุคใหม่จำเป็นต้องมีความรู้ ทักษะใหม่ และขีดความสามารถทางการจัดการที่ครบเครื่อง เพื่อความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่เต็มร้อย ในหลักสูตรนี้ผู้เข้าอบรมจะได้เสริมสร้างความเข้าใจชัดเจน “ความสำคัญ” และ “บทบาทหน้าที่การบริหาร 4.0 เสริมสร้างทัศนคติที่ดีและพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพ เรียนรู้แนวทางการรับมือและจัดการกับการเปลี่ยนแปลงในทุกมิติได้อย่างมีประสิทธิผล

เนื้อหาการเรียนรู้

การเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ ความสำคัญ” และ บทบาทหน้าที่

  • ความสำคัญของตำแหน่ง
  • การเสริมสร้างทัศนคติ และ จิตสำนึกที่ดี
  • จรรยาบรรณ บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ
  • แนวทางการพัฒนาความก้าวหน้าสายอาชีพ

การพัฒนาศักยภาพความเป็นเลิศ ทักษะ” และ ประสบการณ์

  • การใช้จิตวิทยาในการบริหารงาน  เพื่อบริหารความเครียด
  • การสร้างความมั่นใจในตนเองด้วยบุคลิกภาพอย่างมีระดับ
  • การสร้างสมประสบการณ์สู่ความเป็นเลิศเพื่อความคิดสร้างสรรค์
  • การพัฒนาทักษะการสื่อสารที่เกิดผล
  • การเสริมสร้างการทำงานเป็นทีม

กลยุทธ์การบริหารงานอย่างมีระบบและประสิทธิภาพ

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับงานในด้านเลขานุการจากหน่วยงานทุกประเภท ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ทุกระดับและทุกส่วนงาน

Spread the love