ศักยภาพความเป็นเลิศ “เลขานุการบริหาร 4.0” Special

ราคา 3900 บาท


ศักยภาพความเป็นเลิศ “เลขานุการบริหาร 4.0”

 • ท่านพร้อมหรือยังที่จะเป็น “นักบริหารจัดการยุค 4.0”  ที่เปี่ยมด้วย ทักษะ และ ประสบการณ์เพื่อเสริมสร้างมูลค่าเพิ่ม (Value Added) ด้วยความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมอย่างยั่งยืน
 • ปัจจุบันตำแหน่งระดับ “นักบริหารจัดการยุค 4.0”  ไม่ว่าจะประจำสายงานธุรการ สายงานทรัพยากรบุคคล รวมถึงสายงานการเจรจาด้านการขาย สายงานจัดซื้อ ตลอดจนสายงานอื่นๆ ในโครงสร้างองค์กร มีบทบาทสำคัญอย่างมากในการทำให้องค์กรสามารถดำเนินงานได้อย่างราบรื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกระแสธุรกิจยุค 4.0 ที่มีการแข่งขันอย่างรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ
 • บทบาท และศักยภาพ จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงไป บทบาทของท่านควรจะมุ่งสู่การให้ความสนับสนุนต่อผู้บริหาร ตลอดจนผู้ร่วมงานของท่าน และขยายผลไปถึงภายนอกองค์กรให้มากที่สุด เพื่อประสิทธิภาพของการทำงานเป็นทีม
 • ผู้บริหารในปัจจุบันไม่ต้องการเพียงบุคคลที่มีทักษะความสามารถในงาน เท่านั้น “นักบริหารจัดการยุค 4.0” ต้องสามารถทำงานด้วยความคิดริเริ่มของตนเองและรับผิดชอบต่องานบริหารได้ ตลอดจนมีความสามารถในการแก้ไขปัญหาและสถานการณ์เฉพาะหน้าก่อนที่จะส่งผ่านถึงผู้บริหารระดับสูงขึ้นไป
 • ในยุคปัจจุบัน นักบริหารจัดการต้องแสดงบทบาทเป็น “มือขวา” ตัวจริงของผู้บริหาร ที่เข้าใจวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ธุรกิจขององค์กรอย่างถ่องแท้ สามารถผลักดันงานสำคัญที่ได้รับมอบหมาย ผ่านกระบวนการ เครื่องมือและกำลังคนที่เกี่ยวข้องแทนผู้บริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำหน้าที่เป็นผู้เสริมสร้างภาพลักษณ์และปกปักรักษาชื่อเสียงขององค์กรเคียงข้างผู้บริหารได้อย่างภาคภูมิใจ
 • เพื่อการค้นหาศักยภาพของตนเอง แก้ไขข้อบกพร่องและนำจุดเด่นที่มีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ท่านจำเป็นต้องมีความรู้ และ ทักษะใหม่ และขีดความสามารถทางการจัดการได้ครบเครื่อง เพื่อความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่เต็มร้อย

หัวข้อการอบรม

การเสริมสร้างความเข้าใจ “ความสำคัญ” และ “บทบาทหน้าที่”

 • “เลขานุการบริหาร 4.0” คือใคร
 • ความสำคัญของตำแหน่ง
 • การเสริมสร้างทัศนคติ และ จิตสำนึกที่ดี
 • จรรยาบรรณ
 • บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ
 • แนวทางการพัฒนาความก้าวหน้าสายอาชีพ

การพัฒนาศักยภาพความเป็นเลิศ “ทักษะ” และ “ประสบการณ์”

 • การขับเคลื่อนสู่ความเป็นมืออาชีพ
 • การใช้จิตวิทยาในการบริหารงาน เพื่อบริหารความเครียด
 • การสร้างความมั่นใจในตนเอง ด้วยบุคลิกภาพอย่างมีระดับ
 • การสร้างสมประสบการณ์สู่ความเป็นเลิศเพื่อความคิดสร้างสรรค์
 • การพัฒนาทักษะการสื่อสารที่เกิดผล
 • การเสริมสร้างการทำงานเป็นทีม
 • สรุปทฤษฏี :  สัญลักษณ์ศักยภาพ 4.0

กลยุทธการบริหารงานอย่างมีระบบ

 • การวางแผนและบริหารเวลางาน
 • การบริหารระบบเอกสาร
 • การบริหารการนัดหมาย
 • การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า

วิทยากรในการฝึกอบรม

 • อาจารย์ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์

อดีต ผู้จัดการฝ่ายบริหารทั่วไป บริษัท อุตสาหกรรมทำเครื่องแก้วไทย จำกัด (มหาชน), เลขานุการกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสโซ่ แสตนดาร์ด (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด, เลขานุการผู้จัดการฝ่ายบุคคล บริษัท
ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

ราคาปกติ ท่านละ3,500 บาท พิเศษ  สำรองลงทะเบียน 3 ท่าน ด่วน

เหลือเพียงท่านละ 3,200 บาท เท่านั้น

โปรแรง !! แซงโค้ง ลงทะเบียน 5 ท่าน  !!รับลงทะเบียน ฟรี ทันที 1 ท่าน!!

สถานที่อบรม : 


*กรุณาแจ้งว่าดูข้อมูลจาก www.allthaitraining.com

Spread the love